Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: administracja lokalna

 

administracja lokalna 12 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.308.2019.1.BG
     ∟w zakresie prawa do zastosowania stawki 15% do dochodów osiągniętych w 2017 r.

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-537/15-4/MK
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym wystąpi konieczność poboru podatku u źródła z tytułu należności przekazywanych przez Wnioskodawcę armatorom zagranicznym?

2012.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-105a/12/DP
     ∟Czy postanowienie umowne o zwolnieniu Wnioskodawcy, jako najemcy, z czynszu stanowi dla Wnioskodawcy przychód będący nieodpłatnym świadczeniem podlegającym wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, do kolumny „pozostałe przychody" na podstawie zapisu umowy?

2009.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-763/09-8/KS
     ∟1. Czy w przypadku kosztów związanych z inwestycją, takich jak: a) podatek od nieruchomości, b) opłaty za użytkowanie wieczyste, c) podatek PCC z tytułu ustanowienia hipotek oraz z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, d) ubezpieczenia (majątkowe, OC), e) opłaty eksploatacyjne (m.in. usługi telekomunikacyjne, media, ochrona obiektu), f) opłaty sądowe i notarialne (odpisy KW, odpisy KRS, taksy notarialne), g) prace budowlane, h) wynagrodzenia pracownicze,Spółka powinna odroczyć moment rozpoznania ww. kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia?2. Czy koszty związane z finansowaniem inwestycji (w tym odsetki od pożyczek i kredytów, PCC z tytułu pożyczek od udziałowców spółki, prowizje bankowe z tytułu udzielenia bądź wcześniejszej spłaty kredytu, wyceny na rzecz banków itp.) winny być przez Spółkę rozpoznane (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych) w chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia?3. Czy koszty związane ze sprzedażą inwestycji oraz koszty reklamowo – marketingowe winny być przez Spółkę rozpoznane (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych) w chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia?

2009.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-58/09-4/MC
     ∟Czy i po spełnieniu jakich warunków, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wymienione we wniosku wydatki, poniesione przez Spółkę na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkania branżowego - Spółka może traktować jako wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów?

2008.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-787/08-2/AD
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego projektu z funduszu PFRON, jeżeli nie będzie on wykorzystywany w działalności opodatkowanej.

2008.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-123/08-3/JB
     ∟W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki osobowej w przypadku, gdy spółka osobowa zaliczy te składniki do środków trwałych?Czy w przypadku sprzedaży przez spółkę osobową nieruchomości wniesionej w ramach wkładu przychód uzyskany z tego tytułu może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości zbywanego składnika określonej w akcie notarialnym dokumentującym wniesienie wkładu pomniejszonej o ewentualne odpisy amortyzacyjne?

2008.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-360/08-3/IZ
     ∟zgodnie z zapisem art. 91 ust. 9 powołanej ustawy, w przypadku zbycia przedsiębiorstw lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zakładu (oddziału).

2008.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-501/07-4/IŚ
     ∟objęcie udziałów w luksemburskiej spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych a opodatkowanie pdof

2008.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-561/07-2/AS
     ∟Powstanie przychodu Wnioskodawcy po objęciu certyfikatów inwestycyjnych

2008.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-497/07/ES
     ∟możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonywanymi w ramach projektu pn. „Europejskie stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich”

2005.12.27 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - III-2/443-75.1/57691/05/PJ
     ∟Kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą na aukcji internetowej jest zarejestrowany w innym państwie członkowskim podatnik VAT/UE?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj