Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Agencja Rynku Rolnego

 

Agencja Rynku Rolnego 76 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.221.2019.2.AR
     ∟Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania z tytułu bezpłatnej dystrybucji jabłek.

2016.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-649/16-1/JŁ
     ∟Czy dotacja na program „Owoce w szkole” uzyskana z Agencji Rynku Rolnego podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy koszty uzyskania przychodu związane z rozliczaniem dotacji na program „Owoce w szkole” powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-137/15-4/AS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomocy unijnej w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-361/14-4/KJ
     ∟Czy zryczałtowana pomoc finansowa (nie dotacja) otrzymywana z ARR z tytułu uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” jest wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wydatki i koszty związane z realizacją ww. programu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58?

2015.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1160/14/ESZ
     ∟Czy osiągnięte dochody uzyskane z tytułu otrzymanej "pomocy" z Agencji Rynku Rolnego w ramach pomocy wspólnotowej, przeznaczonej na sfinansowanie dostarczanych dzieciom owoców warzyw i soków w ramach programu „ ...” są wolne od podatku dochodowego? Czy ww. dochody oraz koszty z nimi związane należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-846/13/PSZ
     ∟Czy stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte z dopłat wymienionych w pkt 3 wolne są od podatku dochodowego?

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-413/12-5/GG
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę w 2012 r. koszty wyjazdów służbowych do Agencji Rynku Rolnego celem uzyskania statusu zatwierdzonego dostawcy oraz koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu „….” Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4d i potrącić je w dacie poniesienia, tj. w 2012 r.?

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-413/12-4/GG
     ∟Czy koszty zakupu porcji owoców i warzyw, koszty opakowań oraz koszty transportu, a także koszty wyjazdów służbowych w celu podpisania umów ze szkołami poniesione w 2012 r. Wnioskodawca ma prawo zakwalifikować do kosztów bezpośrednich w rozumieniu art. 15 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącając je w dacie otrzymania pomocy z Agencji Rynku Rolnego, tj. 2013 r.?

2012.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-868/12-5/BW
     ∟Należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego (będącej agencją wykonawczą) pomoc stanowi przychód z prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-868/12-4/BW
     ∟Dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są „dopłatami krajowymi” w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa (od 1 lipca 2009 r. z Funduszu Promocji Mleka) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

2012.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-389/12-2/AO
     ∟Czy kwoty refundacji wywozowych korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

2012.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1150/11/WM
     ∟Czy poniesione w 2009 i 2010 r. wydatki prawidłowo zostały zakwalifikowane jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaś uzyskane w 2010 r. przychody - jako wolne od podatku? Czy prawidłowo zostały ujęte w rozliczeniach?

2012.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1111/11-2/AS
     ∟1. Czy wskazane dopłaty korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy?2. Czy w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego, wydatki sfinansowane z przychodów wolnych od podatku nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?3. W którym momencie dla celów podatkowych wykazujemy otrzymane dopłaty? Czy w momencie zarachowania noty księgowej, czy w momencie otrzymania dopłat na rachunek bankowy?4. W którym roku (miesiącu) Spółka winna wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane dotacją, jeśli dotacja wpłynie w innym roku podatkowym, niż rozliczone koszty:• w roku poniesienia wydatków jako koszty,• w roku (miesiącu)...

2012.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-991/11-4/MS
     ∟Dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są „dopłatami krajowymi” w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa (od 1 lipca 2009 r. z Funduszu Promocji Mleka) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

2012.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-990/11-4/MS
     ∟Dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są „dopłatami krajowymi” w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa (od 1 lipca 2009 r. z Funduszu Promocji Mleka) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

2012.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1073/11/HD
     ∟Jak prawidłowo rozliczyć koszty podatkowe i niepodatkowe przy wzroście cen mleka na rynku, jeśli w okresie realizacji projektu Wnioskodawca jest zmuszony wydać mleko (towar) po cenie wyższej, niż gwarantowana do dopłaty w umowie związanej z realizacją projektu, oraz przy braku możliwości ścisłego i trafnego określenia podziału w dokumentach źródłowych na związane z przychodami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi oraz w okresie odpowiednim do przychodów i kosztów związanych z przychodami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi?

2011.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-756/11/AW
     ∟Opodatkowanie otrzymanej refundacji kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz przyczep do przewozu rodzin pszczelich.

2011.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-234/11-4/KS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

2010.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-733/10-2/JW
     ∟Czy dopłatę unijną, dopłatę krajową (z budżetu państwa) oraz dopłatę z Funduszu Promocji Mleka powinno się traktować jako dopłatę do ceny mleka i przetworów mlecznych i opodatkowywać podatkiem VAT?

2010.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-857/10-4/MS
     ∟dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są „dopłatami krajowymi” w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

2010.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-856/10-4/MS
     ∟dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są „dopłatami krajowymi” w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-900/10-4/KS
     ∟Czy ww. dopłaty mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dopłata unijna - art. 21 pkt 46a, dopłata krajowa - art. 21 pkt 47c?

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-900/10-3/KS
     ∟Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-900/10-2/KS
     ∟Czy ww. dopłaty mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dopłata unijna - art. 21 pkt 46a, dopłata krajowa - art. 21 pkt 47c?

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-899/10-5/KS
     ∟Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-899/10-4/KS
     ∟Czy ww. dopłaty mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dopłata unijna - art. 21 pkt 46a, dopłata krajowa - art. 21 pkt 47c?

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-899/10-3/KS
     ∟Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-899/10-2/KS
     ∟Czy ww. dopłaty mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dopłata unijna - art. 21 pkt 46a, dopłata krajowa - art. 21 pkt 47c?

2010.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-105/10-4/TW
     ∟1. Czy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego?2. Czy zakupy mleka od spółdzielni mleczarskiej Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?

2010.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-372/10-2/MN
     ∟Czy dopłaty wypłacane z ARR finansowane ze wszystkich źródeł podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj