Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: alimenty

 

alimenty 175 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.347.2019.2.MD
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro jednym z wymogów warunkujących dokonywanie odliczeń wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach omawianej ulgi jest utrzymywanie pełnoletnich dzieci w związku z wykonywaniem, nawet przymusowo obowiązku alimentacyjnego to w sytuacji gdy były mąż uiszczał alimenty na pełnoletnie, studiujące, niepracujące dzieci wykonując wobec nich obowiązek alimentacyjny, Wnioskodawczyni nie przysługuje wyłączne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na dzieci. W przypadku braku porozumienia rodziców co do wysokości dokonywanego odliczenia, każdy z rodziców ma możliwość odliczenia połowy przysługującej kwoty ulgi. Jednocześnie wskazać przy tym należy, że rozstrzyganie ewentualnych sporów między byłymi małżonkami odnoszących się do kwestii wykorzystania ulgi nie należy do kompetencji organu wydającego interpretacje.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.470.2019.2.DA
     ∟Opodatkowanie uzyskiwanego w latach 2014 r. – 2015 r. świadczenia pieniężnego na zaspokojenie potrzeb rodziny, przyznanego na podstawie ugody sądowej.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.154.2019.1
     ∟Skoro alimenty do kwoty 700 zł korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to składki zdrowotne od alimentów - naliczone zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 16a ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od podstawy wymiaru składek, która nie przekracza kwoty objętej ww. zwolnieniem przedmiotowym, gdyż stanowi ją kwota odpowiadająca kwocie faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (który obecnie wynosi 620 zł) - opłacane bezpośrednio przez Wnioskodawczynię nie podlegają odliczeniu od podatku.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.177.2019.2.MG
     ∟Opodatkowanie alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, otrzymanych w wyniku postępowania egzekucyjnego oraz odsetek od zaległych alimentów.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.94.2019.2.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania alimentów ustanowionych w ugodzie zawartej w formie aktu notarialnego.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.627.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.574.2018.2.LS
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że planowane zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego, będzie stanowiło źródło przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego czy Wnioskodawczyni nabędzie je w wyniku realizacji prawa do przeniesienia własności lokalu czy też w formie umowy sprzedaży. Zatem, przychód uzyskany ze zbycia przedmiotowego prawa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.420.2018.2.MK
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.480.2018.2.MS
     ∟Ulga prorodzinna – brak porozumienia.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.462.2018.1.JK2
     ∟Możliwość odliczenia alimentów wypłaconych byłej żonie od dochodu z tytułu emerytury francuskiej w zeznaniu podatkowym za 2015 r.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.370.2018.2.EC
     ∟Opodatkowanie alimentów otrzymywanych od męża

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.314.2018.2.MS2
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania kwoty otrzymanej w wyniku postępowania egzekucyjnego, tj. należności głównej (alimentów) oraz odsetek od alimentów.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.304.2018.1.EC
     ∟Opodatkowanie świadczenia pieniężnego otrzymywanego od męża

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.189.2018.1.HD
     ∟Czy ulga prorodzinna przysługuje obydwojgu rodzicom w równych wysokościach?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.111.2018.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymywania środków pieniężnych z tytułu zawartej umowy alimentacyjnej.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.33.2018.1.KP
     ∟Otrzymywane przez Wnioskodawczynię alimenty do wysokości 700 zł miesięcznie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wobec tego, Wnioskodawczyni zobowiązana jest wykazać ją w zeznaniu rocznym.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.73.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku alimentów.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.63.2017.3.MZ
     ∟Czy kwoty uzyskane tytułem alimentów zapłaconych za matkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.203.2017.2.PB
     ∟w zakresie opodatkowania otrzymywania comiesięcznie środków pieniężnych.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.160.2017.1.MK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymywanych alimentów

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.82.2017.2.TR
     ∟Ulga prorodzinna.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.71.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB4.4511.16.2017.2.SK
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości za cały 2016 r. w związku z faktycznym sprawowaniem opieki nad córką, która mieszka tylko z Nią i którą wychowuje tylko Ona, zaś były mąż nie bierze udziału w wychowywaniu córki, tylko ponosi obciążenia finansowe w postaci alimentów i nie wyraża zgody na porozumienie, co do odliczenia ulgi prorodzinnej przez Wnioskodawczynię zgodnie z faktycznym wychowywaniem córki? Czy Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną za cały 2016 r.?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-647/16-1/ŁS
     ∟Otrzymywane na podstawie wyroku sądu przez Wnioskodawczynię alimenty do wysokości 700 zł miesięcznie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-302/16/TJ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania alimentów.

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-494/16-4/JK2
     ∟Czy otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?

2016.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-434/16-2/DJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymanych zaległych alimentów od byłego męża.

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1325/15-3/JL
     ∟Pobierana przez Komornika opłata za egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz ze stosunku pracy, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%.

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-892/14/16-S/ENB
     ∟Czy przekazywane na osobisty rachunek bankowy Wnioskodawczyni przez jej małżonka kwoty wydatkowane na utrzymanie rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-511/15/JG
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymywanych alimentów

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj