Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Australia

 

Australia 61 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.47.2019.3.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu otrzymania zapomogi humanitarnej z Australii – art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.91.2019.1.JK3
     ∟Skutki podatkowe transferu środków pieniężnych do Polski oraz moment, od którego odsetki podlegają opodatkowaniu w Polsce.

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.497.2018.2.SR
     ∟obowiązki płatnika

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.59.2018.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do poboru i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot wypłaconych zleceniobiorcom, wykonującym umowę w Australii, tytułem ryczałtu na poczet zwiększonych kosztów aprowizacji czy też wypłacony zleceniobiorcom ryczałt korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie i w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.)?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.57.2017.2.BB
     ∟Kiedy spadkobierca powinien zapłacić podatek od spadków i z tego tytułu złożyć stosowną deklarację podatkową

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.120.2016.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.117.2016.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.116.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.114.2016.1.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii.

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-982/16-4/JK2
     ∟w zakresie opodatkowania emerytur otrzymywanych z Australii

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.186.2016.1.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.185.2016.1.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-602/16-2/AB
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz faktycznym zarządem i siedzibą w Australii.

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-670/16-1/ŁS
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Australii.

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-528/16/RS
     ∟Obowiązek podatkowy i opodatkowanie emerytury z Australii.

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-462/16-2/MK
     ∟Po uwzględnieniu postanowień umowy polko-australijskiej, transakcje dokonywane przez Fundusz zarówno za pośrednictwem rynku regulowanego jak i poza nim nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-379/16/MZ
     ∟W zeznaniu tym należy wykazać dochody osiągnięte z tytułu pracy wykonywanej na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i miejscem faktycznego zarządu w Singapurze oraz siedzibą i miejscem faktycznego zarządu w Australii, do których znajdują zastosowanie postanowienia art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. metoda proporcjonalnego odliczenia. W odniesieniu do tych dochodów przysługuje Wnioskodawcy prawo do skorzystania z ulgi na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody uzyskane w 2015 r. z tytułu pracy wykonywanej na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i miejscem faktycznego zarządu w Wielkiej Brytanii są zwolnione z opodatkowania w Polsce, jednocześnie jednak mają one wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, tj. należy uwzględnić te dochody do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawca powinien obliczyć podatek należny od dochodów z pracy wykonywanej na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo, którego siedziba i miejsce faktycznego zarządu znajduje się odpowiednio w Singapurze i w Australii.

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-321/16/AW
     ∟1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015 i lata następne? 2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia? 3. Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-251/16/ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem w Australii i Szwajcarii.

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1213/15/MR
     ∟Kiedy należy wykazać przychód z tytułu świadczonych usług, czy w momencie wpływu środków na konto w firmie z Australii, czy w momencie wpływu na konto w serwisie PayPal?

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-1041/15/RS
     ∟1. Czy w latach 2014-2016 Wnioskodawca jest obowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce? 2. Czy wykonywanie pracy najemnej na rzecz pracodawcy/podmiotu z faktycznym zarządem usytuowanym w Australii lub w Brazylii uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi abolicyjnej? 3. Czy podatnik będzie uprawniony do skorzystania z ulgi abolicyjnej w przypadku nieodprowadzenia podatku odpowiednio w Australii lub w Brazylii?

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-269/15/DP
     ∟- Czy składki superannuation są przychodem podatkowym w Polsce w 2014 r., czy w 2015 r.? - Czy podatek dochodowy pobrany w Australii w 2015 r. od wypłacanego superannuation podlega zaliczeniu na poczet podatku należnego w Polsce w rozliczeniu za 2014 r.? - Czy podatek dochodowy pobrany w Australii w 2015 r. od wypłacanego superannuation w celu zastosowania w Polsce metody zaliczenia podlega przeliczeniu na walutę polską wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania czeku?

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-266/15/DP
     ∟- Czy składki superannuation są przychodem podatkowym w Polsce w 2014 r., czy w 2015 r.? - Czy podatek dochodowy pobrany w Australii w 2015 r. od wypłacanego superannuation podlega zaliczeniu na poczet podatku należnego w Polsce w rozliczeniu za 2014 r.? - Czy podatek dochodowy pobrany w Australii w 2015 r. od wypłacanego superannuation w celu zastosowania w Polsce metody zaliczenia podlega przeliczeniu na walutę polską wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania czeku?

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-267/15/MCZ
     ∟opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń uzyskanych od australijskiego pracodawcy w Australii.

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/1/4511-268/15/MCZ
     ∟opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń uzyskanych od australijskiego pracodawcy w Australii.

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4515-1-39/15-2/MK
     ∟Nabycie spadku z Australii.

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-224/15-3/JK2
     ∟W związku z tym, że Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania w Polsce, to dochody z emerytury wypłacanej z Australii będą podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce, czyli nie będą podlegały opodatkowaniu w Australii. W sytuacji, gdy emerytura będzie otrzymywana za pośrednictwem płatnika (banku) w Polsce, to płatnik powinien od tych należności pieniężnych pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast w przypadku, gdy emerytura będzie otrzymywana bez pośrednictwa płatnika, wówczas to Wnioskodawczyni będzie zobowiązana samodzielnie wpłacać w ciągu roku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest składać zeznanie podatkowe PIT-36 oraz odprowadzać podatek z tytułu otrzymywanego świadczenia według wskazanych zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-115/15-2/JK2
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym dochody Wnioskodawcy, będącego rezydentem Austrii, oddelegowanego do pracy na rzecz polskiej spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

2015.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-518/14-4/DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-666/14-4/MS
     ∟1) Czy od otrzymanej na podstawie ugody sądowej kwoty odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości pomniejszonej o koszty reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? 2) Jaka stawka podatkowa znajdzie zastosowanie? 3) Do złożenia jakiej deklaracji podatkowej będzie zobowiązana Wnioskodawczyni?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj