Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: złoża

 

złoża 63 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.252.2019.1.AW
     ∟Wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji (na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin oraz wydobywanie kopalin), stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.224.2019.1.MT
     ∟Mając na uwadze powyżej cytowane definicje działalności handlowej i działalności wytwórczej stwierdzić należy, że działalność polegająca na sprzedaży piasku, który został nabyty w sposób pierwotny (przez jego wytworzenie bądź pozyskanie w wyniku odłączenia od innych towarów czy też wyodrębnienia z otaczającego środowiska) jest w istocie działalnością wytwórczą, z której przychody podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie bowiem sprzedaż piasku i żwiru wydobywanego ze złoża, którego Wnioskodawca jest właścicielem, w związku z czym ten piasek i żwir nie może być uznany za towar handlowy, ponieważ nie jest to towar uprzednio zakupiony w celu dalszej odsprzedaży.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.225.2019.1.MT
     ∟Skoro Wnioskodawca jest rolnikiem równocześnie prowadzącym gospodarstwo rolne, to wskazany przez Pana rodzaj działalności gospodarczej, tj. sprzedaż piasku i żwiru wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wykonywanej bez zatrudnienia pracowników, może podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Bez znaczenia dla opodatkowania przedmiotowej działalności kartą podatkową pozostaje fakt, że sprzedaż całości nakładu nastąpi w ciągu 3 miesięcy lub jednorazowo na podstawie jednej faktury albowiem treść żadnego przepisu ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.516.2018.1.ANK
     ∟Czy w dacie podjęcia ostatecznej decyzji o zaniechaniu wykorzystywania złoża Spółka ma prawo zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów nakłady poniesione na ww. złoże czyli nakłady na dokumentację geologiczną?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.451.2018.2.DC
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną Inwestycją oraz stawka podatku VAT w przypadku odpłatnej umowy dzierżawy przedmiotowej Inwestycji.

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.58.2017.2.PW
     ∟1. Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 16g ust. 1 pkt 2 i art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest do zaliczenia wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydatków przedstawionych w pkt od a) do cc), poniesionych w trakcie realizacji Inwestycji (tj. do momentu oddania środka trwałego i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych) do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, stanowiącej podstawę dla ich amortyzacji? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego). 2. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazanych w punktach dd) i ee) opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz wykorzystywanych do tworzenia innych środków trwałych można zaliczyć do wartości początkowej tych środków trwałych? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego). 3. Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w pkt od ff) do ss), stanowią dla Spółki koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie dają się zaliczyć do wartości początkowej środków trwałych, stanowiącej podstawę ich amortyzacji? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1085.2016.1.PC
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji (na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin oraz wydobywanie kopalin), stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-288/16/WLK
     ∟Czy wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin (ponoszone w ramach realizacji prac etapu I, II i III), stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które zaliczane są do tych kosztów jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych Spółki

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-246/16/WLK
     ∟Czy wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin (ponoszone w ramach realizacji prac etapu I, II i III), stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które zaliczane są do tych kosztów jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych Spółki

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-121/15-2/AZ
     ∟Zaliczenia do wartości początkowej wytwarzanych środków trwałych (odwierty poszukiwawcze i wydobywcze) wydatków wskazanych w pkt od a) do cc) opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (pytanie nr 1), możliwości zaliczenia do wartości początkowej kosztów odpisów amortyzacyjnych Narzędzi będących środkami trwałymi oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazanych w pkt dd) i ee) tj. licencji i praw autorskich do programów komputerowych wykorzystywanych do tworzenia innych środków trwałych (pytanie nr 2), kwalifikacji pozostałych wydatków w pkt od ff) do ss) przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego nie dających zaliczyć się do wartości początkowej środków trwałych (pytanie nr 3).

2015.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-32/12/15-S/MM
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę opłaty za korzystanie z informacji geologicznej stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia, tj. w 2011 roku?

2015.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-32/12/15-S-1/MM
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę opłaty za korzystanie z informacji geologicznej stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia, tj. w 2011 roku?

2015.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1287/14/JD
     ∟Czy Spółka prawidłowo alokuje wskazane w stanie faktycznym koszty związane z wytwarzaniem lub nabyciem wyrobisk ruchowych jako stanowiące koszty bezpośrednio związane z przychodem ze sprzedaży węgla potrącane dla celów podatku dochodowego w dacie poniesienia?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-202/14/WRz
     ∟Czy można do kosztów podatkowych zaliczyć wydatki poniesione na nabycie gruntu w obrębie której znajdują się złoża żwiru i piasku proporcjonalnie do okresu eksploatacji tego zloża ?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-199/14/WRz
     ∟Czy można do kosztów podatkowych zaliczyć wydatki poniesione na nabycie gruntu w obrębie której znajdują się złoża żwiru i piasku proporcjonalnie do okresu eksploatacji tego złoża ?

2014.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1296/13/WRz
     ∟Czy do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatek poniesiony na bycie prawa do informacji geologicznej w dniu zapłaty ustalonej kwoty?

2013.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-773/13/AK
     ∟W jaki sposób dla celów CIT powinna zostać rozliczona wpłata przez Wnioskodawcę tzw. „Drugiej Transzy"? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2013.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-281/13-9/EK
     ∟Czy mimo że część aktywów, w tym aktywów trwałych, będzie cywilnoprawnie stanowiła wyłączną własność Strony posiadającej prawo użytkowania górniczego, to koszty podatkowe związane z tymi aktywami będą rozliczały (w dacie na jaką zgodnie z przepisami ustawy powinien być ujmowany dany koszt podatkowy) wszystkie Strony danego Projektu (w tym Wnioskodawca) proporcjonalnie do udziału w zysku z Projektu?

2013.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-774/13/AK
     ∟Czy mimo, iż część aktywów, w tym aktywów trwałych będzie cywilnoprawnie stanowiła wyłączną własność Strony posiadającej prawo użytkowania górniczego, to koszty podatkowe związane z tymi aktywami będą rozliczały (w dacie na jaką zgodnie z przepisami ustawy powinien być ujmowany dany koszt podatkowy) wszystkie Strony danego Projektu (w tym Wnioskodawca) proporcjonalnie do udziału w zysku z Projektu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2013.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-772/13/AK
     ∟W jaki sposób dla celów CIT powinna zostać rozliczona przez Wnioskodawcę część wpłat stanowiąca wynagrodzenie P z tytułu dopuszczenia Inwestorów do Wspólnego Przedsięwzięcia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2013.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-771/13/AK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako strona UoWO powinien odrębnie rozpoznawać przychód podatkowy związany z uzyskanymi pożytkami (w tym Węglowodorami), które będą podlegały sprzedaży, w dacie wystąpienia przychodu ze sprzedaży i w wartości dokonanej przez niego sprzedaży (przychodów tych nie należy rozdzielać pomiędzy strony w proporcji do udziału)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2013.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-770/13/AK
     ∟Czy przeniesienie na podstawie UoWO własności Węglowodorów przez Stronę posiadającą prawo użytkowania górniczego, na rzecz pozostałych Stron, nie posiadających prawa użytkowania górniczego, proporcjonalnie do ich udziału skutkuje powstaniem dla Wnioskodawcy (występującego w zależności od okoliczności jako Strona posiadająca prawo użytkowania górniczego, bądź jako Strona nie posiadająca tego prawa) przychodu do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2013.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-769/13/AK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako strona UoWO powinien łączyć przychody i koszty ze wspólnego przedsięwzięcia (z pozostałymi przychodami i kosztami podatkowymi) odrębnie dla każdego Projektu proporcjonalnie do udziału w zysku z tego Projektu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2013.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-281/13-8/EK
     ∟W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna zostać rozliczona wpłata przez Wnioskodawcę tzw. „Drugiej Transzy”?

2013.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-281/13-7/EK
     ∟W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna zostać rozliczona przez Wnioskodawcę część wpłat stanowiąca wynagrodzenie PX z tytułu dopuszczenia Inwestorów do Wspólnego Przedsięwzięcia?

2013.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-281/13-6/EK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako strona UoWO powinien odrębnie rozpoznawać przychód podatkowy związany z uzyskanymi pożytkami (w tym węglowodorami), które będą podlegały sprzedaży, w dacie wystąpienia przychodu ze sprzedaży i w wartości dokonanej przez niego sprzedaży (przychodów tych nie należy rozdzielać pomiędzy strony w proporcji do udziału)?

2013.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-281/13-5/EK
     ∟Czy przeniesienie na podstawie UoWO własności węglowodorów przez Stronę posiadającą prawo użytkowania górniczego, na rzecz pozostałych Stron, nie posiadających prawa użytkowania górniczego, proporcjonalnie do ich udziału skutkuje powstaniem dla Wnioskodawcy (występującego w zależności od okoliczności jako Strona posiadająca prawo użytkowania górniczego, bądź jako Strona nie posiadająca tego prawa) przychodu do opodatkowania?

2013.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-281/13-4/EK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako strona UoWO, powinien łączyć przychody i koszty ze wspólnego przedsięwzięcia (z pozostałymi przychodami i kosztami podatkowymi) odrębnie dla każdego Projektu proporcjonalnie do udziału w zysku z tego Projektu?

2012.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-984/12-2/MW
     ∟Czy koszty zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu w celu uzyskania dostępu do złoża stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie ujęcia (zaksięgowania) dowodów poniesienia kosztów na ten cel w księgach rachunkowych jako zobowiązania?

2012.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-649/12-2/KT
     ∟opodatkowanie czynności wniesienia do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj