Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kara umowna

 

kara umowna 975 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-862/15-2/AKr
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania ulgi na złe długi.

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-968/15-2/DP
     ∟Kiedy powstanie obowiązek wykazania przychodu z tytułu otrzymania opisanych we wniosku kar umownych w podatku CIT?

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-952/15-2/DP
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka może zaliczyć zapłaconą karę umowną do kosztów uzyskania przychodów? 2. W którym momencie Spółka powinna zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów?

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-853/15/MS
     ∟opodatkowanie kar umownych za korzystanie z terenów wyznaczonych do postoju pojazdów samochodowych bez uiszczenia należnej opłaty lub po upływie czasu określonego w bilecie parkingowym lub po upływie czasu zapłaconego przy użyciu telefonu komórkowego

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-202/15/BK
     ∟w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku z dokonaniem wskazanego we wniosku potrącenia

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-1103/15/AK
     ∟Brak opodatkowania czynności obciążenia klienta za przestoje w transporcie.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-39/16-2/MPe
     ∟w zakresie braku opodatkowania kar umownych

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-797/15/AK
     ∟Czy Spółka słusznie uważa, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym planowana Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu przysporzeń pieniężnych należnych/otrzymanych od Agencji (takich jak należne wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców i promowanie usług Agencji wobec Dostawców oraz ewentualne otrzymane kary umowne)?

2016.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-945/15/ICz
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach zastępczego usuwania wad/usterek oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT otrzymanej od podmiotu, który dokonał „zastępczego” usunięcia wad/usterek na zlecenie Wnioskodawcy.

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-755/15/MO
     ∟Czy Spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji w związku z zapłatą faktury w formie kompensaty z notami obciążeniowymi za kary umowne i połowę kosztów ustanowienia akredytywy bankowej w tej części? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-585/15/MO
     ∟Czy w momencie dokonania potrącenia Spółka powinna rozpoznać zapłacone w drodze kompensaty kary umowne jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-740/15/JW
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, zapłacone przez Bank na rzecz wynajmującego świadczenie pieniężne (nazywane np. odstępne, odszkodowanie, kara umowna bądź wynagrodzenie), w związku z odstąpieniem od umowy najmu, będzie stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-741/15/MM
     ∟w zakresie: czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłaconą w drodze potrącenia karę umowną nałożoną na Konsorcjum przez Zamawiającego z tytułu zwłoki w realizacji prac przy Projekcie, której ciężar strony Konsorcjum poniosły zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum i Ugodą

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1037/15/WM
     ∟Czy kwoty wynikające z powyższych not obciążeniowych mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodu?

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-663/15/BKD
     ∟Czy nałożona na wykonawcę (Wnioskodawcę) kara umowna w kwocie 30.000,00 zł brutto z tytułu opóźnienia w wykonaniu świadczonej usługi stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-84/15/BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi.

2015.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-430/15/PW
     ∟Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych, wg udziału lokalu użytkowego z tytułu otrzymanej kary za opóźnieniu robót zakupu i montażu systemu ogrodzeniowego?

2015.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-510/15/AD
     ∟Czy zapłata kary umownej wynikającej z dostawy towaru po upływie terminu określonego w zawartych umowach, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu inny niż bezpośrednio związany z przychodem, który powinien zostać rozpoznany w dacie jego poniesienia?

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-592/15-4/MD
     ∟Sposób dokumentowania czynności obciążenia innego podmiotu kosztami naprawy dystrybutora oraz ustalenie, czy w przypadku uznania tego obciążenia za odszkodowanie, ma ono zostać naliczone w kwocie netto czy brutto.

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-364/15-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych za nieodebranie drewna.

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-744/15-2/RD
     ∟W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej kwotę roszczenia.

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-750/15-2/JBB
     ∟Koszt z tytułu kary umownej, tj. zastosowania art.15 ust.1 w związku z art.16 ust.1 pkt 22 updop.

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-634/15-2/DP
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży wierzytelności z tytułu odszkodowań, kar umownych oraz odsetek za opóźnienia w płatnościach

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-234/15-4/KJ
     ∟Korekta przychodów.

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-304/15/AK
     ∟Czy uiszczona przez Wnioskodawcę kara umowna stanowi koszty uzyskania przychodu?

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-354/15/PS
     ∟Czy wydatki związane z zapłatą kar umownych za nie zrealizowanie jednostkowych dostaw mogą być rozpoznane przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu?

2015.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-157/15-2/AK
     ∟moment zaliczenia do przychodów otrzymanej płatności o charakterze odszkodowawczym

2015.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-537/15/MG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej rezygnację z prawa do nieodpłatnego korzystania z adresu oraz pomieszczenia użytkowego wraz z mediami.

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-893/15-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-268/15-2/JG
     ∟Kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi budowlanej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wykonawcy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj