Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kara umowna

 

kara umowna 975 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.46.2017.1.ES
     ∟w zakresie zaliczenia do koszów uzyskania przychodów kary umownej

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.18.2017.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy potrącone z płatności dla Wykonawcy kary umowne stanowią dla Spółki przychód podatkowy w dacie dokonania potrącenia (kompensaty)

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.1076.2016.1.BKD
     ∟możliwości zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów, momentu zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1092.2016.1.DP
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty odszkodowania za dostarczanie energii niezgodnie z planowaną strukturą dostaw.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1077.2016.1.JL
     ∟w zakresie opodatkowania kary umownej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wpłacenie kary

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.600.2016.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów i przychodów podatkowych w związku ze świadczeniem usługi transportowej z udziałem podwykonawcy

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1048.2016.1.JL
     ∟Opłaty karne mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Jak wyżej wskazano – w celach działalności gospodarczej mieszczą się również działania/sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej „towarzyszące” tej działalności i niestanowiące obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika, bez względu na to, czy ostatecznie generują opodatkowanie podatkiem VAT, czy nie. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z przychodami generowanymi w wyniku pobierania Opłat karnych od Klientów, nie będzie obowiązany do ustalania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy, w celu odliczenia podatku naliczonego.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawach towarów

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.897.2016.1.MT
     ∟1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przez Klasztor na rzecz Spółki Projektowanej Działki 4/7 będzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej o ile na moment transakcji Projektowana Działka nr 4/7 będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako grunt przeznaczony pod zabudowę? 2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcje sprzedaży przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych będą opodatkowane VAT wg stawki podstawowej o ile na moment tych transakcji Nieruchomości Zastępcze będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako grunty przeznaczone pod zabudowę lub na moment transakcji w stosunku do Nieruchomości Zastępczych będzie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy? 4) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ustanowienie przez Klasztor odpłatnych służebności na rzecz Spółki, zgodnie z Umową Trójstronną, będzie stanowiło dostawę usług opodatkowaną VAT wg stawki podstawowej? 5) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ani Odszkodowanie ani Kara Umowna nie podlegają opodatkowaniu VAT? 7) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Klasztorowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Zastępczych od Spółki - w przypadku, gdy interpretacja podatkowa w zakresie pytania nr 2 potwierdzi opodatkowanie VAT dostawy Nieruchomości Zastępczych?

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1023.2016.1.PSZ
     ∟Czy kara umowna wynikająca z porozumienia z dnia 28 lipca 2016 r. na kwotę 100.000 zł, która zostanie potrącona po wystawieniu ostatniej faktury, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.125.2016.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania naliczanej abonentowi kary umownej, prawa do wystawienia faktur korygujących bez konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez abonentów oraz prawa do obniżenia podatku należnego wynikającego z faktur korygujących w deklaracji za okres, w którym faktury te zostaną wystawione.

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.135.2016.2.PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT pobieranej przez Gminę w razie anulowania okresowego biletu komunikacji miejskiej opłaty manipulacyjnej.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.735.2016.2.EJu
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT: - opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek najemcy, za „nadprzebieg” oraz za przedłużenie umowy najmu - jest prawidłowe; - opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy najemcy – jest prawidłowe; - kar umownych za palenie tytoniu w pojeździe, zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia za niewykonanie przeglądu okresowego, za przewożenie zwierząt oraz niezgłoszenie szkody w terminie - jest nieprawidłowe.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.940.2016.1.BG
     ∟czy kara umowna uiszczona przez Wnioskodawcę jest/będzie stanowić koszt uzyskania przychodów

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.475.2016.2.KP
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego może uznać za podatkowe koszty uzyskania przychodu wypłacone odbiorcom rekompensaty z tytułu poniesionych strat w produkcji pszczelarskiej wskutek użycia wadliwej węzy?

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.642.2016.1.AW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od leasingodawcy dotyczących opłat sankcyjnych.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.909.2016.1.JKT
     ∟Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym kara umowna nałożona na Wnioskodawcę na mocy wyroku Sądu Arbitrażowego w kwocie 4.649.411,35 zł, a następnie potwierdzona uznana przez Strony w ugodzie w kwocie 4.423.738,02 zł będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu? I jakim okresie?

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.915.2016.1.JW
     ∟Czy kara umowna uiszczona przez Wnioskodawcę będzie stanowić koszt uzyskania przychodów

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.593.2016.2.LSz
     ∟Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania przyznanego Wnioskodawcy za doznaną szkodę majątkową z tytułu poniesionych dodatkowych kosztów wynikających z przedłużenia realizacji umowy oraz sposobu dokumentowania ww. odszkodowania a także w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego dokumentowanego fakturą wystawioną przez Wnioskodawcę na Zainteresowanego (wniosek wspólny).

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-2/4512-1-33/16-2/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pobieranych opłat od gości hotelowych i ich dokumentowania.

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.92.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na kary umowne.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.793.2016.2.MM
     ∟momentu powstania przychodu wynikającego z wystawionych not obciążeniowych

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-609/16-1/KM
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym (tj. przy braku zwrotu urządzenia przez Abonenta powodującym jego utratę przez Wnioskodawcę) roszczenie przysługujące Wnioskodawcy objęte jest podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji czy Wnioskodawca przy naliczeniu abonentom kwoty odszkodowania ma wystawiać fakturę VAT, czy też roszczenie te nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a naliczona kwota odszkodowania może zostać ujęta w wystawianej nocie obciążającej?

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.792.2016.1.TS
     ∟Czy koszty poniesione przez Spółkę w wyniku zawartej ugody sądowej, związane z zapłatą należności wynikającej z ugody oraz wydatki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego związanych z udziałem Spółki w procesie, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w zysku Spółki oraz momentu potrącalności tych kosztów?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-691/16-1/WM
     ∟Czy wydatki z tytułu kar umownych stanowią koszty uzyskania przychodu?

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-38/16-5/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy opłaty za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne oraz opłaty za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-691/16-2/DP
     ∟Czy kary umowne za niewłaściwe zachowanie pracowników ochrony można zaliczyć do kosztów podatkowych

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1-2/4512-1-24/16-5/NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania kar umownych.

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-1/4512-1-5/16-5/AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obliczenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy – zgodnie ze sposobem określenia proporcji, wskazanym w art. 86 ust. 2a ustawy.

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-570/16-1/WM
     ∟Czy kara umowna wynikająca z wystawionej i otrzymanej noty obciążeniowej może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj