Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: źródło

 

źródło 353 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-259/14-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2014.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-254/14-2/AM
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać jako płatnik podatek u źródła z tytułu wypłacanych należności do zagranicznego podmiotu z grupy A. i tytułu najmu samochodów poza granicami Polski?

2014.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-131/14-6/AJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-243/14-2/AA
     ∟Czy osiągane rodzaje przychodów: bieżące serwisowe usługi informatyczne (opieka eksploatacyjna nad systemem informatycznym) wytwarzanie i sprzedaż programów komputerowych, udzielanie licencji na stworzone programy komputerowe można w całości rozliczać jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.05.07 - Minister Finansów - DD9/033/339/BRT/2014/RWPD-38458
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-106/14-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

2014.04.28 - Minister Finansów - DD9/033/450/KCT/2013/RWPD-105428
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego od osoby fizycznej, która poniosła koszty związane z budową sieci wodno–kanalizacyjnej.

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-65/14/MR
     ∟Stypendium, koszty uzyskania przychodu.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1256/13-4/AM
     ∟W sytuacji, kiedy kontrahent rosyjski nie przedstawi certyfikatu rezydencji Spółka jest zobowiązana od wypłaconej kwoty pobrać 20% zryczałtowanego podatku. W sytuacji, kiedy kontrahent rosyjski przedstawi certyfikat rezydencji Spółka nie pobierze podatku zgodnie z art. 5 powołanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2014.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-743/13-4/JR
     ∟1. Czy w sytuacji, gdy bank zdecyduje się umorzyć pozostałą część kredytu (kapitału), prześle Wnioskodawcy PIT-8C, będzie On zobowiązany w rozliczeniu rocznym za rok, w którym nastąpi umorzenie wykazać kwotę w zeznaniu rocznym, a tym samym zapłacić podatek dochodowym od umorzonej kwoty kapitału ? 2. Czy umorzone odsetki, których termin płatności upłynął będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie wystawionego przez bank PIT-8C?

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-76/14/AA
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek/położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach szkoleniowych organizowanych przez Izbę w ramach zadań ustawowych?

2014.01.14 - Minister Finansów - DD3/033/279/CRS/13/RD-3757/14
     ∟Czy w sytuacji zwrotu członkom spółdzielni oraz osobom niebędącym jej członkami kosztów wymiany stolarki okiennej i remontów balkonów powstaje przychód po stronie tych osób?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1153/13-2/AG
     ∟Opodatkowanie należności licencyjnych wypłaconych polskiemu rezydentowi podatkowemu.

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-901/13/AA
     ∟Czy obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego będzie ciążył na Wnioskodawcy (wspólniku) czy też na spółce z uwzględnieniem ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów?

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-976/13-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych środków pieniężnych

2013.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-878/13-2/PS
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać podatek u źródła od Premii wypłacanej Partnerowi z siedzibą w Wielkiej Brytanii w ramach wykonania umowy CDS?

2013.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-953/13-2/WM
     ∟Obowiązek płatnika.

2013.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-721/13-4/IŚ
     ∟Brak obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku „u źródła”) z tytułu wypłaty prowizji zagranicznemu agentowi/pośrednikowi z kraju, z którym nie zawarto umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

2013.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-853/13-2/AJ
     ∟Czy w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie PDOF?

2013.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-818/13/AA
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek/położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanych przez Wnioskodawcę w ramach zadań ustawowych?

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-825/13-6/IM
     ∟1. Czy Podatnik prawidłowo zamierza kwalifikować przychody osiągane w ramach planowanych umowy (planowanych umów), jako przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych oraz przychody z działalności gospodarczej?2. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotne jest kto jest drugą stroną umowy podpisanej przez członków Zespołu współpracowników. tj. czy drugą stroną umowy będzie Podatnik, czy Spółka z o.o. a prawo Podatnika do wydawania poleceń będzie wynikało z treści umowy łączącej Spółka z o.o. oraz poszczególnych członków Zespołu współpracowników?3. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotny jest zakres współpracy,...

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-761/13/HD
     ∟Czy w przypadku likwidacji Spółki osobowej i podziału jej majątku między wspólników powstanie dla Wnioskodawcy przychód do opodatkowania przy założeniu, że majątek likwidowanej Spółki osobowej obejmowałby wyłącznie środki pieniężne?

2013.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-477/13-2/MD
     ∟Czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), prawidłowym działaniem jest wykazywanie kwoty wypłaconego przez Gminę odszkodowania w zeznaniu rocznym jako przychodu z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), tj. odrębnie od kwoty przychodu z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-578/13-3/WS
     ∟Zapłata podatku przez osobę trzecią.

2013.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-297/13-4MD
     ∟1) Czy otrzymana kwota z depozytu sądowego stanowi przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) W jakim terminie należy wpłacić należny podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodu którego źródłem jest wypłacony w 2013 r., depozyt sądowy oraz jaki rodzaj zeznania podatkowego należy złożyć PIT-36, czy PIT-37?3) Czy Sąd, jako płatnik w przypadku wypłaty depozytu sądowego powinien sporządzić informację P1T-8C i przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu?

2013.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-357/13-2/AJ
     ∟Czy płatności dokonywane przez Wnioskodawcę (z tytułu prawa do nabycia i sprzedaży produktów) na rzecz Udziałowca będą zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych („podatek u źródła”) ?

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-304/13-2/AJ
     ∟Czy, mając na uwadze powyższą procedurę rozliczenia, Spółka będzie zobowiązana pobrać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłacanych należności do zagranicznego podmiotu z grupy A za korzystanie z samochodów tego podmiotu poza granicami Polski ?

2013.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-94/13-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła wypłat dokonywanych na rzecz nierezydentów.

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-309/13/MU
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (przewlekłość postępowania).

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-297/13/DP
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, wypłacane na podstawie art. 205 Kodeksu cywilnego - dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczyć należy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód ten należy zaliczyć do innych źródeł przychodu?Czy Wnioskodawca, w związku z uzyskiwaniem od współużytkowników wieczystych wynagrodzenia z tytułu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, winien otrzymać od tych współużytkowników wieczystych nieruchomości informację PIT-8C a ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj