Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: źródło

 

źródło 353 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.110.2018.2.KS1
     ∟skutki podatkowe związane z prowadzeniem szkół niepublicznych

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.187.2018.1.AGR
     ∟Opodatkowanie odsetek od odszkodowania.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.115.2018.2.TR
     ∟W odniesieniu do środków otrzymywanych przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, należy stwierdzić, że środki te nie mogą także korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, ponieważ nie stanowią żadnej kategorii świadczeń w nim wymienionych. Reasumując: środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego nie korzystają z żadnego ze zwolnień od podatku, ponieważ nie spełniają przesłanek uprawniających do zastosowania tychże zwolnień. W konsekwencji, rzeczone środki stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.120.2017.8.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu osiągania przychodów przez nierezydentów

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.93.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe otrzymania jednostek uczestnictwa.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.83.2018.1.MJ
     ∟ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z najmu lokali mieszkalnych wraz z przyporządkowanymi do nich miejscami garażowymi

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.87.2018.2.BO
     ∟Możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z najmu do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.42.2018.2.BO
     ∟Możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z najmu mieszkania do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.72.2018.1.KS1
     ∟Określenie źródła przychodów z najmu nieruchomości oraz sposobu ich opodatkowania.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.71.2018.2.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży masy ziemnej powstałej przy budowie stawu.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.122.2018.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia i odszkodowania.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-747/14/18-S/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.64.2018.3.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze Spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.93.2018.1.GM
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.360.2017.1.KSM
     ∟Czy kwota wypłacona na rzecz Wnioskodawczyni przez Jej wnuka tytułem zastępczego wykonania obowiązku zwrotu przedmiotu odwołanej przez Wnioskodawczynię darowizny (lokalu mieszkalnego), na podstawie art. 898 § 1 i § 2 w zw. z art. 405 i art. 406 Kodeksu cywilnego, w związku z brakiem możliwości zwrotu lokalu w naturze wobec zobowiązania do jego sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, ze środków pochodzących z ceny sprzedaży tego lokalu stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) i w związku z tym co do tej kwoty istnieje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C za rok podatkowy, w którym otrzyma ją Wnioskodawczyni?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.22.2018.2.AGR
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu.

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.21.2018.2.AGR
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.32.2018.1.KF
     ∟Opodatkowanie otrzymanych odsetek od odszkodowania.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.450.2017.2.MM
     ∟Czy w razie zapłaty przez Spółkę odsetek na Rachunek transakcyjny Spółki A. - Pool Leadera z tytułu otrzymania środków finansowych z Systemu, Spółka A. - Pool Leader powinna być uznana za rzeczywistego odbiorcę (osobę uprawnioną/beneficial owner) odsetek płaconych przez Wnioskodawcę i w konsekwencji Spółka powinna stosować przepis art. 11 ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o CIT w przedstawionym zdarzeniu przyszłym?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.480.2017.2.RK
     ∟Kwalifikacja do właściwego źródła przychodów z najmu i opodatkowania ich tym podatkiem w wysokości 8,5% przychodów

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.265.2017.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-782/16/17-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.308.2017.1.TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.196.2017.2.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy w programie internetowym, gdy czynności opisane w treści wniosku nie będą wykonywane przez Wnioskodawcę w sposób zorganizowany i ciągły.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.296.2017.3.PC
     ∟Czy wyżej wymienione Sprzęty stanowią - w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) - „urządzenia przemysłowe”, których najem od kontrahentów z zagranicy obliguje do pobrania podatku u źródła?

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.302.2017.2.KS1
     ∟w zakresie określenia źródła przychodów uzyskanych z najmu lokali mieszkalnych

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.156.2017.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z innych źródeł w sytuacji, kiedy dłużnik w trakcie postępowania przed sądem podnosi w piśmie zarzut przedawnienia roszczenia, a na skutek podniesienia tego zarzutu sąd wydaje wyrok oddalający powództwo, jako jedyną przyczynę oddalenia powództwa wskazując przedawnienie roszczenia lub na skutek podniesienia tego zarzutu wierzyciel odstępuje od dochodzenia tego roszczenia i cofa pozew, powstania przychodu z innych źródeł po stronie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która w trakcie prowadzonej windykacji polubownej podnosi zarzut przedawnienia roszczenia w piśmie skierowanym do wierzyciela lub podnosi zarzut przedawnienia roszczenia w rozmowie telefonicznej/rozmowie bezpośredniej z pracownikiem firmy wierzyciela, a na skutek podniesienia tego zarzutu wierzyciel odstępuje od dochodzenia tego roszczenia i zamyka operacyjnie sprawę, ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania, ustalenia kwoty przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstania przychodu z innych źródeł w sytuacji, gdy wierzyciel jednostronnie odstępuje od dochodzenia części roszczenia (ale go nie umarza) i nie został podniesiony skuteczny zarzut przedawnienia.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.146.2017.2.MJ
     ∟W zakresie określenia, czy w związku z zawarciem wskazanej we wniosku umowy pożyczki, na Wnioskodawcy, jako płatniku, ciąży obowiązek pobrania tzw. podatku u źródła

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.155.2017.2.MJ
     ∟Czy Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 20 % od wypłat dokonanych na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec?

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.183.2017.1.JK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj