Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-1.4011.127.2019.1.MT
z 31 maja 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2019 r. (data wpływu 25 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty na rzecz wspólnika – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 25 marca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) w związku z wypłatą na rzecz wspólnika.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca (dalej: Spółka) posiada siedzibę w Polsce oraz podlega w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka powstała dnia 18 września 2018 r. na skutek przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej wykonywanej we własnym imieniu przez przedsiębiorcę (dalej: Przedsiębiorca) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Działalność). Przedsiębiorca jest wspólnikiem Spółki.

W bilansie Działalności przygotowanym przez Przedsiębiorcę na dzień poprzedzający dzień wpisu do KRS przekształcenia Działalności w Spółkę (tj. na 17 września 2018 r.) wystąpił kapitał (fundusz) podstawowy oraz zysk wypracowany od początku roku podatkowego w którym nastąpiło przekształcenie do momentu przekształcenia.

Kapitał (fundusz) podstawowy Działalności stanowił zysk wypracowany w poprzednich latach przez Przedsiębiorcę i pozostawiony przez niego w Działalności. Nie został on przed przekształceniem Działalności w Spółkę przekazany na indywidualne konto Przedsiębiorcy.

W następstwie przekształcenia zysk wypracowany przez Przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego Działalności stał się częścią kapitałów własnych Spółki (tj. kapitału zapasowego).

Do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę Przedsiębiorca na bieżąco opodatkowywał swoje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych przekazywał podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.

Planowana jest wypłata ze Spółki zysków wypracowanych w ramach prowadzonej przez Przedsiębiorcę Działalności poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki. Z treści uchwały będzie wynikało wprost, że wypłacana Przedsiębiorcy – wspólnikowi kwota będzie stanowiła zyski jakie wypracował w ramach prowadzonej Działalności.

Wypłata opisywanych zysków nastąpi na podstawie uchwały, podjętej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, na nadzwyczajnym lub zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Spółka w przypadku wypłaty Przedsiębiorcy - wspólnikowi zysków z kapitału zapasowego, wypracowanych w trakcie prowadzenia przez Przedsiębiorcę Działalności jest zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%?


Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty zysków do Przedsiębiorcy - wspólnika, do wysokości zysków wypracowanych przez Przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego Działalności, które zostały przekazane w związku z przekształceniem Działalności w Spółkę na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym w przypadku wypłaty opisanych w zdarzeniu przyszłym zysków Przedsiębiorcy Spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku, sporządzenia deklaracji PIT-8AR i przekazania ich do urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadku wypłaty Przedsiębiorcy kwot odpowiadających zyskom wypracowanym przez niego w Działalności, tj. do 17 września 2018 r. (czyli do dnia przekształcenia), poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki, nie wypłaci wypracowanego zysku przez siebie, a zyski wypracowane przed przekształceniem Przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej przez niego Działalności.

W związku z powyższym zysk wypłacony do Przedsiębiorcy – wspólnika, do wysokości osiągniętego przez niego zysku w Działalności, nie będzie stanowił dla niego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Faktycznie będą to dla niego bowiem środki pochodzące z dochodów uzyskanych przed przekształceniem Działalności w Spółkę, które podlegały wcześniej (na bieżąco w trakcie roku podatkowego zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dokonanie stosownej wypłaty takiego zysku przez Spółkę nie będzie świadczeniem należnym wspólnikowi z tytułu udziału w spółce kapitałowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale świadczeniem spełnionym na rzecz wspólnika w związku z wcześniejszą działalnością, której wynik został już raz opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Spółka nie będzie jako płatnik zobligowana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 41 ust. 4 omawianej ustawy, tak jak w przypadku gdyby wypłacała Przedsiębiorcy dywidendę z wypracowanych przez siebie zysków.

Przychód (dochód) nie powstanie w momencie wypłaty przez spółkę kapitałową (przekształconą) środków pochodzących z zysku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, ponieważ w takim przypadku udziałowcowi spółki kapitałowej - Przedsiębiorcy wypłacone zostaną środki, które już podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Spółki, pobranie i uiszczenie podatku dochodowego od wypracowanego przez Przedsiębiorcę zysku do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę spowoduje, że faktyczna wypłata (postawienie do dyspozycji) przedmiotowych kwot (tj. kwot pochodzących z zysku, który został już opodatkowany w ramach Działalności) nie będzie neutralna podatkowo.

Charakter środków pieniężnych skumulowanych przez Przedsiębiorcę jako przedsiębiorcę przekształcanego, jako zysk z Działalności nie powinien się zmienić w momencie przekształcenia Działalności w Spółkę.

W związku z faktem, że dochód osiągnięty do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę został już opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej, nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu.

Wypłata kwot odpowiadających zyskom wypracowanym przez Przedsiębiorcę - wspólnika nastąpi już z majątku Spółki jako następcy prawnego przedsiębiorcy. Realizacja wypłaty nastąpi po ewentualnym podjęciu przez zgromadzenie wspólników spółki przekształconej uchwały o odpowiednim obniżeniu kapitału zapasowego.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Spółki nie będzie ona zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty zysków do Przedsiębiorcy do wysokości zysków wypracowanych przez niego w ramach prowadzonej przed przekształceniem Działalności, które zostały przekazane w związku z przekształceniem Działalności w Spółkę na kapitał zapasowy Spółki.


Brak powstania przychodu (dochodu) u przedsiębiorcy przekształconego z tytułu wypłaty zysku wypracowanego w ramach jego działalności przez spółkę przekształconą oraz brak obowiązków płatnika w tym zakresie znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji indywidualnej:


  • z dnia 23 stycznia 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-1.4011.449.2018.2.AN, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której wskazano: „(...) wypłata zysku wypracowanego i opodatkowanego przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dokonana przez Spółkę na rzecz jej udziałowca nie będzie przychodem (dochodem) podlegającym ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaś Spółka nie wystąpi w roli płatnika podatku”;
  • z dnia 9 czerwca 2017 r. sygn. 0114-KDIP3-2.4011.110.2017.2.MG, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której wskazano : „W przypadku wypłaty przez Spółkę Wspólnikowi 1 zysków z kapitału zapasowego, do wysokości zysków wypracowanych przez Wspólnika 1 w ramach prowadzonej Działalności Wspólnika 1, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego.”;
  • z dnia 12 lutego 2016 r. sygn. IBPB-1-1/4511-724/15/ESZ, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której wskazano: „(…) Wnioskodawczyni od dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej płaciła przed dniem przekształcenia w Spółkę zaliczki miesięczne. Wypłata Zysku (...) nie powinna więc jednak wiązać się z koniecznością opodatkowania Zysku podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena skutków podatkowych okoliczności faktycznych podanych przez Spółkę. Organ przyjął zatem okoliczność faktyczną wypłaty przez Spółkę „kwoty stanowiącej zyski, jakie Przedsiębiorca wypracował w ramach prowadzonej Działalności” na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników dotyczącej obniżenia kapitału zapasowego Spółki. Organ nie oceniał kwestii podstawy prawnej dla dokonania takiej czynności i jej skuteczności na gruncie przepisów innych niż podatkowe, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj