Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


184/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.272.2019.1.BJ
     ∟czy wydzielany ze Spółki do Spółki Przejmującej Dział Nieruchomości oraz pozostający w Spółce Dział Medyczny na moment podziału przez wydzielenie będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i czy w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.150.2019.4.MK
     ∟czy wydzielany z Wnioskodawcy Departament na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz czy w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Departamentu i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.289.2018.1.AT
     ∟w zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z przeniesieniem części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.209.2018.1.HK
     ∟Czy zwiększenie kapitału akcyjnego z kapitałów zapasowych spółki akcyjnej, a w ich efekcie wyemitowanie akcji nowej emisji w celu objęcia przez członków zarządu, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy (jedynego akcjonariusza w spółce akcyjnej)?

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.124.2018.1
     ∟Powstanie przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Infrastrukturalnej z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.197.2018.1.AG
     ∟Brak powstania przychodu podatkowego z tytułu przeniesienia do innej spółki wydzielanego Działu Infrastrukturalnego.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.95.2018.1.PH
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.388.2017.1.IZ
     ∟Czy z tytułu dokonania opisywanego podziału przez wydzielenie poprzez utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie spółki dzielonej powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.132.2017.3.MS
     ∟Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości odpowiadającej kwotom wydatkowanym z dochodu na podstawie dyspozycji § 28 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, na działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze Spółka zachowa nabyte już prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 55 ust. 3 uspkk oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop?

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.261.2017.1.MC
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu obniżenia kapitału zakładowego

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.202.2017.1.MS
     ∟- Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki dochód (przychód) wspólnika Spółki - Konwentu będzie uznany za dochód (przychód) z działalności niegospodarczej kościelnej osoby prawnej na podstawie art. 55 ust. 2 uspkk, jak też art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop i tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki wynikające z art. 26 ust. 1 i 2 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki i złożenia przez wspólnika Spółki - Konwent nie później niż w dniu powzięcia ww. uchwały oświadczenia Spółce o przeznaczeniu dochodu uzyskanego przez wspólnika związanego z użyciem (przeznaczeniem) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na cele, o których mowa w art. 55 ust. 3 uspkk, w szczególności działalność charytatywno-opiekuńczą Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 1a oraz 2 updop?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.132.2017.1.MS
     ∟Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości odpowiadającej kwotom wydatkowanym z dochodu na podstawie dyspozycji § 28 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, na działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze Spółka zachowa nabyte już prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 55 ust. 3 uspkk oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop?

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-328/13/17-S-1/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-484/13/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej, oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.94.2017.1.JS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych Związku Komunalnego.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.27.2017.2.DP
     ∟Konsekwencje podatkowe podniesienia kapitału zakładowego i sprzedaży udziałów spółki holenderskiej.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.68.2017.1.PS
     ∟przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.7.2017.1.PS
     ∟w zakresie powstania przychodów w związku z objęciem przez Spółkę udziałów w B w zamian za Wkład Niepieniężny

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.641.2016.2.MK
     ∟Czy w związku z przydzieleniem Wnioskodawcy nowych akcji (Akcje 2) bądź podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczas posiadanych przez Wnioskodawcę (Akcje 1) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych i nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1073.2016.2.SK
     ∟w zakresie ustalenia, czy uzyskane przez Spółkę dochody mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, w sytuacji przekazania dochodu na rzecz kościelnej osoby prawnej, bądź pozostawienia na kapitale zapasowym Spółki.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.185.2016.3.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-290/13-3/16-S/GG
     ∟Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-890/16-3/MC
     ∟przychód z tytułu objęcia udziałów w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów jest niższa niż wartość wnoszonego wkładu

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-704/16-7/KB
     ∟Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT dla Spółki „AM”, CO.12, CO.13 CO.17 lub Spółki „K.I.”?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-697/16-7/SK
     ∟w zakresie Połączenie CO.12, CO.13, CO.17 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki „AM”, Spółki CO.12, CO.13, CO.17 oraz Spółki „K.I.”

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-725/16-2/MC
     ∟w zakresie określenia przychodu w sytuacji gdy nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę akcji była niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu oraz możliwości szacowania przez organ podatkowy tego przychodu

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-727/16-2/MC
     ∟W zakresie określenia przychodu w sytuacji gdy nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę akcji była niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu oraz możliwości szacowania przez organ podatkowy tego przychodu.

2016.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2.4511.561.2016.1
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz przeznaczeniem części kapitału zapasowego w celu pokrycia podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy.

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-856/16-2/AG
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego dla płatnika.

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-708/16-1/MW
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce Powiązanej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Akcji, tj. brak jest podstaw do zastosowania art. 14 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy o CIT lub art. 11 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT i określenia przychodu Wnioskodawcy w kwocie innej niż wartość nominalna udziałów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj