Interpretacje do przepisu
art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


173/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.639.2019.1.AZ
     ∟określenia momentu otrzymania faktury elektronicznej korygującej przez klienta Spółki jako daty wysłania korespondencji elektronicznej, w tym również w przypadku w którym wysłanie korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą elektroniczną korygującą oraz uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez klienta mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych oraz określenia momentu, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury elektronicznej korygującej umieszczonej na dedykowanej platformie internetowej, na indywidualnym koncie danego klienta.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.434.2019.1.JG
     ∟określenie momentu potwierdzania w sposób elektroniczny odbioru faktury korygującej

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.194.2019.1.WR
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Partnerom oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.253.2019.1.RR
     ∟Obowiązku dokonania korekty błędnie wystawionej faktury.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.154.2019.5.ICZ
     ∟Brak opodatkowania dostawy 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oraz prawo do wystawienia faktury korygującej.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.174.2019.1.MT
     ∟określenie momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez Klienta

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.85.2019.1.MT
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktur korygujących.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.47.2019.1.ISK
     ∟Spełnienie warunków uprawniających do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT (potwierdzenie odbioru faktury korygującej) oraz momentu dokonania obniżenia.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG
     ∟określenie momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez Klienta

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.330.2018.2.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nabywcy powinno nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy, wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji (tj. prawidłowe dane nabywcy), która to faktura korygująca nie będzie tzw. fakturą „do zera” ; w jaki sposób powinny zostać ujęte dane na fakturze korygującej; który z podmiotów („A” czy „B”) powinien być ujęty na fakturze korygującej jako adresat (stron transakcji) oraz fizycznie otrzymać fakturę korygującą, a także, który podmiot powinien być w posiadaniu faktury pierwotnej z błędnym nabywcą; w którym okresie rozliczeniowym Spółka powinna ująć fakturę korygującą w rejestrze VAT i deklaracji VAT.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.426.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych premii pieniężnych.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.536.2018.1.AW
     ∟Rozliczanie i dokumentowanie udzielonych rabatów pośrednich.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2018.1.PR
     ∟Udokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawo i termin obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.458.2018.1.PR
     ∟Udokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawo i termin obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.359.2018.2.BS
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.326.2018.1.KR
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.301.2018.1.NK
     ∟Obowiązek oraz sposób wystawienia faktur korygujących zmieniających dane nabywcy.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.203.2018.2.BS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.89.2018.1.PK
     ∟korekta faktur in plus

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.227.2018.1.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego, na której nie ma numeru NIP firmy Wnioskodawczyni.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.149.2018.1.BS
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.74.2018.2.JS
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielanych rabatów pośrednich

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.82.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy czy NIP nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur, prawo Gminy do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawianych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawianych na Urząd, prawo Gminy do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.851.2017.1.MP
     ∟Prawo oraz okres rozliczeniowy właściwy do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.65.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.814.2017.2.IK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.44.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń z Plantatorami z tytułu dostawy buraków cukrowych.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.811.2017.1.RS
     ∟W zakresie sposobu udokumentowania otrzymanego rabatu pośredniego oraz uznania wartości przyznanego rabatu za kwotę netto.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj