Interpretacje do przepisu
art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


173/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1119/15-4/MT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę Cywilną po dniu przekształcenia w Spółkę Komandytową

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-41/16-2/AOg
     ∟Możliwości żądania od Partnerów wystawienia faktur korygujących w związku z tym, że stosowali oni nieprawidłową stawkę VAT.

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-902/15/MS
     ∟- powstanie obowiązku podatkowego, w przypadku dokonywania sprzedaży biletów na usługi przewozów osób koleją linową, - określenie daty wykonania usługi na fakturze, - opodatkowanie potrąconej kwoty z ceny biletu w przypadku jego zwrotu, - sposób dokumentowania zwrotu nabywcy części należności w przypadku rezygnacji klienta z usługi przewozu koleją linową.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-926/15/DK
     ∟- prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd, bez konieczności korygowania takich faktur, - prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym rozliczenia w VAT Gminy były prowadzone przez Urząd, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego: a. wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, b. wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, c. wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur,

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-496/15-2/OS
     ∟Prawo do odliczenia.

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1188/15-2/MK
     ∟W okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca będzie uprawniony do udokumentowania udzielonego Aptekom rabatu finansowego notą księgową. Wystawiona nota będzie dokumentowała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem, na podstawie wystawionych not, Spółka będzie w stanie określić kwotę udzielonego Aptekom rabatu i w związku z tym będzie posiadała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Aptekom. Jednocześnie wskazać należy, że Wnioskodawca poza wystawioną notą księgową powinien również posiadać stosowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano przekazania danej Aptece udzielonego rabatu pieniężnego. Wobec tego stwierdzić należy, że na podstawie posiadanych dokumentów Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zostaną przekazane Aptekom kwoty udzielonych rabatów pieniężnych.

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-831/15-2/KP
     ∟Prawo do odliczenia wynikającego z jednej zbiorczej faktury korygującej.

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-950/15/PB
     ∟Prawo do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd; Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd; Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd; Prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur.

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-947/15-2/AOg
     ∟Możliwości żądania od Partnerów wystawienia faktur korygujących w związku z tym, że stosowali oni nieprawidłową stawkę VAT.

2015.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-716/15/AL
     ∟W zakresie: - ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, - możliwości wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej Umowy w okresie od lipca 2009 r. do października 2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), - ustalenia kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, - stawki podatku VAT obowiązującej dla opodatkowania usług nadzorów autorskich.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-711/15-3/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych poprzez wystawienie wewnętrznych faktur korygujących, możliwości udokumentowania korekty podatku należnego za pomocą zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej oraz prawa do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-954/15/EK
     ∟Zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-899/15-2/AOg
     ∟- prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych z podaniem nazwy Urzędu i/lub numerem NIP Urzędu, a dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego: wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-355/15-4/MJ
     ∟zarejestrowanie Gminy jako podatnika VAT czynnego i wyrejestrowania Urzędu jako podatnika VAT, prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był również Urząd, prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był również Urząd, prawo Gminy do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był również Urząd, prawo Gminy do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy czy NIP nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur,

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-485/15/MD
     ∟Prawo do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd, prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur.

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-742/15-2/IG
     ∟Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd? Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty VAT należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd? Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty VAT naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd? Czy Gmina będzie miała prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd? Czy Gmina będzie miała prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, w okresie w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd? Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur błędnie wystawionych, jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego: wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury? W sytuacji, gdyby odpowiedź na Pytanie nr 1 była negatywna, czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego oraz do uwzględnienia VAT należnego z nieuwzględnionych dotąd w rozliczeniach z tytułu VAT Urzędu (ani Gminy) faktur dotyczących okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, pod warunkiem wystawienia bądź otrzymania stosownych faktur korygujących lub not korygujących do powyższych faktur oraz uwzględnienia ich w korekcie deklaracji VAT-7 do pierwszej deklaracji złożonej przez Gminę po jej zarejestrowaniu jako podatnika VAT, tj. za miesiąc styczeń 2012 r.?

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-676/15/LSz
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury korygującej dokumentującej sprzedaż części niezabudowanych działek objętych symbolem planu ZL1.

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-923/15-2/RK
     ∟Redukcja części płatności w ramach Ugody z tytułu wykonania usługi najmu uznana za obnizkę ceny lub upust oraz sposób dokumentownia tej czynności.

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-807/15/IK
     ∟Skutki podatkowe rozliczenia przez gminę faktur wystawionych na urząd.

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-481/15-2/AK
     ∟1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych, jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego: wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury; 2. Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd; 3. Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd;

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-340/15-4/SM
     ∟Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy objętych zakresem pytań 1-6.

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-538/15/LSz
     ∟Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT udzielanych aptekom rabatów pośrednich oraz sposobu i terminu ich dokumentowania.

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-546/15/AW
     ∟- korekta rozliczeń Urzędu przez Gminę; - prawo/obowiązek Gminy do podwyższenia podatku należnego; - prawo Gminy do odliczenia VAT naliczonego; - prawo Gminy do wystawiania faktur (korygujących) i not korygujących dotyczących transakcji sprzed rejestracji Gminy; - prawo Gminy do przyjmowania faktur (korygujących) i not korygujących dotyczących transakcji sprzed rejestracji Gminy; - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji.

2015.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-462/15/MS
     ∟prawidłowości wystawiania przez Wnioskodawcę faktur korygujących.

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-350/15-2/AOg
     ∟- prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych z podaniem nazwy Urzędu i/lub numerem NIP Urzędu, a dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego: wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-260/15-5/IR
     ∟W zakresie: prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące nabywcy czy Numeru Identyfikacji Podatkowej nabywcy bez konieczności korygowania faktury, prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd.

2015.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-373/15-2/JF
     ∟wystawianie zbiorczych faktur korygujących w związku z otrzymaną oraz udzieloną premią pieniężną

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-230/15-2/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z podstawy opodatkowania udzielonych przez Wnioskodawcę bonusów.

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/4512-31/15-5/BM
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawo Gminy do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawo Gminy do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd.

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/4512-31/15-4/BM
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawo Gminy do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, prawo Gminy do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj