Interpretacje do przepisu
art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


173/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.602.2017.1.MGO
     ∟Skutki podatkowe z połączeniem spółek.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.446.2017.1.KR
     ∟W związku z brakiem szczegółowych regulacji w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług w powyższym zakresie, należy zgodzić się Wnioskodawcą, że wystarczającym jest, by nota księgowa, wystawiona celem udokumentowania udzielonego przez Niego rabatu pośredniego, zawierała wskazanie danych podmiotów (nazw, adresów, numerów NIP Spółki i Detalisty), daty udzielenia rabatu a także wskazanie, że wystawiona nota dotyczy rabatu pośredniego oraz wyszczególnienie kwoty rabatu brutto, podatku VAT i kwoty netto.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.174.2017.2.ISZ
     ∟w zakresie obowiązków Wnioskodawcy w związku z dokonywanymi korektami cen surowców

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.328.2017.1.MK
     ∟w zakresie sposobu skorygowania błędnych danych nabywcy na fakturze

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.42.2017.1.LG
     ∟Moment ujęcia faktury korygującej w deklaracji VAT-7 „in plus” i „in minus” (wystawionej wskutek okoliczności powstałych po dokonaniu transakcji i po wystawieniu faktury pierwotnej) za odpowiedni okres rozliczeniowy oraz przeliczenie wartości w walucie wynikającej z faktury korygującej na złote polskie.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.257.2017.1.KOM
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania czynności przeniesienia własności nieruchomości obciążonych hipoteką w zamian za odszkodowanie należne za ich wywłaszczenie na rzecz organu władzy państwowej oraz możliwości anulowania bądź korygowania wystawionych omyłkowo faktur niepotwierdzających zaistnienia zdarzenia gospodarczego

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.146.2017.1.DG
     ∟W zakresie uznania rabatu pośredniego za rabat obniżający podstawę opodatkowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania;

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.108.2017.1.KR
     ∟Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury. Tym samym przepisy krajowe nie określają dokumentu na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa lub inny dokument niebędący fakturą. W konsekwencji np. wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu.

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.242.2017.2.IK
     ∟Czy otrzymywanie środków pieniężnych przez Spółkę od Dostawców zagranicznych w ramach schematu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego wywołuje dla Spółki skutki w podatku VAT - tj. czy zdarzenia te stanowią czynności opodatkowane VAT (wymagające wykazania podatku należnego), czy powodują obowiązek podwyższenia lub obniżenia podstawy opodatkowania dokonanej przez Spółkę wcześniej sprzedaży albo czy powodują obowiązek obniżenia kwoty odliczonego przez Spółkę podatku naliczonego?

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.44.2017.2.ICz
     ∟Prawidłowość opodatkowania czynności podejmowanych przez Syndyka w stosunku do Nieruchomości przejętej w wyniku uwzględnienia przez Sąd skargi pauliańskiej.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.88.2017.1.DG
     ∟prawidłowość wystawiania zbiorczych faktur korygujących i obniżenie podstawy opodatkowania

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.189.2017.3.ICz
     ∟Usługi budowlane – odwrotne obciążenie.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.113.2017.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania do zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielony Klientowi rabat.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.68.2017.1.MK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku - z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT - przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę był grunt niezabudowany stanowiący ‘tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, co oznacza, że transakcja podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %, zatem Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z faktury dokumentującej tę transakcję? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku - w razie uznania, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w pytaniu oznaczonym we Wniosku jako pytanie nr 1) jest nieprawidłowe, tj. w razie uznania, że przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę był grunt zabudowany w rozumieniu ustawy o VAT, co oznacza, że transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %, a Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z faktury dokumentującej tę transakcję - to w takim wypadku Wnioskodawca powinien - po korekcie aktu notarialnego z dnia 16 marca 2016 r. oraz po otrzymaniu korekty faktury VAT dokumentującej tę transakcję oraz ceny wskazanej na tej fakturze - dokonać: (i) korekty deklaracji VAT 7K za III kwartał 2016 r., oraz (ii) wycofać wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym?

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.51.2017.1.ISK
     ∟w zakresie: zarejestrowania Gminy jako podatnika VAT czynnego i wyrejestrowania Urzędu jako podatnika VAT, prawa Gminy do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.994.2016.2.ICz
     ∟Możliwość dokonania korekty faktur wystawionych na rzecz kontrahenta z Belgii przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz termin dokonania korekty deklaracji w związku z wystawieniem korekt faktur.

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.101.2017.1.EK
     ∟w zakresie prawidłowości wystawienia faktur korygujących zbiorczych oraz momentu obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie tych faktur

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.972.2016.1.RR
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz sposobu dokumentowania czynności w związku z wydzieleniem i przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.6.2017.1.KR
     ∟w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT w związku z udzielanymi przez Wnioskodawcę aptekom rabatami pośrednimi oraz sposobu ich dokumentowania i terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1067.2016.1.MK
     ∟W zakresie terminu wystawiania faktur korygujących w związku z podwyższeniem ceny usługi.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.145.2016.2.LG
     ∟Przeliczenie na złote polskie kwoty wykazanej na fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.846.2016.2.ICz
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej do zera fakturę pierwotną z 15 września 2014 r.?

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2/4512.942.2016.1.MT
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzącego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w Spółkę z o. o.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.804.2016.3.KJ
     ∟Czy Spółka nabywając od Dostawcy w danym okresie rozliczeniowym Produkty objęte prerabatem podlegającym rozliczeniu zgodnie z umową handlową, których zakup zostanie udokumentowany fakturami VAT wystawionymi przez Dostawcę w oparciu o cennik, będzie mieć pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanych faktur VAT.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.806.2016.3.KJ
     ∟Czy uzgodniona kwota prerabatu i przekazana przez Spółkę kontrahentowi przed dokonaniem dostaw towarów (produktów Spółki), ale ściśle z nią związana powinna być udokumentowana fakturą VAT oraz czy podstawa opodatkowania dostaw towarów (produktów Spółki), które zostaną dokonane po przekazaniu kontrahentowi kwoty prerabatu powinna być pomniejszona o kwotę prerabatu proporcjonalnie przypadającą na tą część dostaw towarów (produktów Spółki)?

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.9.2017.1.MPe
     ∟w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT w związku z udzielanymi przez Wnioskodawcę aptekom rabatami pośrednimi oraz sposobu ich dokumentowania i terminu obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.707.2016.2.JC
     ∟Obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonych rabatów pośrednich i terminu tego obniżenia.

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.901.2016.1.DG
     ∟w zakresie sukcesji związanej z transakcją nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prawa do wystawiania faktur korygujących dotyczących zwracanych Towarów sprzedanych przed aportem ZCP

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.914.2016.1.KR
     ∟w zakresie możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.815.2016.1.MS
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie: prawa do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd; prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd; prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj