Interpretacje do przepisu
art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


336/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.515.2019.1.KM
     ∟Prawidłowość wykazania w podatku należnego w deklaracji VAT-7 w miesiącu wystawienia faktur oraz termin dokonania korekty podatku należnego.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.322.2019.2.KBR
     ∟Skutki podatkowe związane z zawarciem umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi – split payment.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.680.2018.10.KB
     ∟Prawo do wystawienia faktur korygujących oraz termin obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.392.2019.2.MN
     ∟brak obowiązku zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku należnego przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.290.2019.1.KP
     ∟Sposób rozliczenia błędnie wystawionych faktur (anulowanie/korekta).

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.254.2019.1.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia za jakie okresy opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, za jaki okres należy skorygować wystawione z tego tytułu faktury oraz sposobu dokumentowania odszkodowania; ustalenia terminów dokonania korekt deklaracji VAT-7; możliwości anulowania faktur dokumentujących bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.109.2019.2.JO
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej. Data jaka powinna widnieć na fakturze jako data dokonania dostawy towarów w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę umowy transportowej z firmą kurierską. Wystawienie faktur korygujących w sytuacji uszkodzenia lub utraty towaru przez firmę kurierską przy uprzednim dostarczeniu faktury VAT kupującemu. Anulowanie faktur w sytuacji zniszczenia lub utraty towaru przez firmę kurierską. Wystawienie faktur korygujących w sytuacji doręczenia faktury kontrahentowi w sytuacji, zniszczenia lub utraty towaru przez firmę kurierską.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.101.2019.2.MN
     ∟Brak opodatkowania „Udziału Skarbu Państwa w Zyskach z Przedsięwzięcia”, stawki podatku VAT dla wykonywanej usługi uznania podmiotu A za podatnika i obowiązku wystawienia faktury, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku oraz okresu, za który Koncesjonariusz może dokonać odliczenia.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.23.2019.3.KBR
     ∟Możliwość anulowania faktury zaliczkowej oraz termin dokonania korekty podatku należnego.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.12.2019.2.RSZ
     ∟czy spółka ma prawo anulować fakturę w związku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzedaży przez kontrahenta oraz brakiem możliwości zawarcia ugody

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK
     ∟Możliwość anulowania wystawionych faktur.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.13.2019.2.AD
     ∟Możliwość anulowania faktur oraz wystawienia faktur korygujących.

2018.10.12 - Minister Finansów - PT3.8101.2.2018
     ∟Kwalifikacja w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy o VAT opłat uiszczanych na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez podmioty zobowiązane oraz skutki wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.522.2018.2.SJ
     ∟Obowiązek wystawienia faktur korygujących.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.337.2018.2.TKU
     ∟Skutki jakie wywołuje faktura wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy i obowiązek dokonania korekty faktury.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.214.2018.1.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania Płatności z Tytułu Koncesji; stawki podatku VAT dla wykonywanej usługi; uznania Podmiotu A za podatnika i obowiązku wystawienia faktury; momentu powstania obowiązku podatkowego; prawa do odliczenia podatku oraz okresu za który Koncesjonariusz może dokonać odliczenia.

2018.06.08 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.173.2017.PBD
     ∟Ewidencjonowania sprzedaży biletów za przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.164.2018.1.ISZ
     ∟w zakresie możliwości sporządzania deklaracji podatkowych VAT dla rozliczenia podatku należnego z tytułu usług, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie, w którym Wnioskodawca korzysta za zwolnienia od podatku (pyt. nr 1) oraz w zakresie możliwości wystawienia faktur korygujących do faktur wystawionych, gdy Wnioskodawca był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (pyt. nr 3)

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.135.2018.1.MPE
     ∟W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest w posiadaniu faktury, która została wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy, tj. po upływie 30 dni od wystawienia faktury nie doszło do dostawy towaru (przedmiotu leasingu np. samochodu), zatem uznać należy, że w takiej sytuacji u wystawcy faktury stosownie do ww. art. 19a ust. 1 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.124.2017.9.JM
     ∟Wystawienie faktury po wydaniu decyzji przez organ podatkowy oraz obowiązek wpłaty podatku należnego.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.77.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od Przewoźnika.

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.841.2017.1.KO
     ∟zakresie ustalenia: - czy w przypadku realizacji transakcji sprzedaży opodatkowanej, gdzie klient przekazał Spółce błędne dane konieczne do wystawienia faktury, wnosząc po upływie pewnego czasu o wystawienie faktury korygującej, w ramach której dochodzi do zmiany nabywcy towaru na dokumencie faktury, Wnioskodawca postąpi prawidłowo, korygując fakturę zawierającą błędne dane (fakturę pierwotną) „do zera” oraz wystawiając nową fakturę dotyczącą ww. transakcji, która zawiera już dane prawidłowe (faktura następcza), - czy Wnioskodawca uprawniony będzie do wskazania w treści faktury korygującej, jako przyczynę korekty, tytułu: zmiana danych nabywcy, - czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej transakcji zgodnie z datą faktycznego dokonania sprzedaży, tj. w rozliczeniu za okres, w którym zrealizowano świadczenie na rzecz klienta Spółki, oraz czy nie będzie on zobowiązany do ponownego uiszczenia VAT z tytułu zrealizowanej transakcji w związku z wystawieniem faktury następczej, - czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, wykazując fakturę korygującą „do zera” oraz fakturę następczą w rozliczeniu za okres, w którym zostały wystawione (przy jednoczesnym wskazaniu na fakturze następczej, jako daty realizacji świadczenia, daty dokonania faktycznej sprzedaży, oraz opatrzeniu faktury następczej adnotacją: „faktura wystawiona z opóźnieniem ze względu na błąd nabywcy (wadliwe oznaczenie nabywcy świadczenia). Podatek od świadczenia uiszczony w rozliczeniu za okres ..., zgodnie z art. 19a w zw. z art. 103 ustawy o podatku od towarów i usług”).

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.21.2018.1.BS
     ∟W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia przez Spółkę na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie?

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.25.2018.1.MT
     ∟W zakresie braku obowiązku zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku należnego przez podatnika zwolnionego z podatku VAT.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.446.2017.1.JF
     ∟W zakresie braku obowiązku rozliczenia w deklaracji podatkowej VAT-7 sprzedaży za okres, w którym Wnioskodawczyni nie była zarejestrowana dla celów podatku VAT oraz korekty podatku naliczonego.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.400.2017.2.MD
     ∟poprawność sposobu dokumentowania oraz rozliczania faktur zaliczkowych

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.482.2017.1.SM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i dokonania korekty faktur VAT

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.185.2017.1.ISK
     ∟w zakresie korekty wystawionej faktury i wystawienia noty księgowej

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.260.2017.1.AJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj