Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7710/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.371.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wniesienie dopłat bezzwrotnych lub zwrotnych do spółki osobowej przez pozostałych wspólników będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.346.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: -czy zwrot kapitału będzie stanowił dla Udziałowców przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, -czy ustalając podstawę opodatkowania przychodu z tytułu zwrotu kapitału należy obniżyć przychód Udziałowców o koszty objęcia udziałów, przy czym koszty te powinny zostać ustalone proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej udziałów lub ich umorzenia, -w jaki sposób należy ustalić koszt objęcia udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, -czy w związku ze zwrotem kapitału Wnioskodawca, działając jako płatnik, będzie zobowiązany do poboru i odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.345.2019.2.ANK
     ∟Czy dokonywane w ramach systemu cash pooling transfery środków pieniężnych celem kumulacji sald (w części niedotyczącej odsetek) będą neutralne podatkowo (tj. nie będą skutkowały powstaniem po stronie Wnioskodawcy ani przychodu ani kosztu podatkowego), a przychody i koszty będą powstawały w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z ww. transferem?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.472.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, w którym momencie Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu udziału w należnych jej korzyściach, w sytuacji gdy odpłatnej licencji podmiotowi trzeciemu udzieli drugi współuprawniony z rozwiązania chronionego.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.327.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - przychodem podatkowym Sprzedającego ze zbycia wyżej wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie kwota należna Sprzedającemu od Kupującego tytułem ceny sprzedaży wyrażonej w umowie (uwzględniająca przejęte zobowiązania) przy założeniu, iż cena ta nie będzie odbiegać od ceny rynkowej tj. według jakich zasad należy ustalić przychód ze sprzedaży ZCP – jest prawidłowe, - kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.311.2019.1.HK
     ∟Czy premie termomodernizacyjne, których dotyczą przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, które zostały uzyskane przez Spółdzielnię (...) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych jako dochody spółdzielni mieszkaniowych, prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2019.1.AW
     ∟- Ustalenie kursu przeliczania przychodów i kosztów zapłaconych lub uzyskanych w Senegalu na złote polskie zgodnie z art. 20 ust. 8 updop. - Brak prawa do odliczenia podatku zapłaconego w Senegalu od podatku należnego obliczonego od łącznych dochodów osiągniętych przez Spółkę w roku podatkowym z uwagi na brzmienie art. 22b updop.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.409.2019.1.AR
     ∟sposób uwzględnienia dotacji oraz możliwość wykazania straty podatkowej w zeznaniu rocznym

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.391.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy Wspólnota Mieszkaniowa miała obowiązek ustalenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. od kwot nadwyżek zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na fundusz eksploatacyjny i remontowy Wspólnoty nad kosztami sfinansowanymi z tych funduszy.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.368.2019.4.JS
     ∟W zakresie ustalenia daty powstania przychodu.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.361.2019.2.IZ
     ∟ustalenie, czy: - środki otrzymane w ramach Odszkodowania od ubezpieczyciela oraz środki jakie zostaną otrzymane od Serwisanta jako Rekompensata stanowią przychody a środki jakie Spółka zapłaci na rzecz Kontrahenta stanowią koszty, które składają się na dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, - czy wydatki poniesione w związku z zapłatą roszczenia na rzecz Kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.357.2019.1.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość przekazanych Wnioskodawcy Aktywów w celu zwolnienia się z zobowiązania wynikającego z Porozumienia, wobec zaliczenia ich wartości w całości na poczet spłaty należności głównej nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.391.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu opłaty przygotowawczej.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.346.2019.1.ANK
     ∟- w zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaną dotacją koszty zwrócone w formie ryczałtu należy wyłączyć z kosztów podatkowych, oraz - zastosowania art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.297.2019.3.NL
     ∟skutki podatkowe sprzedaży kart przedpłaconych z kodem, o których mowa we wniosku

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.352.2019.2.AP
     ∟- Czy Spółka będzie miała prawo zaliczenia kwot umorzonych Wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.332.2019.2.ANK
     ∟Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że przychód po stronie Spółki w związku z dokonaniem dostaw towarów przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego powstanie z chwilą pobrania towarów z magazynu przez Kontrahenta?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.356.2019.1.AM
     ∟zaliczenie zagranicznych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w kwotach brutto (tj. wartość netto faktury wraz z lokalnym podatkiem od wartości dodanej) oraz rozpoznania zwrotu podatku naliczonego od zagranicznych zakupów jako przychodu podatkowego

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.423.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, w którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości w przypadku jej zwrotu w formie gotówkowej, tj. w dacie ujęcia jej w księgach rachunkowych, czy w momencie otrzymania zwrotu nadpłaty

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.424.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, w którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, w przypadku wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o przerachowanie nadpłaty

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.347.2019.1.RK
     ∟moment rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie faktur handlowych, dokumentujących ilość pobranych przez Kontrahenta towarów z magazynu konsolidacyjnego

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.281.2019.2.AZE
     ∟1. Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych. 2. Kwalifikacja przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów. 3. Uznanie kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.327.2019.2.SP
     ∟możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego odszkodowania

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.346.2019.2.PC
     ∟Czy przychód związany z otrzymanym z C. S.A. wynagrodzeniem podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.322.2019.1.BG
     ∟- czy wydanie składników majątku w postaci Należności przez Spółkę Likwidowaną na rzecz S.A. będzie powodować powstanie po stronie Spółki Likwidowanej przychodu podatkowego, i w jakiej wartości, - czy Spółka Likwidowana będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie Należności w wysokości wartości nominalnej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.359.2019.2.MJ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem i zbyciem gwarancji pochodzenia energii elektrycznej oraz ustalenia, czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gwarancji pochodzenia stanowi przychód z zysków kapitałowych

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.181.2019.1.PK
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w loterii audioteksowej

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.188.2019.1.PK
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w loterii audioteksowej

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.186.2019.2.PK
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w loterii audioteksowej

2019.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.128.2018.GTM
     ∟Przychody podatkowe związanych z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj