Interpretacje do przepisu
art. 14 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


91/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.217.2018.3.AP
     ∟obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej od zleceniodawcy kwoty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.3.2018.2.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.272.2017.2.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości i prawie własności garażu.

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.30.2017.1.MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości

2016.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-880/16-2/KS
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-442/16-1/ESZ
     ∟w zakresie możliwości ujęcia w przychodach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, kontynuowanej po śmierci jej męża, zaliczki pobranej przez niego na poczet wykonania usług

2016.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-62/16-4/AK
     ∟Skutki podatkowe udziału w zagranicznej spółce.

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-252/12/16-5/S/EC
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawczynię i jej synów udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku nie będzie źródłem przychodu Wnioskodawczyni i w związku z tym po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-347/15-2/KJ
     ∟Czy czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej (komandytowej), lub czynność wniesienia aportem poszczególnych składników majątkowych, niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przez męża Wnioskodawczyni spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-251/12/16-5/S/MT
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę i pozostałych współwłaścicieli udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku nie będzie źródłem przychodu Wnioskodawcy i w związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-250/12/16-7/S/MT
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę i pozostałych współwłaścicieli udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku nie będzie źródłem przychodu Wnioskodawcy i w związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-476/10/15-6/S/KS
     ∟Stwierdzić należy, że uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód ze sprzedaży w 2008 r. budynku wykorzystywanego uprzednio w prowadzonej działalności gospodarczej nabytego w 1997 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż została bowiem dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. W rezultacie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-388/15/MM
     ∟w zakresie: ustalenia, czy wypłata dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości jest odpłatnym zbyciem rzeczy w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-878/15-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą przez spółkę cywilną nakładów budowlanych poniesionych na wybudowanie budynków oraz przyległego placu składowego wykorzystywanych w tej spółce.

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-879/15-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą przez spółkę cywilną nakładów budowlanych poniesionych na wybudowanie budynków oraz przyległego placu składowego wykorzystywanych w tej spółce.

2015.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-150/15/JG
     ∟Sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, których nie ujęto w ewidencji środków trwałych.

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-665/15-2/DK
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki osobowej

2015.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-125/15/BK
     ∟w zakresie możliwości dokonania korekty przychodu podatkowego

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-198/15/WM
     ∟1. Czy przychód z tej faktury zaliczkowej rozliczyć w podatku dochodowym za rok 2014, czy za rok 2015? 2. Czy w związku z tym przychód z wystawionej faktury powstanie w dacie jej wystawienia i otrzymania gotówki w 100%, tj. w październiku 2014 r. zgodnie z art. 14 pkt 1 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy będzie to przychodem roku 2015 w dacie wykonania usługi i rozliczenia 100% ostatecznej wartości usługi?

2015.04.14 - Minister Finansów - DD9.8220.2.86.2015.BRT
     ∟Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia udziału w prawie własności przedmiotowego lokalu, wykorzystywanego do prowadzonej działalności, ale nieujętego w ewidencji środków trwałych będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej określonej w art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-550/14-4/AP
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji sprzedaży środka trwałego

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1027/14/KB
     ∟skutki podatkowe „spłaty“ wierzytelności

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1024/14/KB
     ∟skutki podatkowe „spłaty“ wierzytelności

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1031/14/KB
     ∟skutki podatkowe „spłaty“ wierzytelności

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-749/10/14-5/S/ES
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-920/10/14-5/S/JB
     ∟Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

2014.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1209/13/EM
     ∟1) Czy przyszła transakcja sprzedaży pawilonu handlowo-usługowego będzie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 % ?2) Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży będzie cena zakupu dokonana w momencie zakupu przedmiotowego pawilonu tj. 1980 roku czy też wartość według wyceny przyjętej w akcie notarialnym z września 2013 roku ?3). Czy zakupiony w 1980 roku budynek na dzierżawionym gruncie, korzysta z prawa do zwolnienia z opodatkowania w sytuacji gdy w sierpniu 2010 roku został wycofany z ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste ?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-643/13-4/DS
     ∟Czy dokonywane przez Wnioskodawcę korekty wcześniej wykazywanych przychodów powinny być uwzględniane wstecz, tj. w okresie sprawozdawczym, w którym pierwotnie wykazywany był przychód, czy też wykazane powinny być zgodnie z datą wystawienia faktury korygującej?

2013.12.10 - Minister Finansów - DD9/033/91/SEW/2013/RD-21677
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2013.12.09 - Minister Finansów - DD9/033/92/SEW/2013/RD-21677
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj