Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


42/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.120.2019.1.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych umowy darowizny gruntów wraz z budynkami gospodarczymi oraz wiatami w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.99.2019.2.MZ
     ∟Czy po zakończonym procesie sądowym Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn od nabycia tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, działek ewidencyjnych nr 80/4 i nr 80/5 o łącznej powierzchni 512 m2, których własność przyznał Wnioskodawcy Sąd w postanowieniu z 28 czerwca 2018 r.?

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.10.2019.2.AC
     ∟Możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych na rozwój serwisu internetowego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.59.2018.5.MZ
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności (bez spłat i dopłat) lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.64.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych działu spadku ze zniesieniem współwłasności.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.33.2018.3.MZ
     ∟Nabycie roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.30.2018.1.MZ
     ∟Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia tytułem dziedziczenia udziału 3/10 części, w nieruchomości stanowiącej działkę nr 2032/4, o wskazane we wniosku roszczenie X względem Y (spadkodawcy) o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość w wysokości – po wzajemnym potrąceniu – 76.000 zł, ponieważ roszczenie to za życia spadkodawcy nie skonkretyzowało się, a tym samym nie istniało w momencie nabycia spadku przez Wnioskodawcę.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.12.2018.3.MPU
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w mieszkaniu

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.110.2017.2.BB
     ∟Czy fakt, iż przy przekazywaniu pieniędzy między Darczyńcami a Wnioskodawcą występują pewnego rodzaju pośrednicy (Organizator zbiórki), skutkuje koniecznością rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn między Wnioskodawcą a Organizatorem zbiórki?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.51.2017.3.MD
     ∟Opodatkowanie nabycia w spadku udziału w gospodarstwie rolnym (brak zwolnienia – Wnioskodawczyni nie posiadała uprzednio gruntów rolnych), skutki podatkowe zniesienia współwłasności tego gospodarstwa rolnego oraz skutki podatkowe wypłaty zachowku w ramach datio in solutum (wydanie części odziedziczonego gruntu jako zadośćuczynienie roszczeniu o zachowek)

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.15.2017.2.MD
     ∟W jaki sposób należy opodatkować otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, papierów wartościowych lub innych aktywów przekazanych przez Trust za zgodą Rady Trustu lub w przypadku jego rozwiązania? (Trust z siedzibą w Liechtensteinie)

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.26.2017.2.MD
     ∟Czy nabycie 1/3 własności gruntów rolnych, stanowiących gospodarstwo rolne, podlega zwolnieniu z podatku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.5.2017.2.MD
     ∟Omawiana czynność, w części w jakiej będzie stanowiła dział spadku, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W części jednak, w której Wnioskodawczyni nabędzie od bratowej i bratanka udział w lokalu, który odziedziczyli w spadku po bracie Wnioskodawczyni, czynność będzie stanowiła zniesienie współwłasności opodatkowane na zasadach określonych w ustawie.

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.72.2017.2.MD
     ∟Czy przypadające na Wnioskodawcę (proporcjonalnie do jego udziału z zyskach spółki cywilnej) dobrowolne wpłaty dokonywane przez internautów na konto spółki cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, powinny podlegać podatkowi od spadków i darowizn?

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.38.2017.2.MD
     ∟Opodatkowanie roszczenia o zwrot nieruchomości, w sytuacji, gdy spadkodawczyni przed śmiercią zawarła umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem roszczenia w wypadku ich uzyskania

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.366.2016.1.MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi (w jaki sposób) zaliczyć i opodatkować darowizny pieniężne otrzymane od osób trzecich przez serwis X.?

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-90/15/KrB
     ∟Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy darczyńcą będzie teść (ojciec) wspólnika ‒ Wnioskodawcy?

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-572/15/BK
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku, w sytuacji gdy zapłaciła już podatek od spadków i poniosła koszty zobowiązań wynikających z testamentu?

2015.02.26 - Minister Finansów - DD9/033/37/BRT/2010/PK-1465
     ∟Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest prawidłowe w części dotyczącej ustalenia źródła przychodów z odpłatnego zniesienia współwłasności udziału w nieruchomości i ruchomości oraz terminu zapłaty podatku od dochodu z odpłatnego zniesienia współwłasności wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast w części dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z odpłatnego zniesienia współwłasności udziału w nieruchomości, określenia źródła przychodu z odpłatnego zbycia wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz kosztów uzyskania przychodów, jest nieprawidłowe.

2014.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-48/14-5/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania wkładu mieszkaniowego nabytego w spadku.

2013.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-156/13/DSZ
     ∟Otrzymania przedmiotowych środków pieniężnych Wnioskodawca nie będzie w stanie udokumentować dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, w konsekwencji, otrzymana darowizna środków pieniężnych podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-90/13/AŻ
     ∟określenie grupy podatkowej oraz zastosowanie zwolnienia

2013.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-328/12/AŻ
     ∟podatek od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych złożenia oświadczenia o przyjęciu darowizny

2012.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-83/12/AŻ
     ∟ustalenia podstawy opodatkowania przy umowie darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy

2012.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-569/11-4/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni z tytułu nabycia nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze spadku po zmarłym mężu mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile złożyła zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 m-cy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia 25.03.2011 r. W przeciwnym wypadku, nabycie spadku po mężu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, po przekroczeniu kwoty wolnej w I grupie podatkowej, tj. 9.637 zł. Należy nadmienić, iż w analizowanym przypadku obowiązek podatkowy powstał z chwilą zawarcia i rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia.

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-41/12/AŻ
     ∟skutki podatkowe pomocy finansowej

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-399/11-4/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż przedstawiona we wniosku o interpretację czynność zwolnienia z długu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2011.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-254/11/RS
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnej renty.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj