Interpretacje do przepisu
art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1783/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.378.2019.1.PB
     ∟w zakresie możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na: zaprojektowanie, wykończenie i aranżację wnętrza oraz zakup niezbędnych elementów wyposażenia dzierżawionego przez Spółkę mieszkania.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.463.2018.9.JKT
     ∟Czy ograniczenia w możliwości zaliczenia wydatków na określone rodzaje opłat lub usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodu wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, będą miały zastosowanie do ewentualnej płatności dokonywanej przez Spółkę na rzecz Pryncypała w związku z korektą cen transferowych, skutkującą podwyższeniem kosztów poniesionych przez Spółkę jako Dystrybutora.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.329.2019.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia prowizji od zaangażowania i opłaty przygotowawczej poniesionych od zaciągniętego kredytu do kosztu wytworzenia środka trwałego

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.345.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia limitu powyżej, którego Spółka powinna wyłączyć w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.317.2019.1.IZ
     ∟Czy Spółka z tytułu świadczenia usług magazynowania towarów innych niż wytworzone w ramach Produkcji własnej, w szczególności napojów z Produkcji powierzonej oraz słodyczy i przypraw produkowanych przez Oddziały, osiąga i będzie osiągać przychody w wysokości określonej zgodnie z przepisami rozdziału 1a oddziału 2 Ustawy CIT, podlegające zwolnieniu na podstawie Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.340.2019.1.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w sytuacji w której rachunkowo amortyzowane nieruchomości dla celów księgowych wyceniane będą według wartości godziwej

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.377.2019.1.IZ
     ∟Czy koszt wytworzenia magazynu będzie w całości kosztem kwalifikowanym w rozumieniu § 8 Rozporządzenia, który wpłynie na kwotę zwolnienia przysługującego Spółce zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.313.2019.1.DP
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT w odniesieniu do Autostrady i Budynków jako użytkowanych zarówno w warunkach pogorszonych, jak i złych?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.241.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do kosztów usług wsparcia sprzedaży świadczonych przez Mangerów na rzecz Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz czy koszty usług wsparcia stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie znajdzie do nich zastosowania wyłączenie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.388.2019.2.SR
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących inwestycji z zastosowaniem prewspółczynnika bieżącego (wstępnego), zastosowanie prewspółczynnika bieżącego (wstępnego) ustalonego na rok 2019 oraz prewspółczynnika bieżącego (wstępnego) ustalonego na rok 2020 w związku z faktem, że inwestycja planowana jest na przestrzeni dwóch lat (2019, 2020) oraz obowiązek uwzględniania w mianowniku prewspółczynnika otrzymanych dotacji inwestycyjnych, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących inwestycji po zakończeniu roku w którym środki trwałe zostaną oddane do użytkowania z uwzględnieniem 5 letniego okresu korekty.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.320.2019.1.AM
     ∟Sposób ustalenia wartości kosztów finansowania dłużnego podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, limit.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.321.2019.1.AM
     ∟Sposób ustalenia wartości kosztów finansowania dłużnego podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, limit.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.296.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynku, dokonywanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 16j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji w której rachunkowo budynki te dla celów księgowych wyceniane będą według wartości godziwej.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2019.2.JS
     ∟Definicja B+R, pracownik, umowa zlecenie i umowa o dzieło, materiały, surowce, usługi specjalistyczne.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.288.2019.1.AZ
     ∟Skutki podatkowe budowy Infrastruktury dodatkowej.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.281.2019.1.DP
     ∟Czy Cena Zakupu będzie stanowić koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodem w postaci opłat za wynajem samochodu, a co za tym idzie Cena Zakupu powinna być rozliczona w momencie uzyskania przez Spółkę pierwszego przychodu z wynajmu krótkoterminowego samochodu?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.273.2019.1.KK
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą podlegały przychody z Budynku A, bez względu na to, czy faktyczny okres jego używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok ? – traktowanie budynku przez dewelopera jako wyrób gotowy (zdarzenie przyszłe)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.204.2019.2.KK
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą podlegały przychody z Budynku A, bez względu na to, czy faktyczny okres jego używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok ? – traktowanie budynku przez dewelopera jako wyrób gotowy (stan faktyczny)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.264.2019.2.AR
     ∟czy wartość nabytego przez Wnioskodawcę od podmiotu Powiązanego Kontraktu podlega amortyzacji a koszty ww. amortyzacji podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.221.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe związane z przystąpieniem do systemu cash pooling w zakresie sposobu określenia limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nad odpowiadającymi rodzajowo tym kosztom przychodami, powstania różnic kursowych.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.166.2019.3.PW/SP
     ∟Zaliczenie do działalności badawczo-rozwojowej realizowanych przez Wnioskodawcę prac, zaliczenie do kosztów kwalifikowanych kosztów wymienionych we wniosku i możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z przewidzianej w art. 24d ust. 1 updop preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2019.5.JS
     ∟Prace B+R, koszt kwalifikowany, pracownik, współpracownik, materiał, odpisy amortyzacyjne.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.233.2019.2.ANK
     ∟czy Opłaty mogą zostać uznane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do nich zastosowania?

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.220.2019.2.AM
     ∟w zakresie kosztów finansowania dłużnego

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.218.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodów osobowych, oddawanych przez Spółkę do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.208.2019.3.MR
     ∟Wnioskodawca może uznać za koszty kwalifikowane określone w treści art. 18d ust. 2 pkt 1, oraz art. 18d ust. 3 updop wydatki poniesione przez Spółkę na koszty pracownicze i odpisy amortyzacyjne, które będą działaniami podejmowanymi przez Wnioskodawcę w sposób systematyczny, czyli będą związane z rozpoczęciem nowego/innego/kolejnego projektu w ramach realizacji działalności B+R, o której to działalności mowa w treści art. 4a pkt 26-28 updop, czyli działania te będą obejmowały swoim zakresem prace B+R prowadzone przez Spółkę w ramach przysługujących limitów.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.232.2019.1.AW
     ∟Czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o pdop) i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania?

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.184.2019.2.JS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa, koszty kwalifikowane

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.259.2019.1.AK
     ∟- Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu (w tym 0%) na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu zarówno do ŚT nabytych lub wytworzonych po uzyskaniu Decyzji, jak i ŚT wykorzystywanych w działalności gospodarczej przed uzyskaniem Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do ułamkowych części % na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu zarówno do ŚT nabytych lub wytworzonych po uzyskaniu Decyzji, jak i ŚT wykorzystywanych w działalności gospodarczej przed uzyskaniem Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj