Interpretacje do przepisu
art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1783/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.118.2018.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy każde z przyłączy wykonanych przez Wnioskodawcę może zostać zakwalifikowane jako odrębny środek trwały

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.79.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy opłaty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania, na gruncie znowelizowanych przepisów ww. ustawy

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.29.2018.1.JS
     ∟w zakresie uznania Nakładów na obiekty jako inwestycje w obcych środkach trwałych oraz zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.89.2018.1.BG
     ∟czy opłaty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1e tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania, na gruncie znowelizowanych przepisów ww. ustawy

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.4.2018.1.ZK
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne od nabytego/zakupionego Know-How mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi od stycznia 2018 roku?

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.62.2018.1.AW
     ∟Wyższy (10.000 zł) limit wydatków na ulepszenie środków trwałych, które można rozliczyć jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów dotyczy tylko majątku przyjętego do używania od 1 stycznia 2018 r. Do majątku przyjętego do używania przed tą datą stosuje się limit niższy (3.500 zł).

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.24.2018.1.JS
     ∟w zakresie ustalenia wysokości nakładów poniesionych na ulepszenie środka trwałego przyjętego do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.6.2018.1.AK
     ∟Czy Wynagrodzenie za Sukces może stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, tj. koszt zwiększający wartość początkową prototypu linii technologicznej wytworzonego w ramach Projektu, i wówczas będzie podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne?

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.192.2017.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy opłaty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1e tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania, na gruncie znowelizowanych przepisów ww. ustawy

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.334.2017.3.PS
     ∟Potrącalność wydatków z tytułu budowy drogi na terenie należącym do miasta.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.289.2017.1.AS
     ∟w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej kosztów montażu zasilania i opłaty za przyłącze energetyczne, które służy do dostawy prądu wykorzystywanego do celów budowy szwalni i po jej zakończeniu zostanie zdemontowane (pytanie nr 1) oraz opłaty na przyłącza wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (pytanie nr 2)

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-262/14-2/PC
     ∟Czy wydatki na zakup, rozbudowę i przebudowę Budynków 2 i 3, w tym rozbudowę ich o oficyny oraz koszty kredytu (odsetki) za okres do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, należy traktować jako wydatek inwestycyjny podlegający amortyzacji w czasie nie krótszym niż 10 lat, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po przyjęciu środków trwałych do używanie będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych w momencie ich zapłaty?

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.262.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy biorących udział we wdrażaniu systemu komputerowego.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.258.2017.1.EN
     ∟w zakresie sposobu i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, o których mowa we wniosku.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.162.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji (w porównaniu do okresu standardowego amortyzacji według stawek wynikających z Wykazu) stanowią w każdym przypadku, koszty uzyskania przychodu.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.164.2017.2.BS
     ∟W zakresie możliwości uwzględnienia w podstawie amortyzacji wytwarzanego środka trwałego, kosztów wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za budowę i uruchomienie inwestycji.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.309.2017.1.MS
     ∟Czy w przypadkach przekazywania AWS na rzecz Partnerów bez wynagrodzenia (bez czynszu najmu), Spółka ma prawo do zaliczania wydatków na nabywane AWS do kosztów uzyskania przychodów, bezpośrednio (w przypadku AWS, których wartość początkowa nie przekracza kwoty wskazanej w art. 16d ust. 1 ustawy o CIT) lub poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne (w przypadku AWS, których wartość początkowa przekracza kwotę wskazaną w art. 16d ust. 1 ustawy o CIT)? Czy w przypadkach przekazywania AWS na rzecz Partnerów w zamian za wynagrodzenie (czynsz najmu) ustalone na minimalnym poziomie, Spółka ma prawo do zaliczania wydatków na nabywane AWS do kosztów uzyskania przychodów, bezpośrednio (w przypadku AWS, których wartość początkowa nie przekracza kwoty wskazanej w art. 16d ust. 1 ustawy o CIT) lub poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne (w przypadku AWS, których wartość początkowa przekracza kwotę wskazaną w art. 16d ust. 1 ustawy o CIT)?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.353.2017.1.BG
     ∟w zakresie możliwości obniżenia do dowolnej wysokości stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek stosowanych przez Spółkę, dla wybranych lub wszystkich Środków trwałych, dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.292.2017.1.PS
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodu w części dotyczącej możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem praw i obowiązków wynikających z pozwolenia o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu oraz praw do dokumentacji medycznej dotyczącej tego produktu (tzw. dossier)

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.222.2017.1.SO
     ∟Obniżenia stawek amortyzacyjnych przy stosowaniu metody liniowej podatnicy mogą dokonać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji lub od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, przy czym przez słowo „następny” należy rozumieć każdy następny po obecnym (bieżącym) roku podatkowym.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wydatki wymienione w pkt od a do h dotyczące inwestycji przebudowy i rozbudowy Szpitala o nowy budynek szpitalny wraz z lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów LPR na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zwiększają wartość początkową wytwarzanych środków trwałych.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.300.2017.2.MBD
     ∟Możliwość oraz moment zaliczenia Kosztów Wdrożenia do kosztów uzyskania przychodów.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.276.2017.1.MC
     ∟w zakresie zmiany stawek amortyzacyjnych i zaliczenia w koszty uzyskania przychodów niezamortyzowanej części środka trwałego, który został zlikwidowany

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.395.2017.1.AN
     ∟Czy koszty eksploatacyjne i czynsz stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czy będą podwyższały wartość inwestycji w obcym środku trwałym.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.180.2017.1.AG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu przez Wnioskodawcę kosztów modernizacji Salonów przeprowadzonej przez Agentów, będących najemcami lokali oraz nie umorzonych inwestycji w obcym środku trwałym na dzień rozwiązania umów najmu jako straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.183.2017.1.AZ
     ∟w zakresie określenia czy przedmiotem amortyzacji dla celów updop będzie wartość początkowa prawa odrębnej własności lokalu wraz z częściami składowymi, w tym udziału we współwłasności gruntu lub udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.271.2017.1.BD
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę poprzez przekazanie środków finansowych na współfinansowanie budowy zbiornika retencyjnego na nieruchomości Gminy oraz stacji podnoszenia ciśnienia, będą dla Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów, a nadto czy wydatki te, jako koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, będą potrącalne w dacie ich poniesienia?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.345.2017.2.AK
     ∟- czy opłaty (raty leasingowe) płacone przez Wnioskodawcę w części stanowiącej spłatę aktywów innych aniżeli środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz część odsetkowa, stanowią koszt uzyskania przychodów po stronie Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), - ustalenie momentu poniesienia ww. kosztu (pytanie oznaczone we wniosku nr 6),

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.202.2017.1.AM
     ∟W zakresie możliwości obniżenia oraz późniejszego podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla wybranych lub wszystkich środków trwałych oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych w przypadku ich likwidacji.

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.111.2017.1.BS
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont drogi, o której mowa we wniosku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj