Interpretacje do przepisu
art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1783/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2016.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-287/15/NL
     ∟możliwość możliwości podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych, o których mowa we wniosku do poziomu nie wyższego niż poziom wynikający z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1036/15-4/EŻ
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona obniżyć stawki amortyzacyjne dla już przyjętych do ewidencji środków trwałych z grup 4, 6, 8 KŚT amortyzowanych metodą liniową do poziomu 0% od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, a także odpowiednio później ewentualnie podwyższyć wcześniej obniżone stawki amortyzacyjne, od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego (dowolnie wybranego przez Spółkę), nie wyżej niż do poziomu wynikającego z Wykazu? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona przyjąć stawki amortyzacyjne dla nowych środków trwałych z grup 4, 6, 8 KŚT, dla których Spółka zdecyduje się na liniową metodę amortyzacji, na poziomie 0%, a także później ewentualnie odpowiednio podwyższyć stawki amortyzacyjne, od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego (dowolnie wybranego przez Spółkę), nie wyżej niż do poziomu wynikającego z Wykazu? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest uprawniony do zastosowania liniowej metody amortyzacji w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym z grupy nr 1 KŚT? 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do przyjęcia stawki amortyzacyjnej dla nowych inwestycji w obcym środku trwałym z grupy nr 1 KŚT, dla których Spółka przyjmie liniową metodę amortyzacji, na poziomie 0%, a także do późniejszego ewentualnego podwyższenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych, od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego (dowolnie wybranego przez Spółkę), nie wyżej niż do poziomu wynikającego z Wykazu?

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-60/16/APO
     ∟Ustalenie, czy Umowa na korzystanie z praw ochronnych na znak towarowy stanowić będzie umowę leasingu finansowego, w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f Ustawy CIT oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy leasingu, a także części odsetkowej opłat ustalonych w Umowie.

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-946/15/MW
     ∟ustalenie, - czy cena, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług, stanowi dla Spółki wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, która może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, - przez jaki okres powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne od autorskich praw majątkowych do Programu

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-200/16/MW
     ∟ustalenie, - czy cena, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług, stanowi dla Spółki wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, która może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, - przez jaki okres powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne od autorskich praw majątkowych do Programu

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1237/15-4/MR
     ∟1) Czy Wnioskodawczyni ma prawo uznać, że wydatki poniesione na Inwestycję, związku z jej likwidacją, stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie jej likwidacji (tj. w momencie podjęcia przez Spółkę decyzji o likwidacji inwestycji, potwierdzonej protokołem likwidacji)? 2) Czy w przedstawionym stanie faktycznym likwidacja inwestycji (do której ma dojść w momencie podjęcia przez Spółkę decyzji o likwidacji inwestycji, potwierdzonej protokołem likwidacji) prowadzić będzie do powstania po stronie Wnioskodawczyni obowiązku dokonania korekty VAT, odliczonego od zakupionych towarów i usług, które były wykorzystane do wytworzenia inwestycji?

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-776/15/AW
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy Umowy używania Znaków Towarowych będą stanowiły umowy leasingu finansowego, - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy leasingu, a także części odsetkowej spłacanych rat.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-12/16-2/MR
     ∟Czy w przypadku przejściowego nieużytkowania Urządzenia Spółka jest uprawniona do kontynuowania amortyzacji podatkowej i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów?

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-129/16/BG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przychodu części odsetkowej spłacanych rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od przedmiotów leasingu

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-625/15/MO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży składników majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej.

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1033/15-2/PS
     ∟zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-863/15/JW
     ∟Czy zachowując terminy, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o CIT, Spółka może podwyższyć stawki amortyzacji podatkowej dla wybranych lub wszystkich środków trwałych, amortyzowanych metodą liniową, dla których Spółka wcześniej dokonała obniżenia tych stawek zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT, w dowolnej wysokości, nie wyższej niż wysokość stawek amortyzacyjnych wskazanych w Wykazie?

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-754/15/TS
     ∟Czy Spółka może uznać, że nabywane przez nią Urządzenia (w szczególności zaś drukarki biurowe, drukarki produkcyjne oraz monitory) stanowią odrębne środki trwałe w rozumieniu ustawy o CIT?

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-699/15/TS
     ∟Czy Spółka może uznać, że nabywane przez nią Urządzenia (w szczególności zaś drukarki biurowe, drukarki produkcyjne oraz monitory) stanowią odrębne środki trwałe w rozumieniu ustawy o CIT?

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-738/15/MS
     ∟Czy nabyte przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, składniki majątku wchodzące w jego skład i spełniające przesłanki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne (w tym prawo ochronne na znak towarowy), będą mogły podlegać amortyzacji w rozumieniu u.p.d.o.p., a w konsekwencji czy odpisy amortyzacyjne, dokonywane od ich wartości, zgodnie z zasadami u.p.d.o.p., będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki, od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki, wynikającego z postanowień umowy Spółki?

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-570/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie środków trwałych podlegających amortyzacji

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-719/15/APO
     ∟1. Czy przychód podatkowy z tytułu warunkowego umorzenia zobowiązania, w związku z zawartą umową umorzenia pożyczki, należy rozpoznać w dacie spełnienia ostatniego warunku, którym jest zakończenie 5-letniego okresu użytkowania inwestycji objętej dofinansowaniem, wynikającym z umowy warunkowego umorzenia tj. 30 września 2022 r., czy w dacie terminu zakończenia realizacji zadania - sporządzenia protokołu odbioru tj. 30 września 2017 r., czy może w dacie zawarcia umowy o umorzenie tj. 30 września 2015 r.? 2. Czy koszty amortyzacji nowo wybudowanego środka trwałego, sfinansowanego ze środków umorzonej pożyczki, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o pdop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 3. Czy wartość umorzonych odsetek stanowi przychód podatkowy?

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-5/16/TS
     ∟Czy prawidłowo zastosowano stawkę amortyzacyjną 4,5% na nakłady poniesione na budowę parkingu na cudzym gruncie?

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1021/15-2/EŻ
     ∟Czy Spółka może zaliczyć ponoszone Koszty pojazdów, inne niż koszt amortyzacji i paliwa, w proporcji opisanej w stanie faktycznym, do wartości początkowej wytworzonych lub nabytych środków trwałych, które zostaną przyjęte do ewidencji środków trwałych, na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 16g ust. 3 i 4 Ustawy o CIT?

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-612/15/AW
     ∟Czy w zdarzeniu przyszłym w sytuacji, gdy 40-letnia umowa dzierżawy Hali (spełniająca definicję umowy leasingu) będzie zawierać postanowienie, że w podstawowym okresie trwania umowy odpisów amortyzacyjnych od budynku Hali dokonuje korzystający Spółka może rozliczyć odpisy amortyzacyjne jako podatkowe koszty uzyskania przychodów?

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-609/15/AB
     ∟Czy wynagrodzenie za usługi stanowi cenę nabycia Nieruchomości, w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? .

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-529/15/TS
     ∟W którym okresie rozliczeniowym zlikwidowana wartość netto środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-535/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego wniesionego aportem w formie przedsiębiorstwa do spółki osobowej, oraz ustalenia dochodu w przypadku sprzedaży przez spółkę osobową środka trwałego wniesionego aportem w formie przedsiębiorstwa do tej spółki.

2016.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1013/15-2/KK
     ∟Czy wydatki (nakłady) poniesione na Inwestycje drogowe, których obowiązek poniesienia przez Spółkę wynikał z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie przekazania nakładów na wskazane Inwestycje drogowe na rzecz Gminy na podstawie protokołów przekazania nakładów (robót) budowlanych?

2016.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-597/15/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie dotyczącym prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na przebudowę skrzyżowań dróg publicznych nie będących jego własnością jak również nie będących przedmiotem umowy najmu itp. z ich właścicielem.

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-560/15/PW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na współfinansowanie wybudowania gminnej drogi dojazdowej do siedziby oddziału firmy i hali produkcyjnej.

2016.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-856/15-3/MS
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości (środka trwałego) nabytego w drodze aportu na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy powyżej ich wartości nominalnej, tj. z agio

2016.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-423/15-3/AZ
     ∟Podatnikom specjalnego podatku węglowodorowego przysługuje możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w podatku dochodowym do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 stycznia 2016 r.). W tym miejscu należy zauważyć, że ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym nie zezwala na określenie łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów na dzień 1 stycznia 2012 r. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uprawnienia do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy, wartości podatkowej netto określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w pełni w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2012 r. należy uznać za nieprawidłowe.

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-545/15/IZ
     ∟Jaką stawką amortyzacyjną Spółdzielnia powinna amortyzować oczyszczalnię ścieków?

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-192/15/ZK
     ∟Czy na podstawie art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do nabywanych w przyszłości Samochodów do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu bliskiego zeru, lecz wyższej od stawki 0%, zgodnie z terminami przewidzianymi w art. 16i ust. 5 UPDOP?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj