Interpretacje do przepisu
art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1090/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.280.2019.1.APA
     ∟ustalenie: - czy Spółka prawidłowo uznała, że wydatki na system klimatyzacji i system wentylacji mechanicznej, nie stanowią kosztów podatkowych do momentu zakończenia sporu sądowego z wykonawcą, - czy Spółka winna ująć wydatki na wentylację i klimatyzację, poniesione do roku 2015, tj. do momentu oddania budynku wraz z systemem wentylacji i klimatyzacji do używania, do wartości początkowej budynku i amortyzować według stawki właściwej dla budynku użytkowego czy też powinna urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne ująć odrębnie jako odrębne środki trwałe, - w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć w czasie wydatki na system wentylacji i klimatyzacji, tj. w którym roku podatkowym winny zostać one uznane jako koszt podatkowy, w przypadku uznania ich za część wartości początkowej budynku.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.460.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy konstrukcja stalowa na dachu budynku nr 3 powinna zwiększać wartość początkową budynku nr 3 w momencie przyjęcia jej do użytkowania i być amortyzowana według stawki amortyzacyjnej właściwej dla tego budynku.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.350.2019.2.DP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na dostosowanie i aranżację powierzchni biurowych i momentu poniesienia tych wydatków

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.426.2019.3.KW
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży wyodrębnionych przez Wnioskodawcę lokali w przypadku poniesienia nakładów remontowych w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości początkowej

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.378.2019.3.JKU
     ∟Uznanie, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy, zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości (gruntu zabudowanego budynkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz zobowiązanie do dokonania częściowej korekty podatku VAT naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na budynek.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.337.2019.2.IZ
     ∟Czy wydatki związane z wynajmem nowych pomieszczeń i placów wraz z mediami oraz ewentualnymi podatkami lokalnymi na czas remontu, a także oznakowanie i monitoring podnajmowanych pomieszczeń powinny zwiększać wartość modernizowanych środków trwałych – hali napraw i placu postojowego?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.503.2019.2.AK
     ∟Dostawa budynku handlowo-usługowego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.422.2019.3.AK
     ∟Transakcja dostawy pomieszczenia, przez Gminę na rzecz Najemcy, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.236.2019.1.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki nr … zabudowanej budynkiem handlowo-biurowym i budynkiem kotłowni.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.301.2019.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz ustalenia podstawy do dokonywania amortyzacji (wartości części środka trwałego (budynku) od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne)

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.302.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki na remonty środków trwałych, w tym takie, które rozliczane będą rachunkowo w czasie (ujmowane w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych), będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia?

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.269.2019.1.WR
     ∟Dostawa lokalu mieszkalnego.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.237.2019.2.MS
     ∟1.Czy zdemontowane odżużlacze powinny zostać wykreślone z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a nowe odżużlacze powinny zostać do niej wprowadzone najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania na podstawie art. 16d ust. 2 u.p.d.o.p.? 2.Czy wartość początkowa nowych odżużlaczy powinna zostać określona zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 3 u.p.do.p., tj. według ceny nabycia, przy czym za cenę nabycia należy uznać wydatki poniesione uprzednio na nabycie odżużlaczy już zdemontowanych? 3.Czy wskazane w opisie zaistniałego stanu faktycznego i poniesione przez Wnioskodawcę koszty montażu nowych odżużlaczy, koszty demontażu dotychczasowych odżużlaczy oraz koszty dostosowania istniejących elementów instalacji i istniejącego układu urządzeń do potrzeb zmodernizowanej instalacji zwiększają wartość początkową środków trwałych czy może stanowią one koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.? 4.W jaki sposób do kosztów uzyskania przychodów Spółki należy zaliczać odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nowych odżużlaczy, a w szczególności czy odpisy amortyzacyjne od zdemontowanych odżużlaczy, na zasadzie kontynuacji amortyzacji, powinny zostać uwzględnione przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nowych odżużlaczy?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.336.2019.5.EW
     ∟Uznanie sprzedaży Nieruchomości za przedsiębiorstwo lub ZCP; opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości; prawo do odliczenia podatku VAT.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.357.2019.1.EZ
     ∟Dostawa nieruchomości lub ich części – stanowiących towar handlowy – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.413.2019.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku czynności zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.337.2019.1.IP
     ∟Zwolnienie od podatku dla sprzedaży nieruchomości.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.261.2019.5.OS
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Nieruchomości – opodatkowanie, ZCP, prawo do odliczenia.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.318.2018.1.KW
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży Nieruchomości na rzecz X Spółka z o.o., określenia podstawy opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.311.2019.2.SR
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy sprzedaży lokali oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących towary i usługi nabyte w związku z remontem.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.273.2019.1.JB
     ∟Opodatkowanie dostawy Budynku, Budowli i ich części stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.178.2019.1.JG
     ∟Nieuznanie sprzedaży rzeczowych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy budynków i budowli i możliwość wyboru opcji opodatkowania budynków i budowli zgodnie z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia rzeczowych składników majątkowych.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2019.1.PC
     ∟1. Czy w związku ze sprzedażą Gruntu Spółka ma prawo do potraktowania jako kosztu uzyskania przychodów sumy: - ceny zapłaconej na podstawie Umowy Nabycia Gruntu, oraz - przychodu historycznie rozpoznanego przez Spółkę z tytułu częściowo odpłatnego nabycia Gruntu? 2. Czy koszty uzyskania przychodów związane ze sprzedażą Gruntu powinny zostać przyporządkowane do transakcji sprzedaży części A Gruntu i części B Gruntu w proporcji, w jakiej, odpowiednio, część A Gruntu i część B Gruntu pozostają do łącznej powierzchni Gruntu? 3. Czy Spółka ma prawo do potraktowania wartości Opłaty jako kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodami i w związku z tym do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w momencie (tj. w miesiącu) poniesienia Opłaty?

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.204.2019.1.MG
     ∟w zakresie zastosowania do wydatków na remont kapitalny środka trwałego postanowień art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.235.2019.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.227.2019.1.TK
     ∟Sprzedaż lokali wchodzących w skład kamienicy będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.201.2019.1.PH
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzeniem prac w sieci wodociągowej metodą „rękawa” (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.239.2019.1.PH
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzeniem prac w sieci wodociągowej polegających na remoncie i ulepszeniu sieci w ramach realizacji jednego zadania (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.238.2019.1.PH
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzeniem prac w sieci wodociągowej metodą „krakingu (crackingu)” (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.163.2019.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem dostosowania i aranżacji powierzchni biurowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj