Interpretacje do przepisu
art. 16h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


236/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-469/15/19-S/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw do emisji CO2 zakupione na wolnym rynku.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.206.2019.4.AC
     ∟Określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o. dla Zainteresowanego 3 i Zainteresowanego 4.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2019.1.BKD
     ∟Czy u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, Czy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w przypadku wniesienia majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki B, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.79.2019.3.BKD
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych w skład którego wchodzi m.in. Nieruchomość wraz ze zobowiązaniami, który ma zostać wniesiony aportem do Sp. z o.o. Sp.k. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm. dalej: „ustawa CIT”), a w konsekwencji czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wniesionego do Spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. Czy, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy CIT, w związku z art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w związku z art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 ustawy CIT Spółka komandytowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę powiązaną, od wartości wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP,) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki powiązanej na dzień nabycia

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.339.2017.1.JF
     ∟w zakresie kwalifikacji kosztów związanych z ulepszeniem, tj. wykończeniem pozostałej powierzchni Biurowca jako koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego wytworzonego w ramach realizacji Inwestycji (pytanie numer 1)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.403.2017.1.JF
     ∟w zakresie kwalifikacji kosztów obsługi pożyczek (w tym odsetek) zaciągniętych na wykończenie pozostałej powierzchni Biurowca jako kosztów zwiększających wartość początkową środka trwałego wytworzonego w ramach realizacji Inwestycji (pytanie numer 2)

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.162.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji (w porównaniu do okresu standardowego amortyzacji według stawek wynikających z Wykazu) stanowią w każdym przypadku, koszty uzyskania przychodu.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.53.2017.3.MJ
     ∟w zakresie ustalenia: - czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki 2, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności TSL, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji, czy Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - w jaki sposób Spółka i Spółka 2 powinny w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczać przychody i koszty dotyczące bezpośrednio Działalności Nieruchomościowej (tj. działalności, która zostanie wydzielona do Spółki 2), - w jaki sposób Spółka i Spółka 2 powinny w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Spółki, - czy Spółka 2 będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki 2 oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez Spółkę.

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.79.2017.2.DP
     ∟Od kiedy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych?

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.45.2017.1.JKT
     ∟a) Czy Spółki PGK mają oraz będą miały w przyszłości prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych: - o współczynnik nieprzekraczający 2,0 dla maszyn i urządzeń, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, - o współczynnik 2,0 dla pozostałej aparatury naukowo-badawczej lub doświadczalno- produkcyjnej (grupa 8 KŚT) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki takie zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego? b) Czy Spółki PGK mają oraz będą miały w przyszłości prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych o współczynnik nieprzekraczający 1,4 dla maszyn i urządzeń używanych w środowisku zasadowym lub kwasowym?

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.98.2017.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki S.A., zgodnie z którym Działalność odpadowa, która na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiona zostanie do Spółki S.A., jak również zespół składników majątkowych przyporządkowanych do Działalności azbestowej, który pozostanie w ZZO, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawy o CIT”) w związku z czym, zgodnie z art. 16g ust. 9, ust. 18 i ust. 19 oraz art. 16h ust. 3 i ust. 5 Ustawy o CIT, Spółka S.A. będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg ZZO oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez ZZO? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.1147.2016.2.EŻ
     ∟W zakresie możliwości przyjęcia w stosunku do Budynków indywidualnej stawki amortyzacyjnej i ustalenia okresu ich amortyzacji na 10 lat.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.342.2016.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy wydzielany ze Spółki Dzielonej i przejmowany przez Wnioskodawcę Zakład Nieruchomości i Budownictwa, a także pozostały w Spółce Dzielonej po wydzieleniu Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888; dalej: „ustawa o CIT”) oraz czy po wydzieleniu ze Spółki Dzielonej i przejęciu przez Spółkę Zakładu Nieruchomości i Budownictwa, w odniesieniu do wchodzących w skład ZNiB środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, będzie ona zobowiązana w myśl art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3 ustawy o CIT przyjąć wartość początkową tych aktywów w wysokości wynikającej z ewidencji Spółki Dzielonej, a także do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów dokonanych przez Spółkę Dzieloną oraz do kontynuowania przyjętej przez Spółkę Dzieloną metody amortyzacji

2016.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.144.2016.2.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania po stronie Zbywcy przychodu podatkowego w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci Pionu Pojazdów Szynowych do spółki kapitałowej, kontynuacji przez Nabywcę zasad amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze aportu.

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-59/16-7/EK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału oraz obowiązek kontynuowania polityki amortyzacyjnej.

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-59/16-5/EK
     ∟Rozliczenie przychodów i kosztów podatkowych w związku z transakcją podziału Spółki przez wydzielenie.

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-59/16-6/EK
     ∟Rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy w związku z transakcją podziału Spółki przez wydzielenie.

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-59/16-4/EK
     ∟Podatkowe skutki podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt 9).

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-295/16-2/AO
     ∟Czy Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działu produkcji oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy część majątku Spółki zależnej związana z Centrum usług wspólnych pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki kapitałowej (jako spółki przejmującej i wspólnika spółki dzielonej)? Czy podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działu produkcji oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy część majątku Spółki zależnej związana z Centrum usług wspólnych pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania obowiązków płatnika po stronie Spółki kapitałowej (jako spółki przejmującej)? Czy w przypadku powstania obowiązku dokonania korekty rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (np. w związku z fakturami korygującymi), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty tych rozliczeń (np. w zakresie korekty zeznania CIT-8) za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia:niezależnie od tego, czy korekta rozliczeń będzie związana z Działem produkcji czy z Centrum usług wspólnych orazniezależnie od tego, czy przyczyna korekty powstanie przed dniem wydzielenia, w dniu wydzielenia czy po dniu wydzielenia? Czy Spółka kapitałowa będzie zobowiązana kontynuować zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeniesionych na Spółkę kapitałową w wyniku podziału Spółki zależnej, tj.:od wartości początkowej w wysokości określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki zależnej,z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę zależną- kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę zależną, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-363/12/16-S/MC
     ∟Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice pomiędzy wyceną przejętych należności i zobowiązań na dzień aportu a ich wyceną na dzień ich realizacji (zapłaty) będą stanowiły przychody podatkowe bądź koszty uzyskania przychodów dla Spółki?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-132/16-7/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów/kosztów ich uzyskania w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-132/16-8/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-132/16-6/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kontynuacji amortyzacji podatkowej w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-364/12/16-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych od należności i zobowiązań walutowych przejętych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-123/16-2/ŁMILPB1/4511-1-462/16-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w drodze konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego.

2016.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-439/16-2/MC
     ∟Czy wartość początkową poszczególnych, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka powinna ustalić na podstawie art. 15 ust. 1s ustawy o CIT, tj. w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład, a w przypadku pozostałych składników w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia oraz powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie zasadą kontynuacji amortyzacji, o której mowa w art. 16h ust. 3a ustawy o CIT? Czy w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, a zatem odpisy amortyzacyjne od poszczególnych jego składników będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, niezależnie od kwoty, o jaką podwyższony zostanie jej kapitał zakładowy?

2016.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-440/16-2/MC
     ∟Czy wartość początkową poszczególnych, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka powinna ustalić na podstawie art. 15 ust. 1s ustawy o CIT, tj. w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład, a w przypadku pozostałych składników w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia oraz powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie zasadą kontynuacji amortyzacji, o której mowa w art. 16h ust. 3a ustawy o CIT? Czy w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, a zatem odpisy amortyzacyjne od poszczególnych jego składników będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, niezależnie od kwoty, o jaką podwyższony zostanie jej kapitał zakładowy?

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-261/16-2/SO
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-262/16-2/SO
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj