Interpretacje do przepisu
art. 16i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


147/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.542.2016.1.SJ
     ∟Kontynuacja amortyzacji, amortyzacja w spółce osobowej

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.541.2016.1.SJ
     ∟Kontynuacja amortyzacji, amortyzacja w spółce osobowej.

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-295/16-2/AO
     ∟Czy Dział produkcji oraz Centrum usług wspólnych należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działu produkcji oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy część majątku Spółki zależnej związana z Centrum usług wspólnych pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki kapitałowej (jako spółki przejmującej i wspólnika spółki dzielonej)? Czy podział przez wydzielenie Spółki zależnej polegający na wydzieleniu ze Spółki zależnej Działu produkcji oraz przeniesieniu tej części majątku na Spółkę kapitałową, podczas gdy część majątku Spółki zależnej związana z Centrum usług wspólnych pozostanie w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania obowiązków płatnika po stronie Spółki kapitałowej (jako spółki przejmującej)? Czy w przypadku powstania obowiązku dokonania korekty rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (np. w związku z fakturami korygującymi), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty tych rozliczeń (np. w zakresie korekty zeznania CIT-8) za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia:niezależnie od tego, czy korekta rozliczeń będzie związana z Działem produkcji czy z Centrum usług wspólnych orazniezależnie od tego, czy przyczyna korekty powstanie przed dniem wydzielenia, w dniu wydzielenia czy po dniu wydzielenia? Czy Spółka kapitałowa będzie zobowiązana kontynuować zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeniesionych na Spółkę kapitałową w wyniku podziału Spółki zależnej, tj.:od wartości początkowej w wysokości określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki zależnej,z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę zależną- kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę zależną, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-681/16-2/MC
     ∟Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania czy Spółka po przekształceniu będzie miała prawo zaliczyć do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-594/16-1/IZ
     ∟Czy po przekształceniu Sp. z o.o. w Sp. k., Wnioskodawca będzie miał prawo (proporcjonalnie do jego udziału w zysku Sp. k.) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Aktywów w pełnej wysokości, także od tej jej części, która w Sp. z o.o. nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. (została przelana na kapitał zapasowy Sp. z o.o.) i z tego względu w Sp. z o.o. podlegała ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT?

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-656/16-1/APO
     ∟Czy po przekształceniu Sp. z o.o. w Sp. k., Wnioskodawca będzie miał prawo (proporcjonalnie do jego udziału w zysku Sp. k.) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Aktywów w pełnej wysokości, także od tej jej części, która w Sp. z o.o. zostanie odniesiona na kapitał zapasowy i z tego względu podlegać będzie ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT?

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-568/16/TS
     ∟Czy po przekształceniu Sp. z o.o. w Sp. k., Wnioskodawca będzie miał prawo (proporcjonalnie do jego udziału w zysku Sp. k.) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Aktywów w pełnej wysokości, także od tej jej części, która w Sp. z o.o. została odniesiona na kapitał zapasowy i z tego względu podlegała ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT?

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-536/16/BG
     ∟ustalenia zasad zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-266/16/AD
     ∟Czy po przekształceniu Sp. z o.o. w Sp. k. Wnioskodawca (jako wspólnik Spółki komandytowej, proporcjonalnie do jego udziału w zysku) będzie miał prawo (uwzględniając udział Spółki komandytowej w zysku Sp.k.) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Aktywów w pełnej wysokości, także od tej jej części, która w Sp. z o.o. została odniesiona na kapitał zapasowy i z tego względu podlegała ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-383/16/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem zakładu budżetowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-379/16-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, pełnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Bazy, także od tej wartości, która w spółce komandytowo-akcyjnej podlegała ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-388/16-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, pełnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Bazy, także od tej wartości, która w spółce komandytowo-akcyjnej podlegała ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-185/16-2/AZ
     ∟skutki podatkowe wynikające z połączenia spółek.

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-144/16/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, od składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-141/16-2/AK
     ∟Uznanie Działu produkcji oraz Działu dystrybucji za zorganizowane części przedsiębiorstwa; Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 4 pkt 12, art. 10 ust. 1 pkt 6) Obowiązki płatnika po stronie spółki przejmującej; Obowiązek dokonania korekty rozliczeń za okresy poprzedzające rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień wydzielenia; Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-32/16-4/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu/dochodu dla wspólnika spółki osobowej z tytułu wniesienia do tej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa/zorganizowanej jego części, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niezarejestrowanych znaków towarowych wniesionych do spółki osobowej aportem w postaci przedsiębiorstwa/zorganizowanej jego części, ustalenia wartości początkowej niezarejestrowanych znaków towarowych wniesionych do spółki osobowej aportem w postaci przedsiębiorstwa/zorganizowanej jego części oraz skutków podatkowych rejestracji znaków towarowych.

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-50/16-2/AM
     ∟Czy w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, którą to wartość w rozumieniu art. 26 pkt 2 ustawy o SPW powinna stanowić wartość netto środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów ustalona zgodnie z art. 16a-16m ust. 1 ustawy o CIT na dzień 1 stycznia 2012 r.?

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-177/16/MW
     ∟ustalenie konsekwencji podatkowych odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku rozwiązania (likwidacji) spółki osobowej

2016.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-277/16/WLK
     ∟Jaka będzie wartość początkowa wartości zarejestrowanych w OHIM Znaków towarowych, w sytuacji opisanej w pytaniu 2, stanowiąca podstawę odpisów amortyzacyjnych i czy przy ich amortyzacji należy uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne dokonane przez nowego wspólnika, który wniesie ZCP aportem do SPK.

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-36/16-2/AZ
     ∟braku przychodu u Wnioskodawcy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego do spółki jawnej, ustalenia wartości początkowej środków trwałych spółki jawnej nabywanych w postaci wkładu niepieniężnego, sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych od Wnioskodawcy w postaci wkładu niepieniężnego, w sytuacji gdy spółka jawna będzie wykorzystywać środki trwałe dla celów produkcji materiałów budowlanych, ustalenia czy umowa odpłatnego używania nabytych od Wnioskodawcy w postaci wkładu niepieniężnego środków trwałych oraz nabytych w przyszłości środków trwałych będzie stanowić umowę leasingu finansowego, ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu umów leasingu finansowego.

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-35/16-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa, możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych będących częścią aportu przedsiębiorstwa oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa.

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1250/15-2/AK
     ∟- Skutki podatkowe transakcji wymiany restrukturyzacji w ramach Spółki - Skutki podziału przez wydzielenie - Korekta rozliczeń - Amortyzacja - Unicestwienie udziałów

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1663/15-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, pełnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej znaku towarowego, także od tej wartości, która w spółce komandytowo-akcyjnej podlegała ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1660/15-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, pełnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej znaku towarowego, także od tej wartości, która w spółce komandytowo-akcyjnej podlegała ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-771/15/BG
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego otrzymanego aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2016.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1128/15-2/AK
     ∟Zasady kontynuacji amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; Zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1125/15-2/AK
     ∟CIT -w zakresie: solidarnej odpowiedzialności za powstałe do dnia podziału zaległości podatkowe.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-476/15/MO
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako komandytariusza SK, będą w całości - proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) SK - odpisy amortyzacyjne od Środków trwałych SK dokonywane od ich wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych SK, a wcześniej Sp. z o.o.?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-328/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-333/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj