Interpretacje do przepisu
art. 16i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


147/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-336/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-330/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-335/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-332/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-209/15-4/TO
     ∟1. Czy w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, którą to wartość w rozumieniu art. 26 pkt 2 ustawy o SPW powinna stanowić wartość netto środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów ustalona zgodnie z art. 16a-16m ust. 1 ustawy o CIT na dzień 1 stycznia 2012 r.? 2. Czy łączna wartość środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, pozostająca do rozpoznania przez Spółkę w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy o SPW, podlega ograniczeniom wynikającym z art. 11 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o SPW?

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-296/15/PC
     ∟Czy w związku ze wskazanym wyżej połączeniem, Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (praw ochronnych na znak towarowy) i zaliczenia tych odpisów w koszty podatkowe, wynikające z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki przejmowanej?

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-45/15/DW
     ∟w zakresie zasad amortyzacji wskazanych we wniosku składników majątkowych spółki kapitałowej po jej przekształceniu w spółkę osobową -

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1005/15-3/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, w spółkę komandytową

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1006/15-3/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, w spółkę komandytową

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1004/15-3/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, w spółkę komandytową

2015.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-670/15-3/MW
     ∟Skutki podatkowe procesu restrukturyzacji w ramach Grupy A.

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-674/15-3/MW
     ∟Skutki podatkowe procesu restrukturyzacji w ramach Grupy A.

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-541/15-3/MC
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania czy Spółka po przekształceniu będzie miała prawo zaliczyć do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-284/15/AnK
     ∟w zakresie: zakresie ustalenia, czy Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych przez Gminę na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem Zakładu w Spółkę.

2015.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-525/14-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytej w drodze wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2015.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-531/15/MO
     ∟Według jakiej wartości Spółka powinna ustalić wartość początkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie nabytych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-783/14-2/IŚ
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwaścicielem oraz metody amortyzacji tego Budynku

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-784/14-2/IŚ
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwaścicielem oraz metody amortyzacji tego Budynku

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-358/14/PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów pełnej wartości odpisów amortyzacyjnych.

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-339c/14/DK
     ∟Czy Przyszła spółka kapitałowa, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP wniesionych aportem do Przyszłej spółki kapitałowej w ramach przedsiębiorstwa, ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-332c/14/PS
     ∟podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów pełnej wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych aportem w ramach przedsiębiorstwa.

2014.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-659/14-2/IŚ
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwaścicielem oraz metoda amartyzacji tego Budynku

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-638/14/BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z o.o.: - sfinansowanych z własnych środków zakładu budżetowego, - nabytych przez Spółkę w formie aportu (uprzednio oddanych zakładowi w trwały zarząd).

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-645/14-2/AM
     ∟skutki podatkowe nabycia przedsiębiorstwa w ramach datio in solutum

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-244/14-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-514/14-2/PK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejęcie całego majątku Spółki przejmowanej, w sytuacji gdy rok podatkowy Wnioskodawcy zaczął się 1 grudnia 2013 r. i zakończy się 31 października 2015r.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-124/14-4/MK
     ∟Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-127/14-4/MK
     ∟Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-125/14-4/MK
     ∟Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-126/14-4/MK
     ∟Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj