Interpretacje do przepisu
art. 16i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


147/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.127.2019.2.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej wskazanych we wniosku budynków A i B

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.387.2018.4.KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.276.2018.1.MJ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu Odpisów Amortyzacyjnych za Miesiąc Podziału uprawniona będzie Spółka Przejmująca?

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.184.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, w jakiej wysokości EC będzie miała prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przejętych z EW w ramach ECB zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.45.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - sposobu ustalenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej wartości początkowej Środków Trwałych, o których mowa we wniosku, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.77.2018.2.MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji w stosunku do amortyzowanych przez Wnioskodawcę środków trwałych, tj. Spółka będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a związanych z przychodem w podatku CIT powstałym po dniu przekształcenia?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.493.2017.1.PC
     ∟Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Prowizjom oraz Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.181.2017.1.AM
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia transgranicznego

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.202.2017.1.AM
     ∟W zakresie możliwości obniżenia oraz późniejszego podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla wybranych lub wszystkich środków trwałych oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych w przypadku ich likwidacji.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.103.2017.2.MST
     ∟- czy Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw, - czy składniki pozostające w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach nie będą stanowić zorganizowanych części przedsiębiorstw, - łączna wartość początkowa, przejętych w ramach Podziałów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.33.2017.2.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego Wnioskodawcyze Spółką Przejmowaną

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.31.2017.1.MC
     ∟amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze połaczenia transgranicznego

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.98.2017.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki S.A., zgodnie z którym Działalność odpadowa, która na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiona zostanie do Spółki S.A., jak również zespół składników majątkowych przyporządkowanych do Działalności azbestowej, który pozostanie w ZZO, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawy o CIT”) w związku z czym, zgodnie z art. 16g ust. 9, ust. 18 i ust. 19 oraz art. 16h ust. 3 i ust. 5 Ustawy o CIT, Spółka S.A. będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg ZZO oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez ZZO? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3.4510.7.2017.2.MST
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału oraz zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.23.2017.1.MS
     ∟w zakresie ustalania wartości początkowej nieruchomości nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa, zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust.1 pkt 63 lit. d) ustawy oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę którejkolwiek z nieruchomości

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.635.2016.1.DK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość kontynuowania odpisów amortyzacyjnych oraz metoda amortyzacji w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową oraz kapitałową.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.623.2016.2.DK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość kontynuowania odpisów amortyzacyjnych oraz metoda amortyzacji w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową oraz kapitałową.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1041.2016.1.AK
     ∟1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej? 2. Czy w związku z połączeniem, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej? 3. Czy Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie uprawniony i zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających wyłącznie z Ustawy CIT, odpisy amortyzacyjne od Środka trwałego z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.968.2016.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1015.2016.1.KP
     ∟ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwości kontynuowania odpisów amortyzacyjnych oraz metody amortyzacji w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową oraz kapitałową

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1085.2016.1.MS
     ∟W zakresie oceny skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z o.o. zgodnie z art. 5841 i następne KSH, o których mowa w pytaniach od 1 do 4.

2017.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.311.2016.2.SG
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w sp. z o.o.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.312.2016.2.SG
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w sp. z o.o.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.901.2016.1.JW
     ∟dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (budynków, budowli, urządzeń) będących uprzednio w trwałym zarządzie zakładu budżetowego po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę kapitałową.

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-230/13-1/MW
     ∟Czy w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, Spółka - jako przyszły wspólnik Spółki osobowej - będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem art. 5 Ustawy CIT) całości przypadających na nią odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (Nieruchomość) oraz wartości niematerialnych i prawnych (Znak), a więc także dokonywanych od tej części ich wartości początkowej, która w spółce kapitałowej (SPV) została odniesiona na kapitał zapasowy (agio) i w związku z tym podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63) lit. d) Ustawy CIT?

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.44.2016.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kontynuacji odpisów amortyzacyjnych w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę kapitałową.

2016.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-672/16-2/PC
     ∟1. Czy Spółka l powinna ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki 1, powstałej z przekształcenia Wnioskodawcy, w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy? 2. Czy Spółka l może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, w które została wyposażona w związku z przekształceniem działalności Wnioskodawcy, przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj