Interpretacje do przepisu
art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


912/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.383.2019.1.JG
     ∟Sposób ustalenia przychodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu po zmianie korzystającego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.381.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie sposobu ustalenia przychodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu po zmianie korzystającego.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.391.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu opłaty przygotowawczej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.339.2019.2.AT
     ∟w zakresie limitowania kosztów podatkowych związanych z zawartą usługą leasingu.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.253.2019.1.ANK
     ∟Czy zmianę harmonogramu, Spółka powinna potraktować jako zmianę umowy leasingowej o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.255.2019.1.AK
     ∟zastosowanie przepisu art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej do umów leasingu zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r., w przypadku zmiany wartości rat leasingowych polegającej na znaczącym wzroście jednej z nich oraz zmniejszeniu pozostałych rat wraz ze zmniejszeniem wartości wykupu w stosunku do pierwotnego harmonogramu, oraz pozostawieniu pierwotnej wartości samochodu osobowego bez zmian

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.391.2019.1.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe oraz materiały eksploatacyjne i paliwo związane z eksploatacją samolotu

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.276.2019.1.JK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu opłat (rat) wynikających z umowy leasingu operacyjnego samolotu

2019.08.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.52.2019.CPIJ
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży kombajnów wykorzystywanych w działalności rolniczej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.183.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie: - braku zastosowania ograniczeń przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 49, 49a updop do samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu i oddawanych do odpłatnego używania spółkom zależnym; - braku zastosowania ograniczeń przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop do ww. sytuacji.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.197.2019.1.BG
     ∟w zakresie momentu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.126.2019.1.MS
     ∟Czy płatności przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie wierzytelnościami, które Spółka otrzymuje od leasingobiorców oraz pożyczkobiorców (dłużników) z tytułu spłaty wierzytelności wynikających z umów leasingu i pożyczki mieszczą się w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT i w związku z tym czy w świetle art. 26 ust. 1 i ust. 2e ustawy CIT Spółka jest lub będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.78.2019.3.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy Spółka będzie miała prawo do rozpoznania z tytułu wydatków na leasing pojazdu o wartości 51 000 zł netto kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości, - czy spółka będzie miała prawo do rozpoznania z tytułu wydatków na ubezpieczenie OC/AC/NNW pojazdu o wartości 51 000 zł kosztu podatkowego w pełnej wysokości, - czy Spółka będzie miała prawo do rozpoznania z tytułu innych wydatków związanych z jego użytkowaniem (kosztów eksploatacyjnych, w tym paliwa) kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości przy założeniu spełnienia warunków określonych w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług tj. złożenie VAT-26, określenie celów używania i prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu określonej w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.155.2019.1.AG
     ∟zasady rozliczania opłat dotyczących umowy leasingu operacyjnego, zawartej przed 31 grudnia 2018 r., w odniesieniu do której planowane jest zawarcie po 31 grudnia 2018 r. cesji przedmiotu leasingu skutkującej zmianą korzystającego

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.70.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe cesji umowy leasingu.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.19.2019.3.ICZ
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanej w ramach umowy cesji wierzytelności polegającej na przeniesieniu przez Wnioskodawcę (Finansującego) na rzecz osoby trzeciej (Nowego Finansującego) wierzytelności wynikających z umowy leasingu z jednoczesnym przeniesieniem własności przedmiotu umowy leasingu.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.17.2019.2.AR
     ∟skutki podatkowe cesji wierzytelności z umowy leasingu operacyjnego z jednoczesnym przeniesieniem przedmiotu leasingu na Nowego Finansującego.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.23.2019.4.KK
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów raty czynszu leasingowego w przypadku oddania samochodów w najem (zastosowanie przepisów obowiązujących do 31.12.2018 r.)

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.1.2019.2.MM
     ∟w zakresie: Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.389.2018.2.APA
     ∟zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.57.2019.1.AR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży leasingowanej nieruchomości

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.553.2018.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej, o której mowa we wniosku.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.17.2019.5.IZ
     ∟prawa do odliczenia podatku/zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającego z faktur wystawionych przez Finansującego oraz Korzystającego I w związku z cesja umowy leasingu

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.6.2019.1.LG
     ∟Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.5.2019.1.LG
     ∟Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.367.2018.2.APA
     ∟1. Czy Wnioskodawca, jako Finansujący, aby spełnić warunki podatkowej umowy leasingu zgodnie z art. 17b ust. 1 jest zobowiązany do zakwalifikowania nabytych składników majątku będących przedmiotami leasingu, bez względu na ich wartość początkową, do środków trwałych, ujmowania ich w ewidencji środków trwałych oraz dokonywania amortyzacji podatkowej, w tym także jednorazowej amortyzacji względem nabytych przedmiotów leasingu o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł przewidzianej w art. 16f ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy Wnioskodawca, jako Finansujący będzie spełniał warunki podatkowej umowy leasingu zgodnie z art. 17b ust. 1, jeżeli nabyte przedmioty leasingu o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł netto nie zostaną poddane odpisom amortyzacyjnym lecz na podstawie art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki poniesione na ich nabycie będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.382.2018.2.ANK
     ∟czy dla Wnioskodawcy, w związku z umową leasingu budynku biurowego, zawartą przez spółkę komandytową, udział w spłacie raty leasingowej w części odsetkowej, tj. w części przewyższającej spłatę wartości przedmiotu leasingu, będzie stanowił jedyny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym związany z tą transakcją?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.388.2018.1.AN
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy: - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności wynikające z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności Pożyczkowe stanowić będzie przychód Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); - Wartość Wierzytelności Pożyczkowych w zakresie kwoty głównej pożyczki niespłaconej na datę graniczną będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki jednorazowo w dniu zbycia tych Wierzytelności Pożyczkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4); - Płatności otrzymane przez Spółkę od Dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu oraz Umów Pożyczki), które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą stanowiły przychodu SPV podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.292.2018.2.AP
     ∟- Czy w świetle art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opłata wstępna  pierwsza rata wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu w wysokości 45% wartości przedmiotu leasingu winna być zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów Spółki, w dacie jej poniesienia, czy też należy ją rozliczyć proporcjonalnie, przez cały okres trwania Umowy Leasingu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.306.2018.1.AT
     ∟w zakresie możliwości uznania wskazanej we wniosku umowy za podatkową umowę leasingu operacyjnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj