Interpretacje do przepisu
art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


420/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.420.2019.1.MJ
     ∟w zakresie konieczności opodatkowania równowartości dochodu, przeznaczonego na pokrycie wpłat na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych, w sytuacji poniesienia straty podatkowej

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.501.2019.1.MJ
     ∟w zakresie konieczności opodatkowania równowartości dochodu, przeznaczonego na pokrycie wpłat na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych, w sytuacji poniesienia straty podatkowej

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-511/14/19-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci odsetek naliczonych po przejęciu długu zapłaconych w wyniku potrącenia z należną dywidendą.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.273.2019.2.BG
     ∟1. Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie wydatków na PFRON, kary umowne, odsetki budżetowe, koszty reprezentacji, koszty sądowe oraz zasądzone renty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% w przypadku gdy Szpital uzyskał stratę podatkową? 2. Czy zapłacone w ciągu roku wartości podatku naliczonego jako 19% od dokonanych wydatków niestatutowych, w przypadku osiągnięcia straty podatkowej będą stanowiły nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.296.2019.2.AZ
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu darowizny składników majątku, których koszt nabycia został zaliczony zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt uzyskania przychodów oraz określenie czy dokumentem wystarczającym do udokumentowania przekazania darowizny rzeczowej będzie umowa zawarta z obdarowanym.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.257.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę akcyjną na nabycie od C. Sp. z o.o. (innego członka podatkowej grupy kapitałowej) ekspertyz, opinii, usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników prowadzonych przez C. Sp. z o.o. badań naukowych, będą mogły zostać uwzględnione jako wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez PGK II

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.226.2019.1.MM
     ∟1. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej (lata 2017 i 2018), przy niewydatkowanym wcześniej uzyskanym dochodzie wolnym na podstawie art. 17 ust. 4 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o CIT (dochód z 2016 r.), wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia (PFRON, kary umowne i koszty reprezentacji), wobec uznania ich za dochód podlegający opodatkowaniu, pomniejszą kwotę dochodu niewydatkowanego przeznaczonego do wydatkowania w latach następnych (w latach 2017 i 2018)? 3. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej, przy niewystępowaniu niewydatkowanego wcześniej dochodu, wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja i reklama podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w sytuacji uzyskania dochodu i zwolnienia części z tytułu przeznaczenia na cel statutowy jakim jest ochrona zdrowia, w przypadku poniesienia straty w okresach wcześniejszych, 50% całej straty może podlegać odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.262.2019.2.APO
     ∟Czy projekty wskazane we wniosku (pkt 1-4 powyżej) spełniają kryteria do uznania ich za prace B+R w świetle definicji obowiązującej do 30 września 2018 r. oraz od 1 października 2018 r., a w konsekwencji - poniesienie wydatków (udokumentowanych fakturami) na realizację tych projektów - pozwoli na ich rozliczenie w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.280.2019.1.ANK
     ∟Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca za rok 2018 poniósł stratę podatkową to zapłacone w ciągu roku 2018 zobowiązanie podatkowe z tytułu poniesienia wydatków na PFRON, odsetek, kar, składek na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkową oraz zaległych składek do ZUS będą stanowiły nadpłatę

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.234.2019.1.JKT
     ∟Czy dochody Wnioskodawcy, jako klubu sportowego, przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na wydatki opisane w pkt 1.6.1 - 1.6.13 przedstawionego stanu faktycznego - z wyłączeniem odrębnie ewidencjonowanych dochodów przeznaczonych na wydatki, o których mowa w pkt 1.4 stanu faktycznego - są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.p.?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.235.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy dochody Wnioskodawcy, jako klubu sportowego, przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na wydatki opisane w pkt 1.4.1 i 1.4.2 przedstawionego zdarzenia przyszłego są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a updop.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.191.2019.3.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez spółkę komandytową na nabycie towarów, bonów towarowych, wycieczek itp., które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 zł brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) będą stanowiły u komplementariusza (spółki z o.o.) koszty uzyskania przychodów jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, czy przychodem komplementariusza (spółki z o.o.) podlegającym opodatkowaniu proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 zł brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna pomniejszona o należny podatek VAT.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.239.2019.1.APO
     ∟W zakresie ustalenia, czy amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terenie odpowiedniej SSE przez Spółkę: - w części sfinansowanej ze środków własnych Spółki, niezwróconych Spółce ani nie odliczonych od podstawy opodatkowania, będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki, - w części zwróconej Spółce w ramach Dotacji nr 2, Dotacji nr 3 jak i ewentualnych Dotacji przyszłych, nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.136.2019.2.MK
     ∟czy w sytuacji, w której Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nie osiągnął dochodu, lecz jego wynik podatkowy ustalony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest stratą, powstaje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy od osób prawnych.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.113.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy 1. PGK będzie mogła skorzystać z ulgi B+R w stosunku do poniesionych Kosztów kwalifikowanych przyjmując, że dla celów rozliczenia Ulgi B+R bez znaczenia jest czy poszczególne Spółki tworzące Grupę zanotują w danym roku ujemny wynik finansowy jednostkowy lub wynik jednostkowy niepozwalający na rozliczenie Ulgi B+R w całości – jest nieprawidłowe; 2. PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach Działalności B+R: • realizowanej przez Spółki Grupy we własnym zakresie – jest prawidłowe, • realizowanej przez Spółki Grupy na zlecenie innych Spółek Grupy – jest nieprawidłowe.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.59.2019.1.MO
     ∟Czy wydatki na przeprowadzenie Procesów 1 i Gratowania (zbiorczo jako Procesy) stanowią koszty uzyskania przychodów z Działalności strefowej, dochód z której podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.77.2019.1.APO
     ∟Czy amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terenie odpowiedniej SSE przez Spółkę: - w części sfinansowanej ze środków własnych Spółki, niezwróconych Spółce ani nie odliczonych od podstawy opodatkowania, będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki, - w części zwróconej Spółce w ramach Dotacji nr 2, Dotacji nr 3 jak i ewentualnych Dotacji przyszłych nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki?

2019.03.09 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.92.2018.GEFH
     ∟Prawo do dokonania odliczeń w oparciu o przepis art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku korzystania przez Spółkę ze zwolnienia ogólnego.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.18.2019.1.JC
     ∟1. Czy wszystkie wpłaty (19,5 mln) dokonane na Fundację mogą korzystać z odliczenia przewidzianego w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości 10% dochodu osiągniętego przez W.? 2. Czy pierwsza wpłata na założenie może korzystać z odliczenia przewidzianego w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości 10% dochodu osiągniętego przez W.? 3. Czy kolejne wpłaty na Fundację począwszy od 2017 mogą korzystać z odliczenia przewidzianego w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości 10% dochodu osiągniętego przez W.?

2019.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.544.2018.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca w latach 2015 - 2017 prawidłowo rozpoznawał w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne dokonywane od Budynku amortyzowanego zgodnie z ustawą o PDOP w części stanowiącej 15% dokonywanych odpisów amortyzacyjnych; czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznawał w kosztach podatkowych roku, w którym miała miejsce sprzedaż nieruchomości gruntowej, wydatki na nabycie sprzedawanej nieruchomości gruntowej; czy w latach 2012 - 2017 dochód Wnioskodawcy ustalony zgodnie z przepisami ustawy o PDOP korzystał ze zwolnienia z opodatkowania w części wydatkowanej przez Wnioskodawcę w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na budowę i rozbudowę Budynku oraz na nabycie nieruchomości gruntowych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.430.2018.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na moment rozpoznania przychodu w wysokości wartości wkładu do Spółki Lokacyjnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do potrącenia (rozpoznania) kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Lokacyjnej w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej pożyczek wnoszonych tytułem wkładu

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.339.2018.1.MR
     ∟1) Czy przekazanie środków pieniężnych na fundusz założycielski Fundacji oraz Fundacji X, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji oraz Fundacji X podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2) Czy przekazanie środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny na rzecz Fundacji, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 3) Czy przekazanie środków pieniężnych bez umowy darowizny na rzecz Fundacji, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 4) Czy przekazanie środków pieniężnych na podstawie postanowień Statutu Fundacji jako darowizny na rzecz Fundacji X, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji X podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.231.2018.2.PH
     ∟czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje jako opodatkowane przychody ze zbycia wyrobów ukończonych poza strefą mimo, że większa część procesu produkcyjnego takiego wyrobu odbywa się w strefie ekonomicznej i można udział poza strefowy uznać za pomocniczy (uboczny)

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.208.2018.1.HK
     ∟Czy zwiększenie kapitału akcyjnego z kapitałów zapasowych spółki akcyjnej, a w ich efekcie wyemitowanie akcji nowej emisji w celu objęcia przez członków zarządu, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.255.2018.2.PC
     ∟Czy wydatki na przeprowadzenie Procesów stanowią koszty uzyskania przychodów z Działalności strefowej, dochód z której podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.122.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy istnieje prawo do odliczenia strat podatkowych z działalności opodatkowanej wynikającej z różnicy przychodów i kosztów za lata 2016-2017 osiągniętych z wykonywanej opodatkowanej działalności gospodarczej na terenie zakładu w mieście T. w latach 2018 i kolejnych w przypadku rezygnacji z zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w mieście B. i rezygnacji z korzystania przysługującego zwolnienia dochodu z opodatkowania do wysokości nakładów poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.162.2018.1.JS
     ∟Czy składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (Zawodników) do Trenera podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przez Spółkę?

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.38.2018.2.JS
     ∟Czy darowizna przekazana przez Wnioskodawcę na rzecz Fundacji może być odliczona od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2018.3.JS
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie przeprowadzonej zbiórki publicznej, przeznaczonego i wydatkowanego na cel statutowy wynikający z § 2 aktu założycielskiego, tj. leczenie i rehabilitację A.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.155.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy CIT, Wnioskodawca może już w trakcie tego roku podatkowego dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj