Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


25/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.350.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.394.2019.1.JKT
     ∟Czy na możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, opisanych w stanie faktycznym kosztów prac rozwojowych wpływa fakt, że koszty te są podstawą kalkulacji wynagrodzenia za wykonane usługi fakturowanego na klientów Spółki?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.391.2019.1.MO
     ∟Czy opisane w pkt 2 a-c) koszty stanowiące wkład własny sfinansowany ze środków finansowych Spółki wydatkowane w związku z realizacją projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych częściowo ze środków Unii Europejskiej, może stanowić koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.390.2019.1.MO
     ∟Czy na możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, opisanych w stanie faktycznym kosztów prac rozwojowych wpływa fakt, że koszty te są podstawą kalkulacji wynagrodzenia za wykonane usługi fakturowanego na klientów Spółki?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2019.2.JS
     ∟Definicja B+R, pracownik, umowa zlecenie i umowa o dzieło, materiały, surowce, usługi specjalistyczne.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2019.5.JS
     ∟Prace B+R, koszt kwalifikowany, pracownik, współpracownik, materiał, odpisy amortyzacyjne.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.182.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.113.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy 1. PGK będzie mogła skorzystać z ulgi B+R w stosunku do poniesionych Kosztów kwalifikowanych przyjmując, że dla celów rozliczenia Ulgi B+R bez znaczenia jest czy poszczególne Spółki tworzące Grupę zanotują w danym roku ujemny wynik finansowy jednostkowy lub wynik jednostkowy niepozwalający na rozliczenie Ulgi B+R w całości – jest nieprawidłowe; 2. PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach Działalności B+R: • realizowanej przez Spółki Grupy we własnym zakresie – jest prawidłowe, • realizowanej przez Spółki Grupy na zlecenie innych Spółek Grupy – jest nieprawidłowe.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.78.2019.2.JS
     ∟W zakresie ustalenia: 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest i będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP Kosztów Wynagrodzeń poniesionych w ramach prowadzonej Działalności B+R w ramach Wariantu I? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest i będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP Kosztów Wynagrodzeń poniesionych w ramach prowadzonej Działalności B+R w ramach Wariantu II?

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.132.2019.1.MO
     ∟Czy w przypadku wystąpienia różnić pomiędzy momentem poniesienia kosztu, a momentem jego uznania za koszt uzyskania przychodu prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania na podstawie przepisów art. 18d ust. 1 UoPDOP przysługuje Wnioskodawcy w momencie uznania kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, stanowiących koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 UoPDOP za koszty uzyskania przychodu, czy też w momencie ich początkowego poniesienia?

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.617.2018.2.MO
     ∟Czy Spółka może skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy o CIT, w zakresie wskazanych we wniosku kosztów prac rozwojowych, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania poniesionych w tym samym roku, wydatków kwalifikowanych zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych wedle opisanego schematu jako rozliczenia międzyokresowego?

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.25.2019.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka będzie uprawniona do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisaną w art. 18d w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża do Kupującego, będącego przedmiotem powiązanym wobec Spółki – jest prawidłowe.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.402.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy zgodnie z art. 18d ust. 5a ustawy o CIT, koszty, które pierwotnie spełniały warunki do uznania ich za koszty kwalifikowane na cele kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, a które następczo należy uznać za zwrócone w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w wyniku otrzymania dofinansowania, powinny być wyłączone z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe w momencie uzyskania środków z tego dofinansowania

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.414.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 uCIT.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.462.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4) ponoszonych w ramach planowanych do realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d uCIT.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.280.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.301.2018.2.AN
     ∟Dotyczy ustalenia, czy, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.305.2018.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R. kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.202.2018.JS
     ∟Czy Spółka może uznać koszty Premii za koszty uzyskania przychodów w roku, w którym zostaną one wypłacone Pracownikom B+R? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka może uznać koszty Premii za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP i dokonać ich odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w roku, w którym zostaną one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.209.2018.2.AN
     ∟Czy w związku z wykonywaną Działalnością B+R Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku uzyskiwania Wynagrodzenia od Zamawiającego?

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.251.2018.1.IZ
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczyć do Kosztów Kwalifikowanych wydatki na Należności, w sytuacji, gdy wydatki te stanowią element kalkulacji wynagrodzenia za usługi w zakresie B+R rozliczane na zasadzie koszt plus? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.156.2018.1.IZ
     ∟ustalenie, czy: - Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ponoszone przez Spółkę koszty kwalifikowane, ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) dla celów bilansowych, jednorazowo, w roku, w którym zakończone zostały prace badawczo-rozwojowe, tj. zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 2 updop, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki (pyt. nr 3), - w przypadku wyboru rozliczenia wydatków na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 2 updop, Wnioskodawca powinien dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki na podstawie art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 8 updop w okresie, w którym prace badawczo-rozwojowe zostaną zakończone i rozpozna koszty uzyskania przychodów (pyt. nr 4), - w przypadku zmiany sposobu rozliczeń dla celów bilansowych i podatkowych na rozpoznawanie w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, odliczenie wydatków na badania i rozwój od podstawy opodatkowania powinno być dokonane w wysokości odpisów amortyzacyjnych, proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki, w rozliczeniu za okres, w którym dokonywane będą odpisy amortyzacyjne (pyt. nr 5), - kwota otrzymana ze sprzedaży Prototypów przez Spółkę na rzecz klienta po cenie nieodzwierciedlającej koszty ich opracowania i wytworzenia (tj. ze stratą) stanowi dokonanie Spółce zwrotu poniesionych wydatków, a co za tym idzie wyłącza odliczenie ich w tym zakresie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 5 updop (pyt. nr 7).

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.116.2018.1.MS1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r, Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.30.2018.1.MST
     ∟Możliwość odliczenia w ramach Ulgi B+R, Kosztów kwalifikowanych pokrytych ze środków własnych

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj