Interpretacje do przepisu
art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


318/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-272/15-1/PM
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo jeśli w związku z dokonaniem zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej obliczy, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej sumę wkładów komplementariusza (komplementariuszy), kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej bądź ich zwiększenia, przy czym nie pobierze podatku od części wkładów akcjonariuszy na kapitał zakładowy obejmowanych ponad wartość nominalną, która zostanie przekazana do kapitału zapasowego, czyli od agio?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.45.2019.2.LB
     ∟Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowane wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%. Podstawę opodatkowania – stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy – stanowić będzie wartość wkładów podwyższających majątek spółki osobowej, która to wartość winna być określona w zmianie umowy spółki. Od ww. podstawy opodatkowania odliczeniu podlegać będą wydatki wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.16.2019.3.PM
     ∟Czy w sytuacji opisanej wyżej, pożyczkobiorca, w tym, jeżeli pożyczkobiorcą będzie podmiot powiązany osobowo względem pożyczkodawcy, zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartych umów pożyczek?

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.258.2018.1.MS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na zapłatę PCC w związku z wniesieniem wkładów do Spółki Cywilnej.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.136.2018.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/4514-17/15-2/MD
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.125.2018.4.BFP
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.157.2018.2.ASZ
     ∟Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową będzie w przedstawionych okolicznościach podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie majątek Spółki oraz zobowiązania Spółki wobec właścicieli z tytułu podziału zysku, które nie zostały przeznaczone jako wkład do spółki jawnej?

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.19.2018.1.HS
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.19.2018.2.PM
     ∟Czy na Spółce komandytowej w związku z przejęciem praw do opisanych pożyczek przez nowego wspólnika spoczywał z dniem 1 lutego 2017 r. obowiązek naliczenia oraz zadeklarowania podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki podatkowej w wysokości 0,5%?

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.4.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego w związku z pożyczką odnawialną udzieloną na rzecz spółki przez komandytariusza.

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.439.2017.2.MPU
     ∟Czy na Spółce ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyłączeniem części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniem jej na kapitał zapasowy.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.412.2017.2.PM
     ∟Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.414.2017.1.ASZ
     ∟Czy przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4-4014.413.2017.1.BB
     ∟Czy przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.330.2017.2.PM
     ∟W jaki sposób powinna być ustalona podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki zawartej w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę komandytową?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.332.2017.2.JKU
     ∟W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna skalkulować podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z przekształceniem spółki osobowej w spółkę osobową?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.143.2017.1.LS
     ∟Zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego czy też umowy spółki (np. cywilnej), wymienionych w tym katalogu. A zatem zawarcie opisanej we wniosku umowy spółki cichej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.322.2017.2.BJ
     ∟Czy przeznaczenie zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy tej spółki spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.286.2017.1.JKU
     ∟Czy przekazanie niepodzielonego zysku na kapitał zapasowy spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2017.1.MCZ
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową.

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.305.2017.1.ASZ
     ∟Czy planowane przekształcenie Spółki (Wnioskodawcy) w Spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.302.2017.1.PM
     ∟Czy planowane przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.265.2017.1.BD
     ∟Czy planowane przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy jeżeli przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nie będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała wyłącznie nadwyżka wartości kapitałów własnych Spółki na moment przekształcenia, ponad wartość jej kapitału zakładowego?

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.112.2017.1.AK1
     ∟Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał nie będzie wiązało się z wniesieniem czy podwyższeniem wkładów przez wspólników, opisana we wniosku czynność przekazania części wypracowanego zysku Wnioskodawcy na kapitał zapasowy nie będzie stanowiła zmiany umowy spółki i nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyłączeniem części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniem go na kapitał zapasowy.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.206.2017.2.PM
     ∟Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową należy uznać za zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym czy przekształcenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy na podstawie przedstawionego zdarzenia, w którym wkłady wniesione przez wspólników do spółki jawnej zostaną zaliczone jako wkłady wniesione do przekształconej spółki komandytowej i jednocześnie wspólnicy nie będą wnosili jako wkładu dodatkowego majątku zgromadzonego podczas funkcjonowania spółki jawnej niestanowiącego wkładu do spółki jawnej, a przewyższającego wartość pierwotnie wniesionych wkładów, to czy przy przyjęciu obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie miała wartość zerową?

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.231.2017.2.ASZ
     ∟Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.223.2017.2.ASZ
     ∟Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.202.2017.3.JKU
     ∟Jeżeli istotnie Wnioskodawca w żaden sposób nie może dysponować środkami pieniężnymi pozostawionymi jako zysk niepodzielony do dyspozycji wspólników, to w przedstawionym zdarzeniu nie doszło do zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, pożyczki, oddania rzeczy do użytkowania czy też wniesienia dopłat, ani innej umowy enumeratywnie wymienionej w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/I/436-48/14-3/MZ
     ∟Czy w uwarunkowaniach przedstawionego stanu faktycznego, podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany statutu SKA, stanowiła wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem przez akcjonariusza wkładu niepieniężnego (aportu) do SKA, został podwyższony kapitał zakładowy SKA, czy też podstawę opodatkowania w ww. podatku stanowiła wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu), tj. zarówno wartość wniesionego wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego SKA, jak i pozostała część przekazana na kapitał zapasowy Spółki?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj