Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


555/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-407/15-7/JR
     ∟Czy odpłatne zbycie uzyskanego przed 30 laty spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w prawo własności, ale przed upływem pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie) od zbycia, stanowi źródło przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-217/11/15-6/S/MT
     ∟Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy lokal mieszkalny został nabyty w 2008 r. jego zbycie w 2011 r. stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-21/15-5/KR
     ∟Ulga meldunkowa.

2014.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-926/14-4/ES
     ∟Ulga meldunkowa.

2014.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-267/14/BK
     ∟Ulga meldunkowa.

2014.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-123/14-2/ES
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2014.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-13/14/MMa
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej? 2. Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązują podatnika do wyodrębnienia ceny udziału nieruchomości gruntowej (nierozerwalnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego) w okoliczności, gdy akt notarialny tego rodzaju wyodrębnienia nie zawiera? 3. Czy przepisy prawa zezwalają – przed zniesieniem, czy też ustaniem ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej – na dokonanie podziału dochodu ze sprzedaży nieruchomości (praw) przypadającego małżonkom w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczenia podatku odrębnie dla każdego z nich? 4. Czy możliwe jest obliczenie podatku od nieokreślonej podstawy opodatkowania?

2014.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-5/14/MMa
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi meldunkowej? 2. Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązują podatnika do wyodrębnienia ceny udziału nieruchomości gruntowej (nierozerwalnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego) w okoliczności, gdy akt notarialny tego rodzaju wyodrębnienia nie zawiera? 3. Czy przepisy prawa zezwalają – przed zniesieniem czy też ustaniem ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej – na dokonanie podziału dochodu ze sprzedaży nieruchomości (praw) przypadającego małżonkom w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczenia podatku odrębnie dla każdego z nich? 4. Czy możliwe jest obliczenie podatku od nieokreślonej podstawy opodatkowania?

2014.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1181/13/RS
     ∟Ulga meldunkowa.

2014.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-106/14-4/JK4
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej.

2013.11.29 - Minister Finansów - DD9/033/149/MWD/2013-RD-27794
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2013.10.11 - Minister Finansów - DD9/033/235/KCT/2013/32691
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży osobie obcej, jak i w przypadku sprzedaży jednej z córek?

2013.10.04 - Minister Finansów - DD9/033/273/KCT/2013/RD-35731
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

2013.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-654/13/ŁCz
     ∟skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego a prawo do ulgi meldunkowej w przypadku, gdy lokal stanowił majątek osobisty wnioskodawcy, a w lokalu tym zameldowany był wyłącznie małżonek wnioskodawcy

2013.09.30 - Minister Finansów - DD9/033/121/MWD/2013/RD-23003
     ∟Czy istnieje możliwość zwolnienia wnioskodawcy z zapłaty podatku w związku ze sprzedażą nieruchomości i faktem zameldowania jego rodziny, a także zamieszkaniem wnioskodawcy pod adresem zbytej nieruchomości?

2013.09.27 - Minister Finansów - DD9/033/75/MWD/2013/RD-21847
     ∟Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej przy odpłatnym zbyciu dwóch lokali wydzielonych z lokalu mieszkalnego, w którym był zameldowany na pobyt stały prze okres 12 miesięcy?

2013.09.26 - Minister Finansów - DD9/033/263/BRT/2013/RD-34441
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2013.09.16 - Minister Finansów - DD9/033/120a/KCT/2011/PK-1230
     ∟Przedstawione przez Wnioskodawczynię stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, po łącznym spełnieniu ustawowych warunków, jest prawidłowe. Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni była zameldowana w zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Jeżeli Wnioskodawczyni w ustawowym terminie złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie, oznacza to, że zostaną spełnione przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Jednakże ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, ale również przypadającego udziału w gruncie.

2013.09.09 - Minister Finansów - DD9/033/254/KCT/2011/1506
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży gruntu nabytego w 2008r. wraz z domem wybudowanym na tym gruncie i oddanym do użytku w 2010r.

2013.09.09 - Minister Finansów - DD9/033/268/KCT/2011/1525
     ∟Czy wnioskodawca spełnia warunki do zwolnienia z podatku dochodowego o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.09.09 - Minister Finansów - DD9/033/205/BRT/2011/PK-1401
     ∟W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (…)w zależności od tego, który z małżonków będzie zameldowany w zbywanej nieruchomości i spełni wymóg dwunastomiesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, temu będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Powyższe zwolnienie nie będzie miało natomiast zastosowania do uzyskanej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości (gruntowej), na której wzniesiony jest budynek mieszkalny(…), jest nieprawidłowe.

2013.08.23 - Minister Finansów - DD9/033/134/KCT/2011/PK-1303
     ∟Czy w przypadku zamiany mieszkań przysługuje prawo do zwolnienia z podatku?

2013.08.23 - Minister Finansów - DD9/033/210/BRT/2011/PK-1418
     ∟W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności w 2007r.?

2013.08.22 - Minister Finansów - DD9/033/223/KCT/2011/1440
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego przez wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w sytuacji, gdy w ww. lokalu zameldowany na pobyt stały przez okres 12 miesięcy był jedynie mąż wnioskodawczyni.

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-442/13-2/WM
     ∟Ulga meldunkowa

2013.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-736/10/13-S/BK
     ∟Czy ulga meldunkowa znajduje zastosowanie łącznie do obojga małżonków w przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym przez okres powyżej 12 - miesięcy była zameldowana żona Wnioskodawcy a Wnioskodawca zameldowany był w innym lokalu?Czy ulga meldunkowa obejmuje zarówno sprzedaż lokalu mieszkalnego, jak i przynależnego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu?

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-429/10/13-S/AK
     ∟Czy Wnioskodawca może skorzystać z „ulgi meldunkowej” i w związku z tym nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości?

2013.06.27 - Minister Finansów - DD9/033/260/MWD/BRT/2011/PK-1512
     ∟Czy w powyższym stanie faktycznym wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia ww. mieszkania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.06.27 - Minister Finansów - DD9/033/207/BRT/2011/PK-1403
     ∟W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzenie, że (…)Aby skorzystać z ulgi, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, zameldowany ma być w zbywanym lokalu „podatnik”, czyli bezwzględnie każdy z małżonków. Zameldowanie tylko jednego z nich nie umożliwia drugiemu w żaden sposób skorzystania z ulgi (…), jest nieprawidłowe.

2013.06.26 - Minister Finansów - DD9/033/235/BRT/2011/PK-1457
     ∟Czy jeżeli wnioskodawca sam byłby zameldowany na pobyt stały dłużej niż 12 miesięcy, to w jakim zakresie skorzystałby wraz z małżonka ze zwolnienia podatkowego w przypadku sprzedaży nieruchomości?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj