Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


474/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.383.2019.3.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jury na konkursach

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.230.2019.1.TW
     ∟Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów do wypłaconego wynagrodzenia.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-185/16-2/ŚS
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udzielania korepetycji, o których mowa we wniosku oraz sposobu rozliczenia uzyskanych z tego tytułu przychodów (dochodów).

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.355.2019.1.MKA
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczeń na podstawie umów o dzieło 50% koszty uzyskania przychodów.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.355.2019.1.LS
     ∟Reasumując w związku z zawarciem z Prokurentem umowy zlecenia i wypłatą na tej podstawie wynagrodzenia należnego Prokurentowi z tytułu pełnionej funkcji na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz będzie zobowiązany do uwzględniania 20% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.185.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą sędziom sportowym wynagrodzenia za sędziowanie zawodów.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.259.2019.1.MK
     ∟Powiernika i jego zastępcę nie łączy z bankiem hipotecznym żaden formalny stosunek prawny, na podstawie którego za wykonywane funkcje osoby te otrzymują wynagrodzenie, zatem wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę osobom pełniącym funkcję powiernika na podstawie przepisów ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.280.2019.3.MH
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.349.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.171.2019.2.JG
     ∟Czy zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT do nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowę zlecenie należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.217.2019.3.JR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kup

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.191.2019.2.MK
     ∟Niezbędne jest by twórca osiągał przychód bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych lub rozporządzaniem tymi prawami, co wymaga z kolei stosownego udokumentowania. Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów może nastąpić wyłącznie w miesiącu wypłaty honorarium. Może bowiem zaistnieć sytuacja, że honorarium zostanie wypłacone za jednokrotne przeniesienie praw do utworu, pomimo że praca trwała cały rok podatkowy (powstał bowiem tylko jeden utwór w rozumieniu prawa autorskiego).

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.256.2019.2.PP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.291.2019.2.LS
     ∟Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że właściwym jest zakwalifikowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej wykonujących czynności na podstawie aktu powołania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 w związku art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wiąże się, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, z obowiązkiem pobrania przez Wnioskodawcę, jako płatnika, zaliczki na podatek dochodowy, przy obliczaniu której winien uwzględnić 20% koszty uzyskania przychodów, stosowanie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy i zastosować najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.229.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendium sportowego dla studentów osiągających i nieosiągających innych dochodów

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.152.2019.2.DP
     ∟Czy przychody uzyskiwane z tytułu udzielania korepetycji z języka angielskiego Wnioskodawczyni może rozliczać jako przychody z działalności wykonywanej osobiście?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.131.2019.1.DW
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.119.2019.2.SK
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika zerowych kosztów uzyskania przychodów.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.84.2019.2.MS
     ∟Czy jako podatnik indywidualny przygotowując zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2018 (oraz w przypadku wystąpienia opisanego w poz. 74 analogicznego stanu faktycznego w latach przyszłych), Wnioskodawca ma prawo zakwalifikować przychody uzyskane z tytułu wynagrodzeń za realizację ww. umowy ramowej z N. do kategorii praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy, wykazując te przychody w pozycji 55 formularza PIT-37 oraz odpowiednio w pozycji 56 stosując do nich 50% koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 pkt 1-3 ustawy?

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-3-77/15-8/MT
     ∟W zakresie ustalenia źródła przychodów.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.136.2019.2.MM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.19.2019.3.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kup

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.539.2018.3.SK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od przychodów uzyskiwanych przez biegłego sądowego.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.560.2018.2.JR
     ∟obowiązków płatnika: w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (pytania nr 1, 2 i 3) w związku z możliwością zastosowania w okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2018 r. 50% kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 4)

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.305.2018.2.KK
     ∟Czy zgodnie z treścią art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym jest zastosowanie w rozliczeniach z programistą, w opisanym stanie faktycznym, 50% kosztu uzyskania przychodu, przy zastrzeżeniu ust. 9a i 9b ustawy i przy przyjęciu zgodnie z tym przepisem, iż koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.405.2018.2.JR
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.538.2018.1.AC
     ∟obowiązki płatnika dotyczące odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.397.2018.2.MG
     ∟możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.400.2018.2.SK
     ∟w zakresie możliwości zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.245.2018.2.WS
     ∟W zakresie możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj