Interpretacje do przepisu
art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


28/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2018.1.IS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.483.2017.1.MM
     ∟Czy Wnioskodawca słusznie skorzystał z prawa do indywidualnej stawki amortyzacyjnej, tj. 33,33%, dla wprowadzonej do ewidencji środków trwałych nieruchomości?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.454.2017.1.KS1
     ∟Skoro budynek niemieszkalny, wskazany we wniosku przed jego nabyciem przez spółkę cywilną (wspólników spółki), której wspólnikiem jest Wnioskodawca oraz drugi wspólnik, będzie wykorzystywany przez poprzedniego właściciela od grudnia 1999 r., a więc dłużej niż 60 miesięcy, to spełnia definicję „używanego środka trwałego”, o której mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeżeli ww. budynek zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez ww. spółkę i zgodnie z odrębnymi przepisami, niebędącymi przepisami prawa podatkowego, przedmiotowy budynek zostanie prawidłowo zakwalifikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, to spółka cywilna będzie mogła dla celów amortyzacji zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przyjąć okres amortyzacji nie krótszy niż 3 lata, tj. będzie mogła przyjąć, że stawka amortyzacyjna może wynosić maksymalnie 33,33% w skali roku, a wspólnicy spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) będą mogli zaliczyć dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2017.1.AG
     ∟Czy istnieje możliwość, w myśl art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla budynku handlowo-usługowego, która nie będzie krótsza niż 3 lata?

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.148.2017.1.MG
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.151.2017.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.999.2016.2.KO
     ∟ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.842.2016.2.AP
     ∟stawka amortyzacji

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1175/15-2/MM
     ∟Czy zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji 33,33% wobec opisanego powyżej trwale związanego z gruntem używanego budynku handlowo-usługowego jest właściwe?

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-524/15-2/AG
     ∟Czy dopuszczalne jest ustalenie dla budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33%?

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-523/15-2/AG
     ∟Czy dopuszczalne jest ustalenie dla budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33%?

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-778/14/AB
     ∟dot. możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-777/14/AB
     ∟dot. możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2013.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-814/13/AP
     ∟dot. możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji wskazanego we wniosku budynku.

2013.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1328/12/AP
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do budynku, o którym mowa we wniosku.

2013.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1280/SK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku budynku mającego być przedmiotem umowy darowizny oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej, a także możliwości zastosowania do jego amortyzacji indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2012.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-756/12/ZK
     ∟Czy w opisanej sytuacji, dla używanego budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych - spółka cywilna może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji nie wyższą niż 33,33% tak, by okres amortyzacji nie był krótszy niż 3 lata, zgodnie z art. 22j ust. l punkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-757/12/ZK
     ∟Czy w opisanej sytuacji, dla używanego budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych - spółka cywilna może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji nie wyższą niż 33,33% tak, by okres amortyzacji nie był krótszy niż 3 lata, zgodnie z art. 22j ust. l punkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-44/12-4/MD
     ∟1. Czy Wnioskodawca może, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną? Czy stawka ta może być ustalona na okres nie krótszy niż 3 lata?2. Czy zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może w pełnej wartości wprowadzić ulepszony budynek na stan środków trwałych i od całej wartości naliczać amortyzację?

2012.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-44/12-5/MD
     ∟1. Czy Wnioskodawca może, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną? Czy stawka ta może być ustalona na okres nie krótszy niż 3 lata?2. Czy zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może w pełnej wartości wprowadzić ulepszony budynek na stan środków trwałych i od całej wartości naliczać amortyzację?

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-491/11/KB
     ∟indywidualna stawka amortyzacyjna

2010.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-152a/10/AM
     ∟1. Czy spółka jawna, do której Spółka tytułem wkładu wniesie nieruchomość wskazaną w opisie stanu faktycznego (grunt i budynek), będzie mogła, dla celów amortyzacji podatkowej, wprowadzić obiekt do ewidencji środków trwałych i wartość początkową tego budynku ustalić w wartości rynkowej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy spółka jawna będzie mogła do amortyzacji zastosować stawkę indywidualną 3 lata, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3a oraz art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy aport nieruchomości, w sytuacji gdy Spółka kontynuować będzie swoją dotychczasową działalność (wynajem obiektu z wyposażeniem), z uwagi na to, że nieruchomość stanowi główny składnik majątku Spółki, należy zakwalifikować jako aport przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-56/10-3/AG
     ∟Czy według istniejących przepisów stawka amortyzacyjna w wysokości 10% będzie stawką prawidłowo ustaloną?

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-57/10-2/AG
     ∟Czy według istniejących przepisów stawka amortyzacyjna w wysokości 10% będzie stawką prawidłowo ustaloną?

2009.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-318/09-2/AG
     ∟Czy według istniejących przepisów stawka amortyzacyjna w wysokości 10% będzie stawką prawidłowo ustaloną?

2008.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-45/08/IG
     ∟Czy amortyzując budynek Wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjna w wysokości 10%, w rozumieniu art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj