Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


141/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.293.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.438.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.291.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.439.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.287.2019.2.AM
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.307.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2019.2.ES
     ∟Dotyczy kwestii: - możliwości uznania działań podejmowanych w ramach projektów za działalność badawczo-rozwojową, - możliwości uznania kosztów projektów za koszty kwalifikowane, - możliwości uznania kalibracji za usługę równorzędną i uznania kosztów tej usługi za koszty kwalifikowane.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.306.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.308.2019.2.PSZ
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.594.2018.1.ES
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek ZUS wraz z odsetkami.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.439.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.499.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy wydatki związane z prowadzoną działalnością w postaci wynagrodzeń dla pracowników za sierpień 2018 r. wypłacone już przez Spółkę przekształconą w terminie do 10 września 2018 r. mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów Spółki przekształconej oraz czy wydatki poniesione we wrześniu 2018 r. przez Spółkę przekształconą tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc sierpień 2018 r. (czyli miesiąc, w którym nastąpiło przekształcenie) w całości stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.346.2018.1.AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów dotyczące wynagrodzeń pracowników w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.321.2018.1.WM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.205.2017.2.PR
     ∟w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników (pytanie nr 1)

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.204.2017.2.PR
     ∟w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników (pytanie nr 1)

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.978.2016.2.KU
     ∟Czy faktura sprzedaży usługi budowlanej wykonanej w prywatnym budynku mieszkalnym wystawiona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej poza działalnością gospodarczą? Czy faktura dokumentująca sprzedaż usługi budowlanej wykonanej w prywatnym budynku mieszkalnym wystawiona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód z działalności gospodarczej? Czy koszty związane z wykonaniem usługi budowlanej w prywatnym budynku mieszkalnym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?

2017.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1120.2016.1.EC
     ∟w zakresie rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.832.2016.1.WM
     ∟W którym miesiącu należy ująć rozliczenie delegacji służbowych jako koszt uzyskania przychodu, czy w miesiącu rozliczenia delegacji, czy też w miesiącu jej faktycznej wypłaty?

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-747/16-4/AM
     ∟W oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa, koszty wynagrodzeń wypłacanych przez Spółkę z tytułu umów cywilnoprawnych mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w oparciu o regulacje zawarte w art. art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie i umowy o dzieło) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero z chwilą, gdy zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy. Nie ma możliwości ich uwzględnienia w kosztach poprzedniego miesiąca.

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-836/16-4/AM
     ∟W oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa, koszty wynagrodzeń wypłacanych przez Spółkę z tytułu umów cywilnoprawnych mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w oparciu o regulacje zawarte w art. art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie i umowy o dzieło) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero z chwilą, gdy zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy. Nie ma możliwości ich uwzględnienia w kosztach poprzedniego miesiąca.

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-112/16/BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku należności Spółki, wobec osoby uprawnionej do tych należności po śmierci pracownika

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-231/16/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe postawienia do dyspozycji świadczeń po zmarłym pracowniku?

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1025/15/DP
     ∟Wniosek dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spółkę komandytową (wydatków z tytułu wynagrodzeń i premii kwartalnych wypłacanych pracownikom oraz należnych składek

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1005/15/HD
     ∟1. Czy i w jakim miesiącu składki ZUS należne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 r. (w części finansowanej przez pracodawcę), uregulowane w styczniu 2016 r. przez Spółkę komandytową będą stanowiły koszt uzyskania przychodów u Wnioskodawcy? 2. Czy należne wynagrodzenie tytułem premii kwartalnej za czwarty kwartał 2015 r., a wypłacone przez Spółkę komandytową po dniu aportu, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów u Wnioskodawcy? 3. Czy należne od pracodawcy składki ZUS należne od wynagrodzeń tytułem premii za czwarty kwartał kalendarzowy 2015 r. (w części finansowanej przez pracodawcę) uregulowane przez Spółkę komandytową będą stanowiły koszty uzyskania przychodów u Wnioskodawcy? 4. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, 2 lub 3 zostanie uznane za nieprawidłowe – w jaki sposób należy rozliczyć składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2015 r., wynagrodzenia z tytułu premii kwartalnych oraz składki ZUS, które uregulowane będą po dniu aportu przez Spółkę komandytową, tj. czy uregulowanie wskazanych należności będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki komandytowej proporcjonalnie do jego udziału w zyskach tej Spółki (z uwzględnieniem proporcji wynikających z umowy Spółki po planowanym aporcie) w miesiącu poniesienia wskazanych wydatków?

2015.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-335/15/EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu wynagrodzenia zleceniobiorcy

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj