Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


897/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-22/16-2/KO
     ∟zakresie: - stwierdzenia, że w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane przez Spółkę do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez Wnioskodawcę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie do klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą, - stwierdzenia, że w przypadku braku otrzymania przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) oraz braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie doręczenia wiadomości e-mail na adres kontrahenta, Spółka może przyjąć, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.91.2018.4.ICz
     ∟- Czy udzielenie przez Wnioskodawcę rabatu w formie noty uznaniowej zbiorczej, dotyczącej produktów sprzedanych przez Wnioskodawcę do Dystrybutora nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w zakresie udokumentowania rabatów w przypadku dostawy krajowej oraz dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów (zagadnienia objęte pytaniem nr 1, 4 i 5). - Czy w związku z udzieleniem rabatu w związku z dokonaną sprzedażą produktów na rzecz Dystrybutora, Spółka ma obowiązek dokonania korekty podstawy opodatkowania, a w konsekwencji podatku VAT należnego w przypadku sprzedaży krajowej oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (zagadnienie objęte pytaniem nr 3 i 4).

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-441/15-3/17/S/KC
     ∟W zakresie zastosowania przepisów dotyczących odbioru faktur korygujących, obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., dla transakcji do której została wystawiona faktura korygująca w 2013 r.

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4518.10.2017.2.IK
     ∟w zakresie wystawiania faktur korygujących na spadkobiercę

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.8.2017.2.AK
     ∟zasadność wystawienia faktur korygujących przez Wnioskodawcę na spadkobiercę zmarłej kontrahentki

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.928.2016.1.RS
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy sprzętu do nurkowania na rzecz pracowników instytucji Unii Europejskiej oraz żołnierzy sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) przeznaczonego do celów prywatnych.

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.707.2016.1.BS
     ∟w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o kwoty wynikające z faktur korygujących wystawionych na rzecz konsultantek

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-508/16-1/KJ
     ∟- prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) deklaracji VAT - 7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd (z wskazaniem Urzędu jako nabywcy i NIP Urzędu), otrzymanych w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, a które to faktury nie zostały dotychczas uwzględnione w rozliczeniach VAT.

2016.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-916/15-2/SJ
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1163/15-2/RR
     ∟Zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktury korygującej oraz terminu jej ujęcia w deklaracji VAT.

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-974/15-2/RM
     ∟Uznanie, że noty debetowe wraz z Zestawieniami oraz Potwierdzeniami płatności stanowią wystarczający dowód, że Kontrahenci otrzymują faktury korygujące.

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1166/15-2/RK
     ∟Opodatkowanie cesji wierzytelności własnych.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-926/15/DK
     ∟- prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd, bez konieczności korygowania takich faktur, - prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym rozliczenia w VAT Gminy były prowadzone przez Urząd, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego: a. wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, b. wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, c. wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur,

2015.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-691/15-2/JO
     ∟dopuszczalne formy potwierdzania odbioru faktur korygujących oraz sposób udokumentowanej próby jej doręczenia.

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-546/15/AW
     ∟- korekta rozliczeń Urzędu przez Gminę; - prawo/obowiązek Gminy do podwyższenia podatku należnego; - prawo Gminy do odliczenia VAT naliczonego; - prawo Gminy do wystawiania faktur (korygujących) i not korygujących dotyczących transakcji sprzed rejestracji Gminy; - prawo Gminy do przyjmowania faktur (korygujących) i not korygujących dotyczących transakcji sprzed rejestracji Gminy; - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji.

2015.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-220/11/12-8/S/ISZ
     ∟w zakresie opodatkowania bonifikaty płaconej na podstawie przepisów prawa energetycznego przez zakład energetyczny w przypadku gdy wystąpi przerwa w dostawach energii w danym okresie rozliczeniowym, Spółka dopuści do zaistnienia zdarzeń w rodzaju (a) nieuzasadnionej zwłoki w usunięciu zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, wynikłych z nieprawidłowej pracy sieci, Spółka nie dotrzyma określonych w odrębnych przepisach dopuszczalnych poziomów odchyleń napięcia od napięcia znamionowego.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-441/15-2/KC
     ∟W zakresie niemożności zastosowania przepisów dotyczących odbioru faktur korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. dla transakcji do której została wystawiona faktura korygująca w 2013 r.

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-326/15-2/RR
     ∟Dopuszczalne formy potwierdzania odbioru faktur korygujących oraz sposób udokumentowanej próby jej doręczenia.

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-256/15-2/JL
     ∟Różnica pomiędzy sumą zwiększonych rat leasingowych a kwotą wynikającą z faktury pierwotnej dokumentującej dostawę przedmiotu leasingu, powinna skutkować wystawieniem faktury korygującej i korektą podstawy opodatkowania na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty (podwyższenie ceny na skutek zwiększenia wartości przedmiotu leasingu).

2015.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-75/15-2/MP
     ∟dokumentowanie udzielonego opustu, prawo do odliczenia podatku w przypadku braku udokumentowania opustu;

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1246/14/LSz
     ∟- Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd, bez konieczności korygowania takich faktur, - Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego: a. wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, b. wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, c. wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur.

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1191/14/MS
     ∟prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7, ujęcia faktur korygujących i not korygujących, gdy podatnikiem jest Gmina, za okresy rozliczeniowe gdy zarejestrowanym podatnikiem był Urząd.

2015.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1156/14/BM
     ∟w zakresie: - prawa do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawa do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawa do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd, bez konieczności korygowania takich faktur, - prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji Gminy, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-913/14-2/MT
     ∟Wskazanie odpowiedniego podatnika podatku VAT, prawo do składania korekt deklaracji VAT-7, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości polegające na błędnym wskazaniu nabywcy i numeru NIP oraz prawo do przyjmowania i wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd Miasta i not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd Miasta.

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-843/14/MS
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT z faktur korygujących w przypadku posiadania potwierdzenia odbioru tych faktur

2014.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-481/14-2/BA
     ∟Potwierdzanie odbioru faktury korygującej uprawniającego do obniżenia podstawy opodatkowania.

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1047/14/KM
     ∟Prawo do korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy .

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1889/08/14-6/S/BS
     ∟premie pieniężne – brak świadczenia usług, premia stanowi rabat

2014.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-990/14/JP
     ∟prawo do złożenia korekty deklaracji VAT–7, prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji Gminy, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury

2014.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1585/11-S/14/RS
     ∟W zakresie nie uznania za obrót dofinansowania otrzymanego od gminy oraz wystawienia faktur korygujących i terminu ich rozliczenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj