Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


78/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.185.2019.3.AC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Programu motywacyjnego, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącymi działalność gospodarczą.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.285.2018.10.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.285.2018.2.RS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.490.2017.1.JK3
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.325.2017.1.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.323.2017.1.AK1
     ∟Wartość nagród z tytułu uczestnictwa w konkursie dla pracowników Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku wartość otrzymanych nagród stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 30 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.324.2017.1.MG
     ∟Na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.327.2017.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.179.2017.2.KB
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy u Wnioskodawcy Uczestnik programu wymieni punkty na nagrody, na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy o PDOF lub obowiązki sporządzenia i złożenia deklaracji/informacji podatkowej?

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.289.2017.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.104.2017.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród gwarantowanych.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.103.2017.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.35.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.36.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród gwarantowanych.

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.683.2016.1.AT
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród Agentom

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1136.2016.1.JK3
     ∟w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród przekazywanych pracownikom kontrahentów Spółki

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1078.2016.1.JM
     ∟płatnik-akcja promocyjna organizowana na zlecenie podmiotu zewnętrznego

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.981.2016.1.EC
     ∟Na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach, loteriach oraz sprzedaży premiowej otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-695/16-1/MR
     ∟1. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 p. 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku, gdy zwycięzcą zostanie Uczestnik będący spółką osobową prawa handlowego, wówczas przychód z tytułu otrzymania nagrody będzie stanowił dla Wspólników tej spółki przychód z działalności gospodarczej? 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy prawidłowe jest rozwiązanie, gdy Organizator obok nagrody głównej, mającej charakter rzeczowy przyznaje dodatkowo nagrodę pieniężną, która to nagroda pieniężna wynosi 11,11% wartości nagrody głównej, a następnie jako płatnik podatku dochodowego potrąci z nagrody pieniężnej kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie?

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-398/15-8/16-S/AP
     ∟Opodatkowanie nagród z tytułu wygranej w konkursie

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1546/15-3/IM
     ∟1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), z tytułu nagród pieniężnych wypłacanych Uczestnikom Promocji na Fundacji ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz „u.p.d.o.f.” oraz sporządzania deklaracji PIT-8A według ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy? 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), z tytułu nagród pieniężnych wypłacanych Uczestnikom Promocji na Fundacji ciąży obowiązek wystawienia takim Uczestnikom Promocji, którzy z tytułu uczestnictwa w Promocji otrzymają zgodnie z zasadami opisanymi w zdarzeniu przyszłym, nagrody pieniężne, PIT-8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz „u.p.d.o.f.”?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1333/15-2/EC
     ∟Czy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, z tytułu wydania nagród na Wnioskodawcy, jako Organizatorze ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg. ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy?

2016.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-36/12/16-5/S/AK
     ∟Czy Bank prawidłowo wypełni spoczywające na nim obowiązki płatnika tj. obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego - zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy pdof - w przypadku, gdy nagroda – udostępniana w związku ze sprzedaż premiową, o której mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2ustawy pdof – będzie miała jednorazową wartość przekraczającą 760 zł i stanowiła: a) nagrodę rzeczową – Bank uzyska kwotę środków pieniężnych odpowiadających zaliczce na podatek podatnika (klienta Banku) przed udostępnieniem mu nagrody, b) nagrodę pieniężną – Bank na podstawie upoważnienia uzyskanego uprzednio od klienta zatrzyma część nagrody pieniężnej tytułem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego ?

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1393/15-2/EC
     ∟Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z tytułu wydania nagród na Wnioskodawcy, jako Organizatorze ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy?

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1168/15-2/MP
     ∟Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), z tytułu nagród pieniężnych wypłacanych Uczestnikom Promocji na Organizatorze (Agencji) ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 updof oraz sporządzania deklaracji PIT-8A wg ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy oraz PIT-8C zgodnie z art. 42a updof?

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-772/15-4/IM
     ∟W ocenie tut. organu w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-414/15-2/EC
     ∟W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wartość nagród otrzymanych w związku z tą działalnością, stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. przychód ze źródła o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, który winien być przez nich opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Oznacza to, że na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1A, art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-279/15-2/EC
     ∟W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wartość nagród otrzymanych w związku z tą działalnością, stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. przychód ze źródła o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, który winien być przez nich opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Oznacza to, że na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-1059/14-4/JK
     ∟Bank jako płatnik nie będzie zobowiązany do wykonywania funkcji płatnika w odniesieniu do oferowanych klientom Banku świadczeń w obszarze polityki cenowej bowiem świadczenia te jako oferowane do szerokiego grona Klientów nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawca nie będzie miał również obowiązków płatnika w odniesieniu do oferowanych w ramach sprzedaży premiowej, jednorazowych nagród o wartości nieprzekraczających 760 zł, bowiem nagrody te będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przekroczenia tej kwoty, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 10% nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Bank jako płatnik obowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 19% świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, w odniesieniu do świadczeń oferowanych w ramach promocji i reklamy, tj. kwot pieniężnych, wypłaty za polecenie Klienta, z uwagi na brak zwolnienia tych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy. Natomiast świadczenie w postaci dodania do konta w czasie trwania promocji karty na bezpłatne korzystanie z usług medycznych, będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy, jeżeli jednorazowa wartość tego świadczenia nie przekroczy 200 zł. Bank będzie zobowiązany do poboru 19% podatku od tego świadczenia, gdy jego jednorazowa wartość przekroczy 200 zł.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj