Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


867/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.551.2019.2.WL
     ∟zastosowanie stawki podatku 23% dla transakcji sprzedaży niezabudowanych działek nr 1 i 2

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.549.2019.2.WL
     ∟zastosowanie stawki podatku 23% dla transakcji sprzedaży niezabudowanych działek nr 1 i 2

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.577.2019.2.RM
     ∟Nieuznanie Sprzedającego za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.485.2019.2.MŁ
     ∟Nieuznanie za podatnika z tytułu sprzedaży działek.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.576.2019.1.KM
     ∟Spółka cywilna jest podmiotem, który może posiadać status rolnika ryczałtowego, o ile nie jest/nie będzie obowiązana na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem przy spełnieniu ww. warunku dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej (chowu zwierząt futerkowych) dokonywana przez utworzoną spółkę cywilną, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.437.2019.2.AKS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.508.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską; stawka podatku dla ww. sprzedaży; prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki stanowiącej współwłasność małżeńską; prawo do korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.288.2019.3.AP
     ∟Opodatkowanie planowanej sprzedaży działek gruntu.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.330.2019.3.KS
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej utwardzenia nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności rolniczej oraz na cele osobiste, brak prawa do odliczenia 100% podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej utwardzenia nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności rolniczej oraz na cele osobiste.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.421.2019.1.JO
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Działki przez Uczestnika.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.410.2019.1.IP
     ∟Status Wnioskodawczyni w przypadku prowadzenia odrębnego gospodarstwa rolnego oraz prawidłowość dokumentowania sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawczynię.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.369.2019.1.EG
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.368.2019.2.ASZ
     ∟uznanie za podatnika Wnioskodawczyni oraz konsekwencji podatkowych z tytułu sprzedaży jej udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.311.2019.2.JKS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości (działki).

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.248.2019.3.DK
     ∟A zatem, skoro omawiana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według określonej stawki, tj. 23%, to umowa sprzedaży ww. Nieruchomości zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy sprzedaży nieruchomości.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.381.2019.3.KOM
     ∟- uznanie Sprzedającej za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, - opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.368.2019.2.AP
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.251.2019.2.MMA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.200.2019.2.JF
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu zakupu ciągnika od Komornika Sądowego

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.243.2019.3.AM
     ∟w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek nr 320/5 i 320/9 w zakresie stawki podatku przy sprzedaży ww. działek

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.283.2019.1.IG
     ∟Usługi udzielania Pożyczek w ramach Obecnego cash poolingu, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy natomiast usługi przyjmowania Depozytów w ramach Obecnego cash poolingu, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Lidera na rzecz Wnioskodawcy w ramach Planowanego cash poolingu podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.151.2019.2.MD
     ∟Czy zakup ciągnika rolniczego od osoby fizycznej przez rolnika ryczałtowego, który jest zwolniony z podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.169.2019.4.MJ
     ∟Zwolnienie od podatku dzierżawy gruntu oraz stawka podatku dla usługi odchowu indyków.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.99.2019.4.LB
     ∟A zatem, skoro omawiana transakcja sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej (działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 144) będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23% podatku od towarów i usług, bo mimo zaistnienia prawa do zwolnienia Strony zamierzają złożyć oświadczenie o rezygnacji z tego zwolnienia), to zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy sprzedaży.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.101.2019.4.BD
     ∟Czy transakcja nabycia Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.247.2019.2.KT
     ∟Uznanie Sprzedającego za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie transakcji stawką VAT 23% oraz przyznanie Kupującemu prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.250.2019.2.KT
     ∟Uznanie Sprzedającej za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie transakcji stawką VAT 23% oraz przyznanie Kupującemu prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.248.2019.2.KT
     ∟Uznanie Sprzedającej za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie transakcji stawką VAT 23% oraz przyznanie Kupującemu prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.246.2019.2.KT
     ∟Uznanie Sprzedającej za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie transakcji stawką VAT 23% oraz przyznanie Kupującemu prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj