Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1510/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.114.2018.1.PW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uwzględnienia, przy określeniu podstawy opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości, kwot wypłaconych z tytułu zapisu testamentowego.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.18.2018.1.PB
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów tytułem spodziewanej darowizny będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji czy będzie mogło znaleźć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 pkt 1 tej ustawy?

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.7.2018.1.AD
     ∟Wnioskodawczyni nie będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn w związku z darowizną nieruchomości dokonaną na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy małżonkiem Wnioskodawczyni i jego bratem. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabędzie w drodze darowizny nieruchomość wchodzącą w skład ich majątku wspólnego.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.8.2018.1.AD
     ∟Mimo iż darowizna zostanie dokonana do majątku wspólnego (bezudziałowego) to na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania dla Wnioskodawcy winna stanowić połowa wartości nabytej nieruchomości. Skoro jednak nabycie będzie następowało od osoby najbliższej (brata) Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 4a ustawy.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.215.2017.3.MD
     ∟Zwolnienie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycia przez zstępnego (syna) w spadku po matce roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.206.2016.8.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.15.2018.1.MPU
     ∟Czy wyżej opisana darowizna w całości będzie podlegać zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.219.2017.1.BB
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn przy zachowaniu wymogów opisanych w tym przepisie?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.214.2017.3.BB
     ∟Jaki obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na Wnioskodawczyni w związku z darowizną udziałów w mieszkaniu od córki i zięcia?

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.526.2017.2.IM
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-155/14/18-S/TR
     ∟Sprzedaż działek - źródła przychodu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.335.2017.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (działki)

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.319.2017.1.AK
     ∟W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu wykonania polecenia darczyńcy.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.64.2017.1.MZ
     ∟Zgodzić się należy z Wnioskodawczynią, że wykonanie opisanego we wniosku polecenia darczyńcy podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Wydając interpretację w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli w zakresie wskazanym przez Wnioskodawczynię - Organ ocenił jedynie jakie skutki podatkowe powstaną na gruncie tej ustawy. Nie może zatem potwierdzić lub zaprzeczyć, że opisane we wniosku nabycie nie podlega regulacjom innych ustaw podatkowych.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.58.2017.5.AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.57.2017.3.AK1
     ∟Czy jeżeli macocha Wnioskodawcy, dokona na rzecz Wnioskodawcy darowizny pieniężnej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwać zwolnienie z podatku, jako jej pasierbowi, w myśl art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.190.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowych nabycia tytułem darowizny udziału w przedsiębiorstwie (w tym udziału w prawie do nieruchomości)

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.189.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowych nabycia tytułem darowizny udziału w przedsiębiorstwie (w tym udziału w prawie do nieruchomości)

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.141.2017.2.JKU
     ∟- Czy przekazanie kwoty ok. 28 mln zł tytułem darowizny w 10 przelewach po ok. 2,8 mln zł każdy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? - Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie uznania konta Wnioskodawcy kwotą przelewu? - Czy w przypadku, jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania kwoty przelewu będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.348.2017.1.BD
     ∟Czy pożyczka, którą Wnioskodawczyni otrzymała od matki, a która została przekazana na konto męża, podlega zwolnieniu z podatku?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.161.2017.2.MSI
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny w gotówce.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2017.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych (nieruchomości) otrzymanych od matki w ramach darowizny przedsiębiorstwa, a następnie wniesionych do spółki komandytowej oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.337.2017.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych (nieruchomości) otrzymanych od matki w ramach darowizny przedsiębiorstwa, a następnie wniesionych do spółki komandytowej oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.171.2017.1.MSI
     ∟skutki podatkowe nabycia zachowku

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.313.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.247.2017.3.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po matce.

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.209.2017.2.BF
     ∟Co należy rozumieć pod pojęciem „cele mieszkaniowe”, na które mogą być przeznaczone środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej nabytej w wyniku darowizny, a w szczególności zakup, których elementów uprawnia do zwolnienia z podatku?

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.147.2017.1.JKU
     ∟Jeżeli ww. darowizna zostanie dokonana w formie aktu notarialnego, wyłącznie między Wnioskodawczynią a jej siostrą (za zgodą jej małżonka) to czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie mogło mieć zastosowanie pełne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn?

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.158.2017.2.PB
     ∟W zakresie opodatkowania umowy darowizny lokalu mieszkalnego w części dotyczącej zastosowania zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w części dotyczącej zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.150.2017.1.PM
     ∟Czy darowizna dokonana przez syna na rzecz matki (Wnioskodawczyni) z rachunku synowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i pieniądze, które zostały przekazane z konta synowej, wcześniej zostały przelane z rachunku wspólnego małżonków (na wspólny rachunek wpływały pieniądze wypracowane przez jej męża – syna Wnioskodawczyni)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj