Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1510/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.237.2016.2.JWe
     ∟darowizna na rzecz siostry (Wnioskodawczyni), tj. osoby wymienionej w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-208/16-2/DP
     ∟Częściowy dział spadku oraz częściowe zniesienie współwłasności akcji bez spłat i dopłat dokonane pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej.

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-204/16-2/DP
     ∟Częściowy dział spadku oraz częściowe zniesienie współwłasności akcji bez spłat i dopłat dokonane pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej.

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-375/16-6/MM
     ∟w zakresie skutków podatkowych umowy pożyczki

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.174.2016.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny 1/2 części nieruchomości obciążonej służebnością osobistą

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-655/16-1/MK
     ∟Czy Wnioskodawca, który przychód uzyskany z tytułu odpłatnej sprzedaży poprzedniego lokalu mieszkalnego, zbytego przed upływem 5 lat od jego nabycia, w ciągu 2 lat od zbycia tego lokalu przeznaczył na podstawie następnie zawartej w formie aktu notarialnego umowy przedwstępnej sprzedaży innego lokalu mieszkalnego, na zapłatę części ceny sprzedaży tego innego lokalu mieszkalnego oraz na remont tego lokalu, przy uwzględnieniu wejścia przez Wnioskodawcę w posiadanie tego lokalu, faktycznego wykorzystywania przez Wnioskodawcę lokalu w celach mieszkalnych oraz kontynuowanie zapłaty ceny za ten lokal w formie ratalnej, mimo braku nabycia własności tego lokalu w terminie 2 lat od sprzedaży poprzedniego lokalu mieszkalnego, choć posiadając ekspektatywę jego nabycia na podstawie ważnej i skutecznej umowy przedwstępnej, spełnił warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.236.2016.1.JWe
     ∟W przypadku darowizny środków pieniężnych warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia jest m. in. fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-192/16-1/MZ
     ∟Czy darowizna majątku spółki jawnej na rzecz osoby, która w relacji do wszystkich wspólników tej spółki zalicza się do kategorii podmiotów z katalogu I grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, korzystać będzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-184/16-1/DP
     ∟- Czy otrzymanie przyszłych wierzytelności związanych z rozwiązaniem spółki jawnej będzie skutkowało u Wnioskodawczyni nabyciem rzeczy lub praw majątkowych lub udziału w nich od drugiego wspólnika (wstępnego) podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w związku z otrzymaniem tytułem darowizny przyszłych wierzytelności związanych z rozwiązaniem spółki jawnej?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-193/16-1/JWe
     ∟pomimo, że w wyniku darowizny cała nieruchomość przestanie być własnością darujących, to przedmiotem darowizny są jednak udziały przysługujące w ¼ od każdego z darczyńców. Obdarowana otrzymała więc udział w nieruchomości w łącznej wysokości równej ½ (po ¼ od teścia i od teściowej).

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-168/16-2/MZ
     ∟Wnioskodawczyni, która spełniła wszystkie warunki przewidziane w art. 4a tej ustawy i skorzystała z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia podatkowego, może po nabyciu uprawnień do ww. ulgi swobodnie dysponować nabytym majątkiem. Oznacza to, że sprzedaż majątku nabytego tytułem darowizny, w dowolnym momencie, nie spowoduje dla Wnioskodawczyni konsekwencji podatkowych w podatku od spadków i darowizn.

2016.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-909/16-2/PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2016.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-576/16-2/MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania nabytego na podstawie umowy darowizny

2016.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-216/16-1/BJ
     ∟Czy zniesienie współwłasności pomiędzy małżonkami podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2016.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-223/16-2/DP
     ∟Czy dokonanie działu spadku po mężu połączonego ze zniesieniem współwłasności małżeńskiej przez Sąd, powoduje powstanie obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-83/16-3/LS
     ∟Czy darowizna w formie zwolnienia wnioskodawcy z długu przez jego żonę w sposób opisany we wniosku będzie wolna od opodatkowania na gruncie podatku od spadków i darowizn?

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-84/16-3/LS
     ∟Czy darowizna w formie zwolnienia wnioskodawcy z długu przez jego Matkę w sposób opisany we wniosku będzie wolna od opodatkowania na gruncie podatku od spadków i darowizn?

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-157/16-1/ASz
     ∟Czy od umowy przenoszącej własność udziału w nieruchomości tytułem zaspokojenia zasądzonej wyrokiem sądu kwoty pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku Wnioskodawca zobowiązany będzie uiścić podatek?

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-294/16-1/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia tytułem darowizny od matki ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-445/16/JŁ
     ∟Jak należy ustalić wartość początkową nieruchomości zabudowanej kamienicą wniesionej aportem do Spółki osobowej w ewidencji środków trwałych Spółki?

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-360/16-1/AL
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-359/16-1/AL
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-79/16-2/MZ
     ∟A zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że posiada kartę stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie zawarte w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie (tj. zgłoszenie nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2 oraz udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub przekazem pocztowym).

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-436/16/PSZ
     ∟Jak ustalić przychód i koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportem przedsiębiorstwa do sp. z o.o. spółki komandytowej? Według jakich wartości powinna być w sp. z o.o. spółce komandytowej, do której Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem swoje przedsiębiorstwo, dokonana wycena wartości początkowych poszczególnych składników majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, dla celów dokonywania późniejszej amortyzacji oraz uznania za koszty uzyskania przychodów innych wydatków nie uznanych do tej pory za koszty podatkowe?

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-435/16/PSZ
     ∟Jak ustalić przychód i koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportem przedsiębiorstwa do sp. z o.o. spółki komandytowej? Według jakich wartości powinna być w sp. z o.o. spółce komandytowej, do której Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem swoje przedsiębiorstwo, dokonana wycena wartości początkowych poszczególnych składników majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, dla celów dokonywania późniejszej amortyzacji oraz uznania za koszty uzyskania przychodów innych wydatków nie uznanych do tej pory za koszty podatkowe?

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-393/16/TJ
     ∟Spłata otrzymana w związku z działem spadku.

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-123/16/HK
     ∟Czy, mimo iż nie upłynął okres 5-ciu lat od daty dziedziczenia, przekazanie części odziedziczonej nieruchomości – w formie darowizny – nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, koniecznych do uiszczenia przez spadkobierców?

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.319.2016.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.280.2016.2.ACz
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży działek gruntowych nr: 175/1 (zabudowana), 177/2 i 185/3 (niezabudowane), położonych w …, w części wydatkowanej na zakup lokalu mieszkalnego w …, w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dochód ten został uzyskany (tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.), podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla skutecznego nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia nie będzie miał wpływu fakt pomieszkiwania okazjonalnie (weekendy i niekiedy w święta) przez Wnioskodawczynię w lokalu mieszkalnym znajdującym się przy ul. … w …, którego jest współwłaścicielką?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-496/16/MM
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. nabytych częściowo w spadku po ojcu i częściowo w drodze darowizny od matki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj