Interpretacje do przepisu
art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2498/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.427.2019.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz wystawienia faktury na zasadach właściwych dla świadczeń opodatkowanych z zastosowaniem tego mechanizmu do realizowanych przez Wnioskodawcę prac takich jak: dostawa i montaż konstrukcji stalowych; dostawa i montaż balustrad, pochwytów, przegród, drabin, daszków oraz dostawa i montaż konstrukcji dachu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.490.2019.1.AKR
     ∟Obowiązek stosowania kasy on-line od 1 lipca 2020 r. oraz prawa do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas on-line.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.528.2019.1.PC
     ∟Uznania usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, stawki podatku VAT dla ww. czynności, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług nabywanych od Wykonawców oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.301.2019.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących Świadczenia lub Artykuły spożywcze nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby organizacji Spotkań oraz braku opodatkowania zużycia Artykułów spożywczych podczas Spotkań na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.575.2019.1.MSU
     ∟odliczenie podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną za pomocą sposobu określenia proporcji opartego na kryterium ilości dostarczanej wody oraz odprowadzonych ścieków w ramach transakcji zewnętrznych w sumie ilości

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.512.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków; brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.441.2019.2.JŻ
     ∟Opodatkowania realizowanego świadczenia.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.451.2019.3.ICz
     ∟Opodatkowanie usług nabytych przez Wnioskodawcę od Podwykonawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.523.2019.1.AK
     ∟uznanie kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę z WFOŚiGW za podstawę opodatkowania, (kwota dotacji jako wartość brutto); prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur z tytułu wydatków związanych z realizacją Zadania; zastosowanie do usług usuwania azbestu stawki podatku VAT w wysokości 8%

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.458.2019.2.MJ
     ∟podleganie opodatkowaniu czynności realizowanych przez Gminę na rzecz mieszkańców dotyczących oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu POŚ, zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla świadczenia realizowanego na rzecz mieszkańców, podstawa opodatkowania świadczenia realizowanego przez Gminę na rzecz mieszkańców, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.452.2019.2.MJ
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę na/w budynkach mieszkalnych, stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wykonywanych poza bryłami budynków mieszkalnych, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych, tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.477.2019.1.WL
     ∟stawka podatku dla sprzedaży wapna nawozowego, stanowiącego mączkę dolomitową

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.463.2019.2.EG
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.454.2019.1.RR
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku do dostawy urządzenia interaktywnego do placówek oświatowych.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.378.2019.2.MK
     ∟Stawki podatku VAT dla sprzedaży Produktów.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.413.2019.1.JB
     ∟- określenie stawki podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania; - uznanie Operatora za odbiorcę usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania w przypadku zawarcia tzw. umowy o współpracę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.352.2019.2.EB
     ∟Możliwość opodatkowania stawką 8% dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę przyznanej na finansowanie projektu. Określenie podstawy opodatkowania dla usług usuwania azbestu. Prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.432.2019.2.ŻR
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach konsorcjum

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.434.2019.2.JM
     ∟Uznanie Wykonawcy świadczącego usługi na rzecz Wnioskodawcy za podwykonawcę. Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.22.12.0 i brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 33.20.50.0.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.347.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia działek gruntu.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.419.2019.1.JK
     ∟Stawki podatku dla świadczonych usług.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.401.2019.2.AB
     ∟stawka podatku VAT dla sprzedaży książki wraz z dołączonym kodem dostępu do aplikacji internetowej.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.439.2019.1.AKO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lodów „na wynos”.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.339.2019.2.KBR
     ∟Opodatkowanie dostawy poszczególnych towarów różnymi stawkami VAT właściwymi dla danego składnika kulinarnego oraz sposobu oznaczenia przedmiotowej dostawy na paragonie/fakturze.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.266.2019.2.MMA
     ∟Stawka podatku dla dostawy produktu (nawóz) oraz obowiązku korekty dotychczasowej sprzedaży Produktu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.341.2019.2.MC
     ∟w zakresie: zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług, zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług i wyliczenia metodą „w stu”, braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców POŚ

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.217.2019.2.AW
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT świadczeń wykonywanych na rzecz Lidera Konsorcjum, a w konsekwencji brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.332.2019.2.KO
     ∟prawo do zastosowania na wystawianej fakturze dokumentującej refakturowane usługi stawki VAT w wysokości 8% oraz prawa do zastosowania na wystawianej fakturze stawki VAT w wysokości 8% w sytuacji, gdy Wnioskodawca dolicza marżę/prowizję do refakturowanych usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj