Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


150/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.409.2019.2.RK
     ∟sprzedaż udziału w działkach

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.297.2019.2.PS
     ∟Czy pobieranie wynagrodzenia jako przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach realizowanego projektu może być kwalifikowane jako wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.387.2019.2.KP
     ∟w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów i sposobu opodatkowania

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.155.2019.1.MD
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umów współpracy ze specjalistami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (płatnik)

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.71.2018.2.KP
     ∟Czy osiągane przychody od dnia 2 stycznia 2018 roku z pełnienia funkcji biegłego sądowego w jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości na podstawie wydawanych postanowień przez te jednostki prawem przewidzianych, podlegają zakwalifikowaniu do źródła wyszczególnionego w art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof, tj. z działalności wykonywanej osobiście czy też do źródła wyszczególnionego w ust. 1 pkt. 3 tego artykułu, tj. z działalności gospodarczej?

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.503.2017.2.KO
     ∟Określenie źródła przychodów oraz opodatkowanie przychodów z obrotu wirtualną walutą

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.495.2017.1.KS
     ∟Skoro Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie najmu, wynajmowane składniki majątku stanowią majątek prywatny, nie związany z działalnością gospodarczą, zawierane z wynajmującymi umowy najmu będą mieć – przyjmując za Wnioskodawcą charakter okazjonalny a najem nie będzie miał de facto charakteru zorganizowanego, to taki sposób realizacji najmu nie spełnia wszystkich przesłanek prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie będzie nosił znamion działalności gospodarczej).

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.494.2017.1.KS
     ∟Przychody uzyskiwane w 2018 r. i w latach następnych będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (bez względu na ilość i rodzaj wynajmowanych lokali) według stawek określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pod warunkiem złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów w tej formie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.269.2017.2.ACZ
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę oraz EB i MB ze sprzedaży dwóch działek w 2016 r. stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)?

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.315.2017.1.MR
     ∟1. Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowym źródłem przychodu właściciela z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu z tej działalności, czy wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy otrzymane wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów podatkowych?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.136.2017.1.WM
     ∟Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dodatkowym źródłem przychodu właściciela z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu z tej działalności, czy wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.82.2017.1.AP
     ∟Określenie źródła przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lokali mieszkalnych

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.42.2017.1.JKT
     ∟ 1. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Niemiec? 2. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Słowacji? 3. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Hiszpanii?

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1099.2016.2.KS
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwania przychodów z najmu lokali mieszkalnych

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.913.2016.2.KU
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym źródło przychodów Wnioskodawczyni może zaliczyć do najmu prywatnego?

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.848.2016.1.WM
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1097.2016.1.KS1
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodu, możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie papierów wartościowych

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1129/14/16-7/S/MM
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1092/14/16-5/S/RK
     ∟Przychody z najmu budynków użytkowo - mieszkalnych po wykreśleniu ich z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (likwidacja działalności) Wnioskodawca powinien zaliczyć do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, tj. najem prywatny i opodatkować według stawki ryczałtu 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.562.2016.2.AP
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu najmu

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.561.2016.2.AP
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu najmu

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-628/16-6/EC
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-626/16-6/EC
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-624/16-6/EC
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-627/16-6/EC
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-625/16-6/EC
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-294/16-4/KS
     ∟Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie /dodatkowe źródło przychodu? Czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia? Czy wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymane wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów podatkowych?

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-293/16-4/KS
     ∟Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie /dodatkowe źródło przychodu? Czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia? Czy wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymane wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów podatkowych?

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-390/15/16-S3/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-354/16-4/MM
     ∟Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki (w której to Spółce będzie również pełnił funkcję Członka Zarządu) usług organizacji eventów, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według stawki liniowej 19%?(pyt. Nr 1)

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj