Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


96/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.266.2019.1.DK
     ∟Czy dla celów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych należy przyjąć, iż otrzymanie pożyczki podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.171.2019.2.DK
     ∟Czy otrzymywanie Pożyczek przez Wnioskodawcę w ramach Obecnego cash poolingu powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.180.2019.4.BB
     ∟omawiana czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.110.2019.1.BB
     ∟Skoro omawiana czynność udzielenia oprocentowanej pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.40.2019.3.HS
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.1.2019.3.MZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek zawartych z matką w latach 2010-2012, zgłoszenia ich urzędowi skarbowemu i czy ma obowiązek złożyć deklarację PCC-3?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.237.2018.2.HS
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest nienaliczanie odsetek za zwłokę?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.99.2018.6.MZ
     ∟Czy z tytułu zawierania umów sprzedaży, umów zamiany i umów pożyczki kryptowalut, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.129.2018.2.MM
     ∟Czy pożyczka zaciągnięta przez stowarzyszenie na budowę boiska nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.97.2018.4.HS
     ∟w zakresie opodatkowania umów pożyczek.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.224.2018.3.MCZ
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy pożyczki

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.107.2018.2.AR
     ∟w zakresie opodatkowania umów pożyczek.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.60.2018.3.AR
     ∟Czy od udzielonych pożyczek Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.72.2018.3.AR
     ∟Czy w przypadku zaciągnięcia kolejnych pożyczek Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.10.2018.2.MZ
     ∟Czy pożyczka pieniężna udzielona Ośrodkowi przez jego organ założycielski, tj. diecezję podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.105.2018.2.MD
     ∟Czy zawarte przez Wnioskodawcę umowy Pożyczki (począwszy od pierwszej) stanowią czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na gruncie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na zastosowanie względem nich zwolnienia z podatku od towarów i usług (art. 8 ust. 1 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług)?

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.81.2018.2.MD
     ∟Zwolnienie z opodatkowania pożyczki w wysokości 100.000 zł od brata pozostającego w związku małżeńskim.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.134.2017.2.MD
     ∟Opodatkowanie pożyczki udzielonej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury, wypłacanej w transzach

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.586.2016.2.ASz
     ∟Opodatkowanie depozytu nieprawidłowego.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.701.2016.1.ASz
     ∟Opodatkowanie depozytu nieprawidłowego.

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.541.2016.1.JKu
     ∟umowa pożyczki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.574.2016.1.JKu
     ∟umowa pożyczki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-427/16-1/MD
     ∟Czy pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Spółkę jako podmiot zwolniony z podatku od towarów i usług podlegały opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-428/16-1/ASz
     ∟Czy pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Spółkę jako podmiot zwolniony z podatku od towarów i usług podlegały opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-426/16-3/DP
     ∟Czy Wnioskodawca w związku z przekształceniem z formy działania jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia w styczniu 2015 r. umów pożyczek z udziałowcami ówczesnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

2016.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-367/16-1/JWe
     ∟Teza (zapytanie): skoro wydania pozwolenia na budowę lub przebudowę szkoły nie można traktować jako sprawy z zakresu nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, to konsekwentnie czynność cywilnoprawna mająca za przedmiot pożyczkę na budowę i modernizacje budynku szkoły nie może być uznana jako dokonana w sprawie nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-237/16/MD
     ∟W opisanym stanie faktycznym ani Wnioskodawca ani pożyczkodawcy (osoby fizyczne) nie są z tytułu zawierania umowy pożyczki ani podatnikami podatku od towarów i usług ani zwolnieni z opodatkowania tym podatkiem. Pożyczkodawcy nie są bowiem czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, natomiast Wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu udzielania pożyczek (świadczenia usług w tym zakresie), a nie z tytułu zaciągania pożyczek. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że umowy pożyczki, na podstawie których Wnioskodawca otrzymuje pożyczki od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących z tytułu tych umów podatnikami podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki wynoszącej 2% kwoty lub wartości pożyczki.

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-182/16/ASz
     ∟Czy z tytułu otrzymania od spółki pożyczki Wnioskodawca był zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej?

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-15/16/DP
     ∟Czy w związku z rozłożeniem w czasie płatności za wykonane usługi budowlanej w zakresie wartości dotyczącej kosztów jakie poniesie wykonawca za zaangażowanie w czasie własnych środków finansowych czynność ta podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-471/15/HK
     ∟Czy pożyczka/pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Spółkę jako objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług, nie będą opodatkowane po stronie Wnioskodawczyni podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj