Interpretacje do przepisu
art. 75 § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


35/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 75 § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej

1 2

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1281/15-2/IZ
     ∟W zakresie nieuznania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-616/15-4/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu nienależnego podatku od towarów i usług.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-55/15/ASz
     ∟Czy w przypadku, gdy przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wnioskodawcy za wynagrodzeniem w trybie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 72, poz. 747 z późn. zm.), nie mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymienionym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawcy przysługuje zwrot nienależnie zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-364/14/ASz
     ∟Czy przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wnioskodawcy za wynagrodzeniem w trybie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 72, poz. 747 z późn. zm.), mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymienionym w art 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2014.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1025/12/14-7/S/RR
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usługi zarządzania.

2014.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1023/12/14-7/S/MM
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usług zarządzania w ramach umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2014.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1024/12/14-7/S/AO
     ∟w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia za usługi zarządzania świadczone w ramach Umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-591/13-2/PR
     ∟Czy otrzymany zwrot podatku powstały w wyniku dokonania korekty zadeklarowanego VAT należnego (zmiana stawki VAT ze stawki podstawowej na obniżoną) jest neutralny dla Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1343/13/SD
     ∟1. W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, w związku ze złożeniem wniosku o przerachowanie nadpłaty na bieżące i przyszłe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości?2. Czy rozpoznanie przychodu z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie rodzić konieczności dokonania przez Spółkę korekt podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za lata 2011 i 2012?

2013.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-907/13/IB
     ∟1. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest skorygować informację PIT-11 za rok 2010 r. w związku ze zwróconą częścią nienależnie wypłaconego wynagrodzenia?2. W jaki sposób należy dokonać rozliczenia nienależnie pobranego wynagrodzenia w związku z faktem, ze Pracownik nie osiąga obecnie przychodów opodatkowanych na terytorium Polski?

2013.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-850/13-2/KC
     ∟w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta oraz obowiązku rozliczenia podatku z tytułu WDT

2013.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-435/13/MS
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zwrotu podatku od nieruchomości, będący konsekwencją stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2008-2012, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w momencie jego otrzymania na rachunek środków pieniężnych Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będzie rodził konieczności dokonania korekt podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za rok 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012?

2013.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-348/13-2/MM
     ∟uprawnienie do wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku VAT i sporządzania korekt deklaracji VAT przez spółkę komandytowo-akcyjną, do której swoje przedsiębiorstwo wniosła osoba fizyczna

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-347/13-2/KOM
     ∟uprawnienie do wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku VAT i sporządzania korekt deklaracji VAT przez spółkę komandytowo-akcyjną, do której swoje przedsiębiorstwo wniosła osoba fizyczna,

2013.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-140/13-2/MM
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usług zarządzania w ramach umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2013.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1023/12-4/MM
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usług zarządzania w ramach umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2013.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1024/12-4/AO
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usługi zarządzania w ramach Umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2013.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1025/12-4/RR
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usługi zarządzania w ramach Umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach. – kontrakt menedżerski.

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1007/12-4/RD
     ∟W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usługi zarządzania w ramach umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki.

2012.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-329/12-2/GG
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zwrot podatku od nieruchomości, będący konsekwencją stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2012, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w momencie otrzymania na konto Spółki środków pieniężnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będzie rodził konieczności dokonania korekt podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ?

2012.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-218/12-6/AK
     ∟w przypadku dokonania korekty deklaracji VAT Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o zwrot wpłaconej nienależnie kwoty podatku. Jednakże kwestia odsetek od zwrotu kwoty stanowiącej nadpłatę uzależniona jest od dochowania terminów dokonania tego zwrotu wynikających z przepisów art. 77 i art. 78 ustawy Ordynacja podatkowa.

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1307/11-2/MM
     ∟w stosunku do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania art. 73 § 2 Ordynacji podatkowej (który jest przepisem lex specialis do powołanego art. 73 § 1 Ordynacji Podatkowej), bowiem Zainteresowany jest obowiązany do składania deklaracji miesięcznych VAT-7. W konsekwencji z uwagi na powyższe nadpłata w przedmiotowej sprawie powstanie z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, zgodnie z art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej. Wnioskodawca wraz z korektą deklaracji VAT-7 może – zgodnie z art. 75 § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej – złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty

2011.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-169/11-2/KC
     ∟Opodatkowanie dostawy towarów do Hiszpanii stawką 0% oraz stwierdzenia nadpłaty

2010.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-23/10/AW
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo wynikające z orzeczenia ETS z 22 grudnia 2008r. dotyczące złożenia korekty deklaracji VAT-7 i zwrotu nadpłaty podatku VAT od zakupionego w grudniu 2005r. paliwa, zatem podatek VAT wykazany w poz. 47 deklaracji VAT-7 za m-c 12/2005r. powinien zostać pomniejszony o kwotę wynikającą z decyzji i powiększony o kwotę wynikającą z tytułu zakupu paliwa.

2009.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-412/09/AZb
     ∟prawo do korekty (zwrotu) zapłaconego i nieodliczonego podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych w okresie od 22 sierpnia 2005r.

2009.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1881/08/AZb
     ∟Wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym do występowania do urzędu skarbowego o zwrot 22% podatku VAT zapłaconego syndykowi od nabycia nieruchomości

2008.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1386/08-2/KB
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym zwrot podatku od nieruchomości będący konsekwencją stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2008, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w momencie otrzymania na konto Spółki środków pieniężnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-734/08/RS
     ∟Wydatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na remont mieszkania.

2007.04.24 - Urząd Skarbowy w Sochaczewie - U.S.28.I/443-4/07
     ∟1. Czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy naliczać podatek VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r. ?2. Czy Stronie przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty odprowadzonego podatku od towarów i usług od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu , które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004 ?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj