Interpretacje do przepisu
art. 76 § 3 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 76 § 3 Ordynacji podatkowej

1

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-949/15/AL
     ∟W zakresie: - możliwości zaliczenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług zadeklarowanej do zwrotu lub jej części przez Spółkę Cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego, - możliwości zaliczenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług zadeklarowanej do zwrotu lub jej części przez Spółkę Cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne; - możliwości złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań, o których mowa w punktach 1 i 2, mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT w sytuacji gdy trwa weryfikacja rozliczenia.

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-941/15/AW
     ∟1. Możliwość zaliczenia zwrotu podatku VAT lub jego części przysługującego Spółce Cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu: a). podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku akcyzowego – prawidłowe; b). podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe a także składek na ubezpieczenie zdrowotne – nieprawidłowe. 2. Możliwość złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet ww. zobowiązań, mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT w sytuacji gdy trwa weryfikacja rozliczenia – nieprawidłowe.

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-948/15/DK
     ∟zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-981/15/BW
     ∟Czy podatnik może dokonać potrącenia bieżących zobowiązań podatkowych z kwotą nadwyżki podatku pozostałą do zwrotu, co do której wydłużono termin zwrotu?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-720/15/SR
     ∟możliwość zaliczania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającym z deklaracji VAT-7 na poczet zobowiązania w podatku dochodowym Wspólników Spółki (PIT-5L)

2015.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-537/15/MN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-567/14/BP
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości) oraz innych należności publicznoprawnych (np. opłat za korzystanie ze środowiska)?

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-61/14/KB
     ∟możliwość zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-526/14-2/DG
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia nadwyżki lub części nadwyżki kwoty naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym na poczet zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości i podatku akcyzowego.

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-476/13/BP
     ∟Czy w przypadku, w którym Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie nadwyżki lub części nadwyżki kwoty naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym (zwrotu VAT) na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości?

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-478/13/LG
     ∟Zaliczenie zwrotu VAT, tj. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym, na poczet zobowiązań w podatku akcyzowym

2012.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-653/12-5/MG
     ∟Gmina będzie mogła wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o zaliczenie kwoty nadpłaty podatku w podatku od towarów i usług na poczet bieżących zobowiązań podatkowych w podatku VAT

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1590/11/AL
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług rozliczonego zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w X. na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym (PIT) w Zakładzie 2. w A. (NIP xxx) oraz w Zakładzie 3. w B. (NIP yyy).

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-286/11-5/MC
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

2010.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-177/10/PK
     ∟korekta faktu za energie elektryczną

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj