Interpretacje do przepisu
art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


125/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.258.2019.2.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy transakcja wniesienia nieruchomości (Działki) jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie podlegała opodatkowaniu, zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i pkt 2 ustawy wniesienia nieruchomości (Działki) jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, prawa do obniżenia przez Spółkę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z transakcją nabycia prawa własności do nieruchomości (w drodze aportu do spółki).

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-128/16/19-2/S/AC
     ∟skutki podatkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.156.2018.1.BB
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zażądać zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w wersji obowiązującej 4 września 2013 roku, obliczonej i nienależnie odprowadzonej przez płatnika – notariusza? Czy został spełniony warunek tego artykułu, że nabyte grunty weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.14.2018.2.HS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.637.2016.2.KS
     ∟uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT w związku ze sprzedażą udziału w nieruchomości oraz opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w Nieruchomości

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-345/16-2/AF
     ∟Dokonana na rzecz Wnioskodawcy – sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych większych niż 1 ha w ramach Umowy w nr 1 oraz sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych mniejszych niż 1 ha w ramach Umów nr 2, 3 podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ww. ustawy – należało określić w oparciu o wartość rynkową tych gruntów na dzień podpisania umowy sprzedaży. Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na Wnioskodawcy (kupującym) z tytułu nabycia gruntów ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-344/16-2/AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych zakupu nieruchomości

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-370/16-1/MZ
     ∟Czy sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych większych niż 1 ha lub mniejszych niż 1 ha jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym?

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-457/16/AG
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej.

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-371/16/JG
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przypadającego Wnioskodawcy w udziale przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka gruntu nr 295/1 w odniesieniu do gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych jako Br-PsV i Br-RIVb, łąk trwałych oznaczonych jako ŁIV, ŁV i VI, nieużytków oznaczonych symbolem N, pastwisk trwałych oznaczonych symbolem PsIV i PsV oraz gruntów ornych oznaczonych symbolem RIVb, a opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega jedynie udział w przychodach ze sprzedaży lasów oznaczonych jako LsV i gruntów oznaczonych jako Lz-ŁIV i Lz-ŁV, tj. kwota przychodu 4.333,33 zł (1/3 z 13.000 zł)?

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-372/16/MK
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przypadającego Wnioskodawcy w udziale przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka gruntu nr 5/1 w odniesieniu do gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych jako Br-PsV i Br-RIVb, łąk trwałych oznaczonych jako ŁIV, ŁV i VI, nieużytków oznaczonych symbolem N, pastwisk trwałych oznaczonych symbolem PsIV i PsV oraz gruntów ornych oznaczonych symbolem RIVb, a opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega jedynie udział w przychodach ze sprzedaży lasów oznaczonych jako LsV i gruntów oznaczonych jako Lz-ŁIV i Lz-ŁV, tj. kwota przychodu 3 zł (1/3 z 9 zł)?

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-373/16/AW
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przypadającego Wnioskodawczyni w udziale przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka gruntu nr 1 w odniesieniu do gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych jako Br-PsV i Br-RIVb, łąk trwałych oznaczonych jako ŁIV, ŁV i VI, nieużytków oznaczonych symbolem N, pastwisk trwałych oznaczonych symbolem PsIV i PsV oraz gruntów ornych oznaczonych symbolem RIVb, a opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega jedynie udział w przychodach ze sprzedaży lasów oznaczonych jako LsV i gruntów oznaczonych jako Lz-ŁIV i Lz-ŁV, tj. kwota przychodu A zł (1/3 z B zł)?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-177/16/MZ
     ∟Czy zakup nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-396/16-4/IM
     ∟Przyjmując za Wnioskodawczynią, że w wyniku sprzedaży grunty rolne nie utracą charakteru rolnego, a nabywcy grunty te włączą grunty te do własnego gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, przychód ze sprzedaży gruntów rolnych korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłacenia 19% podatku dochodowego i złożenia zeznania PIT-39 z tego tytułu.

2016.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-85/16/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia nieruchomości rolnej w 2015 r.

2016.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-82/16/MZ
     ∟Czy stanowi czynność cywilnoprawną, zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż niezabudowanych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem R IIIb – grunty orne) o powierzchni mniejszej niż 1 ha zarówno zwykły, jak i przeliczeniowy, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza?

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-100/16/DP
     ∟Czy w związku z zawartą umową przeniesienia, transakcją nabycia gospodarstwa rolnego, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, mając na uwadze, że umowa przeniesienia ze stycznia 2016 r. stanowiła realizację umowy warunkowej zawartej przed wejściem w życie ustawy nowelizującej?

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-617/15/KrB
     ∟Czy zakup działki, na którą składają się grunty oznaczone jako tereny mieszkaniowe, jako łąki trwałe oraz jako grunty orne, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-503/15/MD
     ∟Zwolnienie z art. 9 pkt 2 lit a) nabycia gospodarstwa rolnego w październiku 2015 r.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-355/15/MZ
     ∟Umowa nabycia nieruchomości przez małżonków, jeśli tylko jeden z małżonków jest właścicielem gospodarstwa rolnego a zwolnienie z art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-365/15/AD
     ∟nabycie gospodarstwa rolnego przez małżonków

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-354/15/DP
     ∟Czy prawidłowym jest, że od ceny nabycia gruntów ornych o powierzchni 0,6209 ha od Pana X (po odjęciu nieużytków) i od ceny nabycia gruntów ornych o pow. 0,6887 ha od Pana Y płatnik (Wnioskodawczyni) nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych od kupujących Państwa AB?

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4514-37/15-4/KK
     ∟Czy nabycie 6 gruntów rolnych o powierzchni ponad 1 ha podlega zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 lit a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-367/15-6/LS
     ∟Czy nabycie nieruchomości stanowiącej działkę rolną będącą częścią gospodarstwa o następującym numerze ewidencji gruntów nr 13/59 , działka o powierzchni 15,7750 ha, stanowiącej w chwili dokonania czynności jej nabycia grunty rolne i grunty zadrzewione w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, będzie korzystało ze zwolnienia z PCC zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC?

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-226/15-4/KK
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia części gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat?

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-225/15-4/KK
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia części gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat?

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4514-17/15-5/KK
     ∟Czy nabycie gruntów rolnych o powierzchni 1,07 ha podlega zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4511-291/15/MW
     ∟Sprzedaż w 2015 r. działek nabytych w 2006 r., 2007 r., 2008 r. i 2011 r.

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-344/14-4/TR
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych – Obowiązek podatkowy.

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-374/14/MZ
     ∟Czy zakup działki oznaczonej jako tereny mieszkalne, na której posadowiony jest budynek mieszkalny (stanowiącej część zakupionej działki nr 1081/1) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj