Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


46/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2017.2019.10.S.LS
     ∟Po stronie osób fizycznych uczestniczących w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych, powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Poniesione świadczenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach i do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Nadwyżka poniesionych świadczeń ponad limit wynikający z ww. Rozporządzenia stanowi przychód i Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2019.1.AA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania i odliczenia strat w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.226.2018.3.MM
     ∟Opodatkowanie dochodów w związku z uczestnictwem w spółce portugalskiej.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.179.2018.1.KF
     ∟Powstanie przychodu w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego przez wspólnika cichego, koszty uzyskania przychodów w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku spółki cichej oraz obowiązki płatnika w związku z zawartą umową spółki cichej.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.88.2018.1.DP
     ∟Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.21.2018.2.HD
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.31.2018.1.MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie umowy powierniczej.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.33.2018.2.IR
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.36.2018.2.AC
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.34.2018.2.IR
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.35.2018.1.AC
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2017.2.KW1
     ∟Wartość ponoszonych przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku, stanowi dla lekarzy oraz innych osób przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Spółka jest zatem zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich lekarzom oraz innym osobom oraz właściwym organom podatkowym.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.384.2017.1.JK3
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.106.2017.1.MK
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.47.2017.1.KW1
     ∟W zakresie skutków podatkowych przeniesienia praw do działki

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.31.2017.2.AS
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw do działki Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.21.2017.1.MK
     ∟Czy w przypadku opisanej umowy przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z prawa do Rodzinnego Ogródka Działkowego i przenoszącej w drodze odpłatnego zbycia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów tam się znajdujących dochodzi do sprzedaży z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym, że sprzedaży dokonuje się po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, sprzedaż ta jest nieopodatkowana podatkiem dochodowym i nie podlega wykazaniu w deklaracji PIT?

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.48.2017.1.NK
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia praw do działki Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.891.2016.2.MK
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.913.2016.2.MK
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.810.2016.2.Akr
     ∟Czy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż jako zbywcy prawa do dzierżawy działkowej oraz prawa własności do znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, zobowiązani są zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z przeniesieniem tych praw?

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461.ITPB4.4511.822.2016.1.AS
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw do działki i własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.163.2016.2.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży praw do działki.

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-611/16-1/TJ
     ∟Sprzedaż działki położonej na terenie ogrodów działkowych.

2016.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-131/16-4/MKA
     ∟Opodatkowanie przeniesienia praw do działki w ramach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-711/16-2/JK3
     ∟skutki podatkowych zbycia nasadzeń, urządzeń i i obiektów

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.277.2016.3.MK
     ∟Opodatkowanie przeniesienia udziału w prawie własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działce.

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-328/16/TJ
     ∟Koszty uzyskania przychodu – sprzedaż praw do działki położonej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

2016.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.265.2016.2.MK
     ∟Opodatkowanie przeniesienia udziału w prawie własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działce.

2016.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-155/16/TJ
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia prawa do działki położonej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj