Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: adnotacja

 

adnotacja 12 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2014.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-27/14-4/IR
     ∟W zakresie opodatkowania dostawy towarów, sposobu udokumentowania dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę oraz ujęcia i wykazania transakcji w deklaracji VAT-7, przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej na walutę polską z faktury wystawionej przez Wnioskodawcę jak również prawa do odliczenia podatku VAT.

2013.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-18/13-4/ISN
     ∟Czy faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów powinna mieć oznaczenie „odwrotne obciążenie” lub inne dodatkowe adnotacje w rodzaju VAT rozlicza nabywca?

2009.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-906/09-4/IZ
     ∟Jednocześnie żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporządzeń wydanych na jej podstawie nie wskazuje, że na wystawionych fakturach ich wystawca nie może zawrzeć dodatkowych informacji czy też oznaczeń.

2009.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-436/09-4/GZ
     ∟Wywóz towarów do magazynu nabywcy na terytorium USA bez przeniesienia prawa dysponowania tym towarem przez nabywcę jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i nie powinno być ujmowane w deklaracji VAT-7.

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-32/09-3/TW
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji zużycia alkoholu etylowego całkowicie skazonego?

2008.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-884/08/BK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu, który nie ma stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

2005.12.07 - Urząd Skarbowy w Bełchatowie - USIII/6677/BT/05
     ∟Czy posiadając zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu wymogów art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług można dokonać adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciężarowego o podrodzaju furgon uniwersalny.

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/423-12-1/MS/04/05
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, koszty ubezpieczenia majątku Spółki w momencie ich poniesienia?

2004.09.27 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - I-1/415/6/2004/JM
     ∟Czy notatka służbowa sporządzona przez pracownika organu podatkowego może stanowić dowód w postępowaniu podatkowym? Jakie wydatki związane z najmem lokali stanowią koszt uzyskania przychodu? Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odnośnie form utrwalania czynności postępowania przez organy podatkowe oraz postępowania dowodowego, informuję: W myśl art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód, należy dopuścić wszystko co może przyczyni

2004.08.12 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-1077/04/CIP/01
     ∟Podatnik pyta czy w wyżej opisanych okolicznościach sprzedaż usług frachtu morskiego klientom krajowym jest opodatkowana stawką 0% czy 22% VAT oraz czy ciąży na Nim obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu importu usługi frachtu morskiego od zagranicznego przewoźnika. Stan faktycznyPodatnik jest firmą spedycyjną zajmującą się kompleksową organizacją transportu towarów i odpraw celnych dla klientów krajowych. Transport towarów odbywa się z państw trzecich do portu morskiego w Gdyni. Przewoźnikiem jest armator francuski, który za wykonane usługi wystawia na rzecz Podatnika za pośrednictwem polskiego agenta, faktury handlowe. Przedmiotem usługi są towary ...

2004.04.06 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - US33/NL/LM/434/R-24/2004
     ∟Czy przekazanie w formie darowizny, lokalu nabytego w drodze spadku, na rzecz córki (nie bedącej spadkobierczynią) i dalsze w nim zamieszkiwanie potwierdzone ustanowioną dożywotnią służebnością spowoduje utratę ulgi wynikającej z art. 16 ? Z przedstawionego przez Panią pisma wynika, że korzysta Pani z ulgi art. 16, jednak zamierza Pani przekazać w formie darowizny swój udział w lokalu, odziedziczonym w drodze spadku po zmarłym mężu, na rzecz córki (nie będącej spadkobierczynią) w zamian za nieodpłatną dożywotnią służebność osobistą i dalsze zamieszkiwanie w przedmiotowym lokalu.

2004.02.20 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - V/II-2/077-12/MF/04
     ∟Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest wynajem ww. własnego lokalu użytkowego.Przedmiotowy lokal wynajęła Pani; na podstawie umowy najmu zawartej do 2005 r. Firmie „B” i „I”. Wg. umowy najmu ww. Firmy obowiązane są regulować czynsz umowny powiększony o 22 % podatku VAT. W 2001 r. przegrała Pani proces cywilny dot. zobowiązań finansowych Pani zmarłego męża Zbigniewa K.Odpowi...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj