Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: adres

 

adres 88 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.177.2019.1.RD
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktur zakupowych gdzie jako nabywca wskazany jest Oddział.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.198.2019.1.KT
     ∟prawidłowość faktur zawierających dane Spółki i Oddziału oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur zakupowych

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.626.2018.1.IG
     ∟Gdy na wystawionych przez Wnioskodawcę fakturach wskazano nazwę Spółki oraz numer identyfikacji podatkowej (numer VAT) Spółki wraz z adresem oddziału Spółki bez wskazywania adresu jej siedziby w Szwajcarii, to wskazanie takich danych jest wystarczające, aby faktura wystawiana przez Wnioskodawcę spełniała wymogi, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT. Spółka zachowa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie, jeśli na fakturze zakupowej zostanie wskazana nazwa i adres Oddziału wraz z numerem identyfikacji podatkowej (numerem VAT) Spółki, o ile nie wystąpią inne negatywne przesłanki określonych w art. 88 ustawy.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.151.2018.1.KK
     ∟Określenie prawidłowego adresu zamieszczanego na fakturach.

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.204.2017.2.HS
     ∟Możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z najmu lokali mieszkalnych, odpłatnego udostępniania adresu strony internetowej, dzierżawy wyposażenia i znaku towarowego.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.247.2017.1.PSZ
     ∟Czy należne jest opłacanie podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń?

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.143.2017.2.MK
     ∟Po dokonanej centralizacji przez Gminę, jednostki organizacyjne gminy wystawiając faktury i dokumentując sprzedaż swoich towarów i usług, a także podając dane do faktur wystawianych im jako nabywającym towary i usługi, powinny podawać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, tj. adres Wnioskodawcy-Gminy. Tym samym w zakresie pytania nr 2 wniosku, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, odnośnie sposobu oznaczania stron transakcji na fakturach: nazwa Gminy, adres Urzędu Miasta wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (jak wskazał Wnioskodawca jest to adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) oraz NIP Gminy. Natomiast preferowany przez Gminę sposób oznaczania stron (wskazany w pytaniu nr 1) należy uznać za nieprawidłowy.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-1.4512.18.2017.2.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury, na której adres nabywcy jest podany w wersji skróconej, tj. nazwa ulicy jest niepełna.

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPP2.4519.5.2016.1.RR
     ∟w zakresie obowiązku podawania danych adresowych nieruchomości będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego i finansowego

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.687.2016.1.KJ
     ∟Zamieszczanie danych na fakturach.

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-447/16-5/JF
     ∟Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników w zakresie rejestracji w Polsce oddziału podmiotu zagranicznego dla celu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-172/16-6/MC
     ∟Wskazanie prawidłowych danych jakimi powinny się posługiwać jednostki budżetowe dokonując sprzedaży oraz zakupu towarów i usług.

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-1029/15/MS
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie działki przeznaczonej na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1132/15-2/RR
     ∟Prawidłowość umieszczania danych na fakturach VAT

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1189/15-2/RR
     ∟Prawidłowość umieszczania danych na fakturach

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-154/15/AT
     ∟Możliwość zastosowania stawki VAT 0% na okoliczność WDT w przypadku braku rozliczenia przez kontrahenta tej transakcji.

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-33/15/PSZ
     ∟Czy w opisanym przypadku powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci użyczenia adresu spółce cywilnej?

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1506/14/MN
     ∟Czy w świetle ustawy o zasadach ewidencjonowania i identyfikacji podatników i płatników, Wnioskodawca ma obowiązek dokonywania zgłoszenia aktualizacyjnego każdego miejsca, choćby na krótki okres, w którym jest wykonywana działalność, za każdym razem, gdy zmianie ulegnie dotychczasowy stan faktyczny?

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1359/14-2/AS
     ∟określenie prawidłowego adresu, jaki powinien być umieszczany na fakturze przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-433/14-2/DG
     ∟w zakresie wykazywania na fakturach nazwy firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2014.06.05 - Minister Finansów - PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006
     ∟określenie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą adresu na fakturze

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-128/14-4/AK
     ∟Jaki adres należy wskazać w fakturze VAT: właściciela firmy działającego jako osoba fizyczna ze stałym adresem zamieszkania czy adres zakładu produkcyjnego, gdzie wykonuje jedną z wielu rodzajów działalności?

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-245/14-2/AO
     ∟w zakresie prawidłowości umieszczanego adresu na fakturach VAT

2014.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-943/13-2/MG
     ∟Określenie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą adresu na fakturze

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1041/13-2/MM
     ∟posługiwanie się przez oddział Numerem Identyfikacji Podatkowej spółki macierzystej, braku odrębnej rejestracji oddziału dla potrzeb rozliczeń podatku VAT oraz wskazania na fakturach nazwy i adresu siedziby spółki macierzystej

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-717/13-3/MM
     ∟adres na fakturach

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-717/13-2/MM
     ∟adres na fakturach

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-449/13-2/MP
     ∟Na wystawianych fakturach sprzedaży oraz fakturach otrzymywanych od kontrahentów (zakupowych) powinien być co do zasady umieszczany adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R – dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi jest to adres siedziby. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca powinien dokonać aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana adresu siedziby firmy i ten adres powinien być umieszczany na fakturach.

2013.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-189/13-2/KT
     ∟prawo do odliczenia podatku z faktury niezawierającej adresu siedziby Spółki

2013.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-239/13-2/RR
     ∟Prawidłowość posługiwania się danymi na fakturze przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj