Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aplikacja radcowska

 

aplikacja radcowska 147 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.177.2019.2.AMN
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na aplikację radcowską.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.159.2019.1.MW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z aplikacja radcowską

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.583.2018.1.MJ
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z odbyciem aplikacji radcowskiej, poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.437.2018.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z aplikacją radcowską.

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.169.2017.1.BS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na aplikację radcowską.

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.35.2017.1.MJ
     ∟w koszty uzyskania przychodów wydatków na aplikację radcowską oraz obowiązkową składkę członkowską

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.862.2016.1.RK
     ∟Czy koszty opłaty rocznej za szkolenie w ramach odbywanej przez Wnioskodawcę aplikacji radcowskiej oraz koszty obligatoryjnych składek członkowskich z tytułu przynależności do samorządu radcowskiego, opłacanych w czasie trwania aplikacji radcowskiej w latach 2013 2014, a także obowiązkowa opłata związana z przystąpieniem przez Wnioskodawcę do egzaminu radcowskiego w 2015 r., ponoszone przez Wnioskodawcę w czasie, gdy prowadził On działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.792.16.1.WM
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na opłacenie specjalistycznego szkolenia w postaci aplikacji adwokackiej lub radcowskiej osobom odbywającym praktyki w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.477.2016.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków związanych z odbywaniem aplikacji radcowskiej

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.315.2016.1.JG
     ∟Możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na aplikację radcowską oraz obowiązkową składkę członkowską.

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.638.2016.2.MAP
     ∟moment powstania przychodów, przedpłaty, zaliczka, zadatek, przychód

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.993.2016.1.RK
     ∟Możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wydatków poniesionych na odbycie aplikacji po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.672.2016.1.MAP
     ∟ustalenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków poniesionych przed jej rozpoczęciem

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-925/16-2/AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-345/16/AM
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków związanych z odbywaniem aplikacji radcowskiej.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-217/16-5/AD
     ∟Czy opłata za szkolenie aplikantów radcowskich oraz obligatoryjne składki członkowskie z tytułu przynależności do samorządu aplikantów radcowskich, uiszczone przez Wnioskodawczynię, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej zważywszy, że status aplikanta i uzyskana w trakcie szkolenia wiedza są warunkami niezbędnymi do prowadzenia przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a koszty poniesione w związku z odbywaną aplikacją zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-197/16/MPŁ
     ∟Czy koszty opłaty rocznej za szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej oraz obowiązkowych składek z tytułu przynależności do samorządu radcowskiego, opłacone w trakcie odbywania aplikacji, mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2016.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.46.2016.3.KU
     ∟Czy opłaty roczne za odbycie aplikacji radcowskiej, jakie poniósł Wnioskodawca w trakcie odbywania tejże aplikacji (przed jej formalnym zakończeniem), można uznać za koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesione w celu wykonywania jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci kancelarii radcy prawnego?

2016.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.200.2016.1.KU
     ∟Czy wydatki, jakie poniósł Wnioskodawca po zakończeniu odbywania aplikacji, celem uzyskania możliwości wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci kancelarii radcy prawnego, tj. opłata za przystąpienie do egzaminu radcowskiego oraz opłata od wniosku w sprawie wpisu na listę radców prawnych, można uznać za koszt uzyskania przychodów po rozpoczęciu jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci prowadzenia kancelarii radcy prawnego?

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.36.2016.1.ISL
     ∟Czy w związku z odbywaną aplikacją radcowską w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej o profilu prawniczym, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione w ramach aplikacji, tj. opłaty roczne, co miesięczne składki korporacyjne, a także opłatę za egzamin końcowy?

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-648/15-5/RK
     ∟Czy poniesione wydatki na opłaty roczne za szkolenie w ramach odbywania aplikacji radcowskiej w latach 2012-2014 mogą być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej?

2015.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-312/15/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków związanych z odbywaniem aplikacji radcowskiej.

2015.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-59/15-2/AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-590/14-4/AG
     ∟1.Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na obligatoryjne składki członkowskie płacone na rzecz Krajowej Izbie Doradców Podatkowych? 2.Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w wymiarze obligatoryjnym – 60 000 zł oraz fakultatywnym) z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego? 3.Czy doradca podatkowy (Wnioskodawca) prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki związane z nabyciem uprawnień radcy prawnego w przedmiocie opłaty rocznej za studia doktoranckie niestacjonarne z dziedziny nauk prawnych (prawo finansów publicznych)?

2015.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1075/14/MP
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?

2014.12.18 - Minister Finansów - DD9/033/547/KCT/2012/2138
     ∟1. Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej? 2. Czy możliwość kwalifikacji jako kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesionych przed rozpoczęciem działalności uzależniona jest od sposobu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (metoda memoriałowa albo kasowa)?

2014.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-499/14-2/SJ
     ∟zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu jako radca prawny

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-770/14-2/AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-728/14-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-812/14/AK
     ∟Aplikacja radcowska

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj