Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: komunikacja

 

komunikacja 105 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.449.2019.1.JKU
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.259.2019.2.AP
     ∟- prawo do odliczenia podatku naliczonego bez obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w zakresie zadań związanych z zakupem autobusów hybrydowych, budowy przystanków autobusowych wraz z pętlami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zakupem systemów zarządzania organizacją ruchu; - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy od wydatków poniesionych na działania informacyjno – promocyjne; - zastosowanie proporcji przy odliczeniu podatku naliczonego wyliczonej dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego lub wyliczonej dla zakładu budżetowego.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.321.2019.3.MJ
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku VAT poniesionego z tytułu wydatków związanych z komunikacją miejską

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.347.2019.2.MŁ
     ∟Uznanie rekompensaty, którą zakład otrzymuje od Gminy za świadczenie publicznych usług przewozowych w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy jako obrót w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i opodatkowanie stawką 8%.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.171.2019.2.MU
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywaniem ankieterom zwrotu kosztów dojazdów komunikacją miejscową do miejsca zamieszkania respondentów.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.251.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych doładowania pracownikom imiennej karty usług publicznych usługą biletu komunikacji miejskiej

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.564.2018.2.JM
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odsetek od odszkodowania i zadośćuczynienia.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.731.2018.2.JŻ
     ∟W zakresie opodatkowania realizowanych świadczeń (komunikacja zastępcza) oraz prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.492.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupu autobusów, powierzonych spółce komunalnej na podstawie umowy użyczenia oraz prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę z tytułu rekompensaty za świadczenie usług komunikacji miejskiej.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.315.2018.2.WB
     ∟Opodatkowanie odpłatnej czynności udostępniania przystanków komunikacyjnych na rzecz przewoźników.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.208.2018.1.JKU
     ∟Możliwość odzyskania przez Gminę poniesionego kosztu podatku VAT w związku z realizacją projektu ,,Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” 2.1.1 WRPO.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.133.2018.1.KR
     ∟Brak obowiązku stosowania tzw. prewspółczynnika o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.384.2017.1.JP
     ∟Czy należność z tytułu zwrotu kosztów komunikacji zastępczej stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.644.2017.2.IT
     ∟Wyliczenia prewspółczynnika w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego należy dokonać przed wystąpieniem wydatków służących czynnościom mieszanym i których nie można jednoznacznie przyporządkować wyłącznie do działalności gospodarczej albo wyłącznie do działalności innej niż gospodarcza. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia prewskaźnika w drodze prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w stosunku do zakupów towarów i usług przeznaczonych do działalności mieszanej i według niego dokonywać odliczenia podatku naliczonego w 2018 roku.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.347.2017.2.KSM
     ∟Czy od 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca (jako płatnik) powinien dodać pracownikom kwotę zwrotu kosztów poniesionych przez nich na przejazdy służbowe (w związku z korzystaniem przez pracownika z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na indywidualnej … Karcie Miejskiej lub zakupem przez niego jednorazowych biletów) - do innych przychodów pracowników ze stosunku pracy, i od łącznej ich sumy pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm )?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.365.2017.1.KSM
     ∟1)Czy zwrot kosztów pracownikom socjalnym otrzymującym ryczałt samochodowy za paliwo nie stanowi dla tych pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem, czy Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z wyżej wymienionego tytułu? 2)Czy zwrot kosztów pracownikom socjalnym otrzymującym ekwiwalent za jazdy lokalne nie stanowi dla tych pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem, czy Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z wyżej wymienionego tytułu? 3)Czy zwrot kosztów asystentom rodziny i konsultantom otrzymującym ryczałt samochodowy za paliwo nie stanowi dla tych pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem, czy Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z wyżej wymienionego tytułu? 4) Czy zwrot kosztów asystentom rodziny i konsultantom otrzymujący ekwiwalent za jazdy lokalne nie stanowi dla tych pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem, czy Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z wyżej wymienionego tytułu?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.326.2017.2.KSM
     ∟1) Czy zwrot kosztów pracownikom socjalnym otrzymującym ryczałt samochodowy za paliwo nie stanowi dla tych pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem, czy Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z wyżej wymienionego tytułu? 2) Czy zwrot kosztów pracownikom socjalnym otrzymującym ekwiwalent za jazdy lokalne nie stanowi dla tych pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem, czy Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z wyżej wymienionego tytułu? 3) Czy zwrot kosztów asystentom rodziny i konsultantom otrzymującym ryczałt samochodowy za paliwo nie stanowi dla tych pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem, czy Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z wyżej wymienionego tytułu? 4) Czy zwrot kosztów asystentom rodziny i konsultantom otrzymujący ekwiwalent za jazdy lokalne nie stanowi dla tych pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem, czy Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z wyżej wymienionego tytułu?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.677.2017.1.EB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn: „Rozwój komunikacji rowerowej – etap I”.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.449.2017.1.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności udostępniania przystanków komunikacyjnych położonych na terenie Powiatu, z tytułu których pobierane są opłaty.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.433.2017.1.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania dostawy działek nr 1049/23 i 1049/25.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.213.2017.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1-2/4512-1-2/16-4/AW
     ∟Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla transakcji sprzedaży działki nr 726/74.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-782/15-3/KT
     ∟brak uznania czynności zakupu licencji na oprogramowanie za świadczenie kompleksowe w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-910/15-4/JK3
     ∟Możliwość przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-715/11/15-14/S/IŚ
     ∟Moment przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia związanego z zawartym „Porozumieniem”.

2015.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-681/15-2/AK
     ∟Czy informacje PIT-8C mogą być przekazywane podatnikom w opisanej wyżej formie elektronicznej, tj. poprzez umieszczanie w profilach użytkowników na platformie internetowej oraz przesłanie pocztą elektroniczną na adresy e-mail użytkowników?

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-465/15/MN
     ∟Brak opodatkowania czynności polegającej na odpłatnym udostępnianiu przystanków komunikacyjnych przewoźnikom oraz operatorom.

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-738/14-2/AK
     ∟Opodatkowanie dotacji do wozokilometra, otrzymywanej z budżetu gminy w związku z wykonywaniem usług przewozów pasażerskich.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-655/14/AP
     ∟Czy otrzymany zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych na podstawie wystawianej na koniec każdego miesiąca faktury powinien być traktowany jak przychód podatkowy w momencie wystawienia faktury tj. na koniec każdego miesiąca czy w momencie zapłaty za fakturę?

2014.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-596/14/KG
     ∟W odniesieniu do wydatków mieszanych realizowanych w ramach projektu pn. „...” (wydatków, których Gmina nie ma możliwości przypisania do poszczególnych kategorii działalności, tj. opodatkowanej VAT, zwolnionej z podatku VAT i niepodlegającej VAT), ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj